آغاجی بخارایی

شاعر و از بزرگان ایرانی-خراسانی دورۀ سامانیان

امیر ابوالحسن علی پسر الیاس آغاجی یا آغاجی بخارایی شاعر و از بزرگان دربار سامانی و همروزگار با نوح بن منصور سامانی (۳۶۶-۳۸۷ (قمری)) و دقیقی بود.

آغاجی بخارایی
نام اصلی امیر ابوالحسن علی پسر الیاس آغاجی
در زمان حکومت عصر سامانی
پیشه امیر و شاعر

نام وی را آغجی و آغاچی نیز آورده‌اند.

شعر زیر از اوست:

ای آنکه نداری خبری از هنر منخواهی که بدانی که نیَم نعمت‌پرورد
اسپ آر و کمند آر و کمان آرشعر و قلم و بربط و شطرنج و می و نرد

منابعویرایش