توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد

ساده

  • {{اشتباه نشود|موضوع مشابه}} که نتیجه می‌دهد:
  • {{اشتباه نشود|موضوع مشابه|موضوع دیگر}} که نتیجه می‌دهد:
  • {{اشتباه نشود|موضوع مشابه|موضوع دیگر|موضوع سوم}} که نتیجه می‌دهد:
  • {{اشتباه نشود|موضوع مشابه|موضوع دیگر|موضوع سوم|چهارم}} که نتیجه می‌دهد: