الگو:تاریخ آغاز و سن

(تغییرمسیر از الگو:تاریخ انتشار)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

شیوه استفاده:

{{تاریخ آغاز و سن|سال تولد|ماه تولد|روز تولد}}

نمونه:

{{تاریخ آغاز و سن|۲۰۰۸|۱|۱}} نتیجه می‌دهد: ۱ ژانویه ۲۰۰۸؛ ۱۶ سال پیش (۲۰۰۸-0۱}})
{{تاریخ آغاز و سن|۲۰۰۸|۱}} نتیجه می‌دهد: ژانویه ۲۰۰۸؛ ۱۶ سال پیش (۲۰۰۸}})
{{تاریخ آغاز و سن|۲۰۰۸}} نتیجه می‌دهد: ۲۰۰۸؛ ۱۶ سال پیش (۲۰۰۸-خطا: زمان نامعتبر}})
{{تاریخ آغاز و سن|2008|1|1}} نتیجه می‌دهد: ۱ ژانویه ۲۰۰۸؛ ۱۶ سال پیش (۲۰۰۸-01}})
{{تاریخ آغاز و سن|2008|1}} نتیجه می‌دهد: ژانویه ۲۰۰۸؛ ۱۶ سال پیش (۲۰۰۸}})
{{تاریخ آغاز و سن|2008}} نتیجه می‌دهد: ۲۰۰۸؛ ۱۶ سال پیش (۲۰۰۸-خطا: زمان نامعتبر}})


الگوهای وابسته