باز کردن منو اصلی

الفبای انگلیسی دارای ٢۶ حرف است که بسیاری از این حروف در اکثر زبانها مانند فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و ... مشترک هستند.حروف A-E-I-O-Uحروف صدادار و بقیه حروف بی صدا هستند.

حروف الفبای انگلیسی عبارت‌اند از:

حروف انگلیسی به زبان اصلی عبارت‌اند از:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
حروف بزرگ با ترتیب عددی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
حروف کوچک با ترتیب عددی
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z