الگو:تاریخ آغاز و سن

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

شیوه استفاده:

{{تاریخ آغاز و سن|سال تولد|ماه تولد|روز تولد}}

نمونه:

{{تاریخ آغاز و سن|۲۰۰۸|۱|۱}} نتیجه می‌دهد: ۱ ژانویه ۲۰۰۸؛ ۱۵ سال پیش (۲۰۰۸-۰۱-0۱)
{{تاریخ آغاز و سن|۲۰۰۸|۱}} نتیجه می‌دهد: ژانویه ۲۰۰۸؛ ۱۵ سال پیش (۲۰۰۸-۰۱)
{{تاریخ آغاز و سن|۲۰۰۸}} نتیجه می‌دهد: ۲۰۰۸؛ ۱۵ سال پیش (۲۰۰۸)
{{تاریخ آغاز و سن|2008|1|1}} نتیجه می‌دهد: ۱ ژانویه ۲۰۰۸؛ ۱۵ سال پیش (۲۰۰۸-۰۱-01)
{{تاریخ آغاز و سن|2008|1}} نتیجه می‌دهد: ژانویه ۲۰۰۸؛ ۱۵ سال پیش (۲۰۰۸-۰۱)
{{تاریخ آغاز و سن|2008}} نتیجه می‌دهد: ۲۰۰۸؛ ۱۵ سال پیش (۲۰۰۸)


الگوهای وابسته