باز کردن منو اصلی

ارتباطات سیاسی یکی از زیرشاخه های ارتباطات و علوم سیاسی است که مرتبط هست با چگونگی گسترش و تاثیر گذاری اطلاعات بر سیاسیت،سیاستگذارن،رسانه های خبری و شهروندان