الفبای مالایی یا الفبای اندونزیایی (برونئی، مالزی و سنگاپور: Tulisan Rumi، به معنای «نوشتار رومی»؛ اندونزی: Aksara Latin، به معنای «خط لاتین») شامل ۲۶ حرف الفبای لاتین بدون هیچ حرکت‌گذاری اضافی است. این الفبا در کنار الفبای جاوی یکی از دو سامانه‌های نوشتاری زبان مالایی است. الفبای لاتین مالایی در اندونزی به عنوان زبان اندونزیایی، در مالزی به عنوان زبان مالزیایی و در سنگاپور تنها الفبای رسمی و در برونئی در کنار جاوی یکی از دو الفبای رسمی است.

حروف و نام آن‌ها ویرایش

الفبای مالایی دارای ۲۶ حرف است. نام حروف در اندونزی پیرو نام حروف در الفبای هلندی است درحالی که در سایر کشورها از نام حروف الفبای انگلیسی پیروی می‌کند. با وجود تفاوت در نام، این حروف در تمام کشورهای مالایی زبان به‌طور یکسان تلفظ می‌شوند. حروف V ,Q و X تنها در وام‌واژه‌ها یافت می‌شوند.

حرف نام صدا
اندونزی مالزی، برونئی و سنگاپور رسمی برابر انگلیسی
مالزی، برونئی و سنگاپور اندونزی
Aa a (/a/) e (/e/) /a/ a در father
/ə/ - a در sofa
Bb (/be/) bi (/bi/) /b/ b در bed
Cc (/t͡ʃe/ or /se/) si (/si/) /t͡ʃ/ ch در check
Dd (/de/) di (/di/) /d/ d در day
Ee é (/e/) i (/i/) /ə/ e در tolerant
/e/ e در hey
/e/ /ɪ/ e در packet
/ɛ/ e در get
Ff éf (/ef/) éf (/ef/) /f/ f در effort
Gg (/ge/) ji (/d͡ʒi/) /ɡ/ g در gain
Hh ha (/ha/) héc (/het͡ʃ/) /h/ h در harm
Ii i (/i/) ai (/ai̯/) /i/ i در machine، اما کوتاه‌تر
/e/ /ɪ/ i در igloo
Jj (/d͡ʒe/) (/d͡ʒe/) /d͡ʒ/ j در jam
Kk ka (/ka/) (/ke/) /k/ k در skate
Ll él (/el/) él (/el/) /l/ l در let
Mm ém (/em/) ém (/em/) /m/ m در mall
Nn én (/en/) én (/en/) /n/ n در net
Oo o (/o/) o (/o/) /o/ o در owe
/o/ /ʊ/
/ɔ/ o در bought، اما کوتاه‌تر
Pp (/pe/) pi (/pi/) /p/ p در speak
Qq ki (/ki/) kiu (/kiu/ or /kju/) /q/ ~ /k/ q در Qatar
Rr ér (/er/) ar (/ar/ or /a:/) /r/ Spanish rr در puerro
Ss és (/es/) és (/es/) /s/ s در sun
Tt (/te/) ti (/ti/) /t/ t در still
Uu u (/u/) yu (/ju/) /u/ u در rule، اما کوتاه‌تر
/o/ /ʊ/ oo در foot
Vv (/ve/ or /fe/) vi (/vi/) /v/ ~ /f/ v در van
Ww (/we/) dabel yu (/dabəlˈju/) /w/ w در wet
Xx éks (/eks/) éks (/eks/) /ks/ x در box
/z/ /s/ x در xenon
Yy (/je/) wai (/wai̯/) /j/ y در yarn
Zz zét (/zet/) zed (/zed/) /z/ z در zebra

منابع ویرایش