باز کردن منو اصلی
گروه رامشتاین و استفاده از مواد آتش‌زا

آتشکاری یا دانش مواد آتش‌زادانشی است که به بررسی و استفاده از موادی با قابلیت واکنش‌های شیمیایی گرمازا می‌پردازد. آتش، گرما، نور، گاز، دود و صدا فراوردهایی هستند که از این واکنش‌ها بدست می‌آیند.

این دانش فقط شامل موادی که برای آتش بازی مورد استفاده است کاربرد ندارد این دانش می‌تواند در ساخت کبریت، دستگاه ساخت شیمیایی اکسیژن، در کیسه هوا، برای بیرون آوردن مواد معدنی از کوه و ۰۰۰

منابعویرایش