الگو:Age in years and days nts

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

برای راحتی از تغییر مسیر ayd می توان استفاده کرد. هر تاریخ می تواند تک پارامتری یا سه پارامتری (سال،ماه،روز) وارد گردد.

  • {{ayd|15 May 2010}}۱۱ سال، ۱۳۹ روز
  • {{ayd|12 Aug 2003|24 Sep 2011}}۸ سال، ۴۳ روز
  • {{ayd|1989|7|23}}۳۲ سال، ۷۰ روز
  • {{ayd|1989|7|23|2003|7|24}}۱۴ سال، ۱ روز
  • {{ayd|2007|03|02|2008|03|02}}۱ سال، ۰ روز

An error is shown if an entered date is not valid (1900 was not a leap year).

  • {{ayd|31 January 1892|29 February 1900}}Error: Second date should be year, month, day

جستارهای وابستهویرایش