الگو:تبارنامه داریوش بزرگ

هخامنش
نیای بزرگ
چیش‌پیش
شاه انشان و پارس
آریارمنه
شاه پارس
کوروش یکم
شاه انشان
آرشامه
شاه پارس
کمبوجیه یکم
شاه انشان
ویشتاسپ
شاهزاده
کوروش بزرگ
شاه ایران
داریوش بزرگ
شاه ایران
کمبوجیه دوم
شاه ایران
فیدیما
شهبانو
بردیا
شاهزاده
آتوسا
شهبانو
خشایارشا یکم
شاه ایران