الگو:جعبه اطلاعات شهر غیر ایرانی

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو ترجمه الگو Infobox settlement ویکی انگلیسی می باشد.

طرز استفادهویرایش

در زیر الگو مناطق مسکونی به دو صورت خلاصه و کامل ارائه میگردد. این الگو ترجمه جعبه ویکی پدیا انگلیسی می باشد که تمام شهرهای ذکر شده در این ویکی از این الگو استفاده می کنند

الگو کوتاهویرایش

{{جعبه اطلاعات شهر غیر ایرانی
|نام =
| نام بومی =
| نام به زبان بومی=
| نوع محل سکونت=
| افق تصویر =
| دیگرتصویر =
| عنوان تصویر =
| تصویر پرچم =
| دیگرپرچم =
| مهر تصویر =
| دیگرمهر =
| سپر تصویر =
| دیگرسپر =
| نام مستعار =
| شعار =
| نقشه تصویر =
| دیگرنقشه =
| عنوان  نقشه  =
| نقشه  سنجاق =
| سنجاق و موقعیت برچسب =
| سنجاق دیگرنقشه =
| سنجاق عنوان  نقشه  =
| مختصات سنجاق=
| مختصات نوع =
| مختصات صفحه نمایش =
| مختصات پانوشت =
| نوع زیربخش =
| نام زیربخش =
| زیربخش نوع1 =
| زیربخش نام1 =
| زیربخش نوع2 =
| زیربخش نام2 =
| زیربخش نوع3 =
| زیربخش نام3 =
| عنوان تاسیس =
| تاریخ تاسیس =
| موسس =
| نوع حکومت =
| حکومت =
| پانوشت حکومت =
| رهبر حزب =
| عنوان رهبر =
| نام رهبر =
| واحد pref =
| پانوشت منطقه =
| کل مساحت به کیلومترمربع =
| مساحت به کیلومترمربع =
| آب منطقه به کیلومترمربع =
| منطقه درصد آب =
| توجه داشته باشید منطقه =
| پانوشت ارتفاع =
| متر ارتفاع =
| پانوشت جمعیت =
| کل جمعیت =
| جمعیت از =
| تراکم جمعیت به کیلومترمربع =
| جمعیت =
| توجه داشته باشید جمعیت =
| منطقه زمانی1 =
| تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ1 =
| منطقه زمانی1 DST =
| تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ1 DST =
| نوع کد پستی =
| کد پستی =
| کد نوع منطقه =
| کد منطقه =
| کد ایزو =
| وب سایت =
| پانوشت =
}}

الگو کاملترویرایش

این الگو کامل ترین حالت الگو شهری میباشد که تمام موارد مورد نیاز را در بر میگیرد.


{{جعبه اطلاعات شهر غیر ایرانی
|نام =
| نام رسمی =
| نام بومی =
|نام به زبان بومی=
| نام دیگر =
| نوع محل سکونت=

| متن به زبان  بومی 1 =
| متن به زبان  بومی 1 نوع =
| متن به زبان  بومی 1 اطلاعات =
| متن به زبان  بومی 1 نوع1 =
| متن به زبان  بومی 1اطلاعات1 =
| متن به زبان  بومی 1 نوع2 =
| متن به زبان  بومی 1اطلاعات2 =
| متن به زبان  بومی 2 =
| متن به زبان  بومی 2 نوع =
| متن به زبان  بومی 2 اطلاعات =
| متن به زبان  بومی 2 نوع1 =
| متن به زبان  بومی 2اطلاعات1 =
| متن به زبان  بومی 2 نوع2 =
| متن به زبان  بومی 2اطلاعات2 =
| متن به زبان  بومی 2اطلاعات2 =

| افق تصویر =
|تصویراندازه =
| دیگرتصویر =
| عنوان تصویر =
| تصویر =
| تصویر پرچم =
| اندازه پرچم =
| دیگرپرچم =
| پیوند پرچم =
| مهر تصویر =
| اندازه مهر =
| دیگرمهر =
| پیوند مهر =
| سپر تصویر =
| حجم سپر =
| دیگرسپر =
| لینک سپر =
| علامت تصویر خالی =
| نوع علامت خالی =
| اندازه علامت خالی =
| دیگرعلامت خالی =
| پیوند علامت خالی =
| نام مستعار =
| شعار =
| سرود =

|  نقشه تصویر =
|اندازه  نقشه =
| دیگرنقشه =
| عنوان  نقشه  =
| تصویر  نقشه 1 =
|  نقشه اندازه1 =
|  نقشه دیگر1 =
|  نقشه عنوان1 =
|  نقشه نقطه تصویر =
| نقطه  نقشه اندازه =
|  نقشه نقطه دیگرپایه =
|  نقشه نقطه دیگر=
| نقطه عنوان  نقشه  =
| نقطه ایکس =
|  نقشه  سنجاق =
|  سنجاق و موقعیت برچسب =
| برچسب سنجاق =
|  سنجاق دیگرنقشه =
|  سنجاق  نقشه اندازه =
|  سنجاق عنوان  نقشه  =
|  سنجاق  نقشه 1 =
| برچسب سنجاق موقعیت1 =
|  سنجاق برچسب1 =
|  نقشه دیگر1 سنجاق =
|  سنجاق  نقشه اندازه1 =
|  نقشه عنوان1 سنجاق =


|مختصات سنجاق=
| مختصات منطقه =
| مختصات نوع =
| مختصات صفحه نمایش =
| مختصات قالب =
| مختصات پانوشت =

| نوع زیربخش =
| نام زیربخش =
| زیربخش نوع1 =
| زیربخش نام1 =
| زیربخش نوع2 =
| زیربخش نام2 =

| عنوان تاسیس =
| تاریخ تاسیس =
| تاسیس تیتر1 =
| تاسیس تاریخ1 =
| تاسیس تیتر2 =
| تاسیس تاریخ2 =
| تاسیس تیتر3 =
| تاسیس تاریخ3 =
| عنوان منقرض شده =
| تاریخ منقرض شده =
| موسس =
| به نام =

| نوع حکومت =
| حکومت =
| نوع قطعات =
| سبک قطعات =
| قطعات =
| P1 =
| P2 =

| پانوشت حکومت =
| نوع حکومت =
| هیئت حاکمه =
| رهبر حزب =
| عنوان رهبر =
| نام رهبر =
| رهبر تیتر1 =
| رهبر نام1 =

| نوع کل =
| واحد pref =

| پانوشت منطقه =
| قدر منطقه =
| کل مساحت به کیلومترمربع =
| مساحت مایل مربع =
| dunam مساحت =
| مساحت به کیلومترمربع =
| مساحت مربع سکته =
| آب منطقه به کیلومترمربع =
| آب منطقه مایل مربع =
| منطقه درصد آب =
| پانوشت منطقه شهری =
| مساحت به کیلومترمربع شهری =
| منطقه مایل مربع شهری =
| پانوشت منطقه روستایی =
| مساحت به کیلومترمربع روستایی =
| منطقه مایل مربع روستایی =
| منطقه پانوشت مترو =
| مترو مساحت به کیلومترمربع =
| مترو مساحت مربع سکته =
| رتبه منطقه =
| منطقه خالی1 عنوان =
| منطقه خالی1 به کیلومترمربع =
| منطقه خالی1 مایل مربع =
| منطقه خالی2 عنوان =
| منطقه خالی2 به کیلومترمربع =
| منطقه خالی2 مایل مربع =
| توجه داشته باشید منطقه =

| پانوشت ارتفاع =
| متر ارتفاع =
| فوت ارتفاع =
| پانوشت ارتفاع حداکثر =
| متر ارتفاع حداکثر =
| فوت ارتفاع حداکثر =
| ارتفاع پانوشت دقیقه =
| متر ارتفاع دقیقه =
| ارتفاع فوت دقیقه =

| پانوشت جمعیت =
| کل جمعیت =
| جمعیت از =
| رتبه جمعیت =
| تراکم جمعیت به کیلومترمربع =
| تراکم جمعیت در مایل مربع =
| وقت جمعیت =
| وقت شرق آمریکا از پاپ به عنوان =
| جمعیت شهری =
| تراکم جمعیت شهری به کیلومترمربع =
| تراکم جمعیت شهری مایل مربع =
| جمعیت روستایی =
| تراکم جمعیت روستایی به کیلومترمربع =
| تراکم جمعیت مایل مربع روستایی =
| مترو جمعیت =
| تراکم جمعیت مترو به کیلومترمربع =
| تراکم جمعیت مترو میدان سکته =
| تراکم جمعیت =
| تراکم جمعیت رتبه =
| جمعیت خالی1 عنوان =
| جمعیت خالی1 =
| تراکم جمعیت خالی1 به کیلومترمربع =
| تراکم جمعیت در مایل مربع خالی1 =
| جمعیت خالی2 عنوان =
| جمعیت خالی2 =
| تراکم جمعیت خالی2 به کیلومترمربع =
| تراکم جمعیت در مایل مربع خالی2 =
| جمعیت =
| توجه داشته باشید جمعیت =

| جمعیتی نوع1 =
| demographics1 پانوشت =
| demographics1 تیتر1 =
| demographics1اطلاعات1 =

| جمعیتی نوع2 =
| demographics2 پانوشت =
| demographics2 تیتر1 =
| demographics2اطلاعات1 =

|منطقه زمانی1 =
|تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ1 =
|منطقه زمانی1 DST =
|تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ1 DST =
|منطقه زمانی2 =
|تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ2 =
|منطقه زمانی2 DST =
|تفاوت ساعت نسبت به گرینویچ2 DST =

| نوع کد پستی =
| کد پستی =
|پستی2 کد نوع =
|پستی2 کد =
| کد نوع منطقه =
| کد منطقه =
|کدجغرافیایی=
| کد ایزو =
| صفحه ثبت نام =

| twin1 =
| twin1 کشور =
| twin2 =
| twin2 کشور =

| نام خالی بخش 1 =
| اطلاعات خالی بخش 1 =
| خالی1 نام بخش 1 =
| خالی1 اطلاعات بخش 1 =
| خالی2 نام بخش 1 =
| خالی2 اطلاعات بخش 1 =

| نام خالی بخش 2 =
| اطلاعات خالی بخش 2 =
| خالی1 نام بخش 2 =
| خالی1 اطلاعات بخش 2 =
| خالی2 نام بخش 2 =
| خالی2 اطلاعات بخش 2 =

| وب سایت =
| پانوشت =
}}

توضیحات الگوویرایش

Name and transliterationویرایش

Parameter name Usage Description
name required if official_name missing The usual name in English
official_name required if name missing The official name in English
native_name optional This will display under the name/official name
native_name_lang optional Use ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
other_name optional For places with a former or more common name like Bombay or Saigon
settlement_type optional Any type can be entered, such as City, Town, Village, Hamlet, Municipality, Reservation, etc. If set, will be displayed under the names, provided that either name or official_name is filled in. Might also be used as a label for total population/area (defaulting to City), if needed to distinguish from Urban, Rural or Metro (if urban, rural or metro figures are not present, the label is Total unless total_type is set).
Transliteration(s)
translit_lang1 optional Will place the "entry" before the word "transliteration(s)". Can be used to specify a particular language like in Dêlêg or one may just enter "Other", like in غزه's article.
translit_lang1_type
translit_lang1_type1
to
translit_lang1_type6
optional
translit_lang1_info
translit_lang1_info1
to
translit_lang1_info6
optional
translit_lang2 optional Will place a second transliteration. See Dêlêg
translit_lang2_type
translit_lang2_type1
to
translit_lang2_type6
optional
translit_lang2_info
translit_lang2_info1
to
translit_lang2_info6
optional

Images, Nickname, Mottoویرایش

Parameter name Usage Description
Skyline image
image_skyline optional Despite the name it can be any image that an editor wishes.
imagesize optional Can be used to tweak the size of the image_skyline up or down. This can can helpful if an editor want to make the infobox wider. If used, px must be specified; default size is 250px.
image_alt optional Alt text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image. See WP:ALT.
image_caption optional Will place a caption under the image_skyline (if present)
Flag image
image_flag optional Used for a flag.
flag_size optional Can be used to tweak the size of the image_flag up or down from 100px as desired. If used, px must be specified; default size is 100px.
flag_alt optional Alt text for the flag.
flag_link optional
Seal image
image_seal optional If the place has an official seal.
seal_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
seal_alt optional Alt text for the seal.
seal_link optional
Coat of arms image
image_shield optional Can be used for a place with a coat of arms.
shield_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
shield_alt optional Alt text for the shield.
shield_link optional Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.
Logo or emblem image
image_blank_emblem optional Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc. Logo is the default type. See کینگستن هال's infobox for an example.
blank_emblem_type optional To specify what type of emblem "image_blank_emblem" is. The default is Logo.
blank_emblem_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
blank_emblem_alt optional Alt text for blank emblem.
blank_emblem_link optional
Nickname and Motto
nickname optional well-known nickname(s)
motto optional Will place the motto under the nicknames
anthem optional Will place the anthem (song) under the nicknames

Maps, Coordinatesویرایش

Parameter name Usage Description
Map images
image_map optional
mapsize optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt optional Alt text for map.
map_caption optional
image_map1 optional A secondary map image. The field image_map must be filled in first. Example see: بلومزبرگ، پنسیلوانیا.
mapsize1 optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt1 optional Alt text for secondary map.
map_caption1 optional
Dot map
image_dot_map optional A field for manually superimposing a dot over a blank map using an "X" & "Y" system. Blank maps, if available, can be found over at Wikimedia Commons. Example see: Rainbow Lake, Alberta
dot_mapsize optional To change the dot map size; default is 180px (px is optional).
dot_map_base_alt optional
dot_map_alt optional Alt text for the dot map.
dot_map_caption optional For placing a caption under the dot map.
dot_x
dot_y
optional For manually superimposing the dot left/right and up/down on the map.
Pushpin map(s), Coordinates
pushpin_map optional The name of a location map as per Template:Location map (eg. Indonesia or Russia). The coordinate fields (eg. latd and longd) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example see: پادنگ، اندونزی
pushpin_label_position optional The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
pushpin_map_alt optional Alt text for pushpin map.
pushpin_mapsize optional Must be entered as only a number—do not use px. The default value is 250.
pushpin_map_caption optional Fill out if a different caption from map_caption is desired.
pushpin_map1 optional Set of parameters for second pushpin map
pushpin_label_position1 optional
pushpin_map_alt1 optional
pushpin_mapsize1 optional Must be entered as only a number—do not use px.
pushpin_map_caption1 optional
latd optional Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
latm optional Latitude minutes. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
lats optional Latitude seconds. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
latNS optional Latitude North or South (enter N or S). Omit or leave blank if latd has a decimal value.
longd optional Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
longm optional Longitude minutes. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longs optional Longitude seconds. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longEW optional Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if longd has a decimal value.
Coordinates display
coor_pinpoint optional If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. Town Hall) or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: استان ماسوویان
coordinates_region optional Can be used to override the default region: for the coordinates. Use either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code.

If coordinates_region is omitted or blank, region: will be set according to subdivision_name, using {{CountryAbbr}}. For example, subdivision_name = United Kingdom will generate coordinates with "region:GB". In addition, for Canada, India, and the United States, subdivision_name1 will be used to determine the region. For example: subdivision_name=Canada and subdivision_name1=Ontario will yield "region:CA-ON".
coordinates_type (below) overrides this parameter.

coordinates_type optional Can be used to override the default coordinate parameters for the coordinates. May include type:, scale:, dim:, region:, and/or source:, joined by underscores ("_").

If coordinates_type is omitted or blank:

 • scale:, dim:, and source: will be left unspecified.
 • region: will be set by coordinates_region (above), and
 • type: will be set to "type:city" if the population_total field is omitted or blank. If population_total is a number without commas, "type:city(population_total)" is used. But if population_total includes letters or punctuation, "type:city" is used.
coordinates_display optional If the parameter is omitted or blank, the coordinates will be displayed in the infobox only.

Any value will have the coordinates displayed in the article's title as well.
Infobox settlement uses {{Geobox coor}} to call {{Coord}} with the parameter "display=inline,title".

coordinates_format optional If the parameter is omitted or blank, the coordinates format will match the format in which the coordinates are specified
Set to dms to force degrees/minutes/seconds or dec to force decimal.
coordinates_footnotes optional Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}

Location, Established, Seat, Subdivisions, Government, Leadersویرایش

Parameter name Usage Description
Location
subdivision_type optional almost always [[List of sovereign states|Country]]
subdivision_name optional Depends on the subdivision_type - use the name in text form, sample: United States or [[United States]], don't add flag icons or flag templates in this field.
subdivision_type1
to
subdivision_type6
optional Can be State/Province, region, county.
subdivision_name1
to
subdivision_name6
optional Use the name in text form, sample: Florida or [[Florida]]. Don't add flag icons or flag templates in this field.
Established
established_title optional Example: First settled
established_date optional
established_title1 optional Example: Incorporated (town)
established_date1 optional
established_title2 optional Example: Incorporated (city)
established_date2 optional
established_title3 optional
established_date3 optional
extinct_title optional For when a settlement ceases to exist
extinct_date optional
founder optional The name of the settlement's founder
named_for optional The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera)
Seat of government
seat_type optional The label for the seat of government (defaults to Seat).
seat optional The seat of government.
Smaller parts (e.g. boroughs of a city)
parts_type optional The label for the smaller subdivisions (defaults to Boroughs).
parts_style optional Set to list to display as a collapsible list, coll as a collapsed list, or para to use paragraph style. Default is list for up to 5 items, otherwise coll.
parts optional Text or header of the list of smaller subdivisions.
p1
p2
to
p50
optional The smaller subdivisions to be listed. Example: ورشو
Government type, Leaders
government_footnotes optional Reference(s) for government, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
government_type optional Example: Mayor-council government
governing_body optional Name of the place's governing body
leader_party optional Political party of the place's leader
leader_title optional First title of the place's leader, e.g. Mayor
leader_name optional Name of the place's leader
leader_title1
to
leader_title4
optional
leader_name1
to
leader_name4
optional For long lists use {{Collapsible list}}. See Halifax for an example.

Geographic informationویرایش

These fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they should enter both values in their respective fields.
Parameter name Usage Description
Display settings
total_type optional Specifies what "total" area and population figure refer to, e.g. Greater London. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words "Area" and "Population", with no "Total" or similar label, set the value of this parameter to &nbsp;.
unit_pref optional To change the unit order to imperial (metric), enter imperial. The default display style is metric (imperial). However, the template will swap the order automatically if the subdivision_name equals some variation of the USA or the UK.
For the middle east, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area).
All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.
Area
area_footnotes optional Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
area_magnitude optional Area magnitude of total_area in terms of m2. Should enter 1 E+6 for area of 1.0 km2. See 1 E+6 m²
area_total_km2 optional Total area in square kilometers—symbol: km2, which is wiki-linked. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.
area_total_sq_mi optional Total area in square miles—symbol: sq mi, which is wiki-linked. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.
area_total_dunam optional Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers and square miles if area_total_km2 and area_total_sq_mi are empty. Examples: غزه and رام‌الله
area_land_km2 optional Land area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_land_sq_mi is empty.
area_land_sq_mi optional Land area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_land_km2 is empty.
area_water_km2 optional Water area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_water_sq_mi is empty.
area_water_sq_mi optional Water area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_water_km2 is empty.
area_water_percent optional percent of water without the "%"
area_urban_km2 optional
area_urban_sq_mi optional
area_rural_km2 optional
area_rural_sq_mi optional
area_metro_km2 optional
area_metro_sq_mi optional
area_rank optional The settlement's area, as ranked within its parent sub-division
area_blank1_title optional Example see لندن
area_blank1_km2 optional
area_blank1_sq_mi optional
area_blank2_title optional
area_blank2_km2 optional
area_blank2_sq_mi optional
area_note optional A place for additional information such as the name of the source.
Elevation
elevation_footnotes optional Reference(s) for elevation, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
elevation_m optional Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5–50 m ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_ft optional Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if elevation_m field is empty. However, if a range in elevation (i.e. 50–500 ft ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_max_footnotes
elevation_min_footnotes
optional Same as above, but for the "max" and "min" elevations. See لیدز.
elevation_max_m
elevation_max_ft
elevation_min_m
elevation_min_ft
optional Used to give highest & lowest elevations, instead of just a single value. Example: هلیفکس، نوا اسکوشیا.

Population, Demographicsویرایش

The density fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice-versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can enter both values in their respective fields. To calculate density with respect to the total area automatically, type auto in place of any density value.
Parameter name Usage Description
Population
population_total optional Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)
population_footnotes optional Reference(s) for population, placed within <ref> </ref> tags
population_as_of optional The year for the population total (usually a census year)
population_density_km2 optional
population_density_sq_mi optional
population_est optional Population estimate.
pop_est_as_of optional The year or month & year of the population estimate
population_urban optional
population_urban_footnotes optional Reference(s) for urban population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_urban_km2 optional
population_density_urban_sq_mi optional
population_rural optional
population_rural_footnotes optional Reference(s) for rural population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_rural_km2 optional
population_density_rural_sq_mi optional
population_metro optional
population_metro_footnotes optional Reference(s) for metro population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_metro_km2 optional
population_density_metro_sq_mi optional
population_rank optional The settlement's population, as ranked within its parent sub-division
population_density_rank optional The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division
population_blank1_title optional Can be used for estimates. Example: ویندزور (انتاریو)
population_blank1 optional The population value for blank1_title
population_density_blank1_km2 optional
population_density_blank1_sq_mi optional
population_blank2_title optional
population_blank2 optional
population_density_blank2_km2 optional
population_density_blank2_sq_mi optional
population_demonym optional A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in لیورپول are known as Liverpudlians.
population_note optional A place for additional information such as the name of the source. See ویندزور (انتاریو) for example.
Demographics (section 1)
demographics_type1 optional Section Header. For example: Ethnicity
demographics1_footnotes optional Reference(s) for demographics section 1, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics1_title1
to
demographics1_title5
optional Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic...
demographics1_info1
to
demographics1_info5
optional Information related to the "titles". For example: 50%, 25%, 10%...
Demographics (section 2)
demographics_type2 optional A second section header. For example: Languages
demographics2_footnotes optional Reference(s) for demographics section 2, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics2_title1
to
demographics2_title5
optional Titles related to demographics_type2. For example: English, French, Arabic...
demographics2_info1
to
demographics2_info5
optional Information related to the "titles" for type2. For example: 50%, 25%, 10%...

Other informationویرایش

Parameter name Usage Description
Time zone(s)
timezone1 optional
utc_offset1 optional
timezone1_DST optional
utc_offset1_DST optional
timezone2 optional A second timezone field for larger areas such as a Province.
utc_offset2 optional
timezone2_DST optional
utc_offset2_DST optional
Postal code(s) & area code
postal_code_type optional
postal_code optional
postal2_code_type optional
postal2_code optional
area_code_type optional If left blank/not used template will default to "Area code(s)"
area_code optional
geocode optional See Geocode
iso_code optional See ایزو ۳۱۶۶
registration_plate optional See Vehicle registration plate
Twin cities
twin1
to
twin9
optional Name of a twin city
twin1_country
to
twin9_country
optional Country of the twin city
Blank fields (section 1)
blank_name_sec1 optional Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.
blank_info_sec1 optional The information associated with the blank_name heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see: ورشو
blank1_name_sec1
to
blank7_name_sec1
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec1
to
blank7_info_sec1
optional
Blank fields (section 2)
blank_name_sec2 optional For a second section of blank fields
blank_info_sec2 optional Example: پکن
blank1_name_sec2
to
blank7_name_sec2
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec2
to
blank7_info_sec2
optional
Website, Footnotes
website optional External link to official website, Use {{URL}}, thus: {{URL|example.com}}
footnotes optional Text to be displayed at the bottom of the infobox

Exampleویرایش

from دیترویت -- Note Pipe characters are in front of the line of cell data, instead of at the end of the line, which simplify the spacing:

{{Infobox settlement
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
|official_name      = Detroit
|settlement_type     = City
|image_skyline      = Thomaspaine'smontageofDetroit request2.jpg
|imagesize       = 270px
|image_caption      = ''Top: International skyline. Middle: [[List of buildings located along Woodward Avenue, Detroit|Woodward Avenue]], [[Renaissance Center]] (General Motors World Headquarters), Lobby of the [[Detroit Institute of Arts]] Bottom: [[Ambassador Bridge]], Old [[Wayne County Building]], [[One Detroit Center]]''
|image_flag       = Flag of Detroit, Michigan.svg
|image_seal       = Detroit seal.jpg
|nickname        = The Motor City, Motown, The Renaissance City, The D, Hockeytown<!--5 is enough! DO NOT ADD ANYMORE. The article covers them!-->
|motto          = "Speramus Meliora; Resurget Cineribus"<br />([[Latin]] for, "We Hope For Better Things; It Shall Rise From the Ashes")
|image_map        = Wayne_County_Michigan_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Detroit_highlighted.svg
|mapsize         = 250x200px
|map_caption       = Location in [[Wayne County, Michigan|Wayne County]], [[Michigan]]
|latd = 42 |latm = 19 |lats = 53 |latNS = N
|longd = 83 |longm = 02 |longs = 45 |longEW = W
|coordinates_display   = yes
|coordinates_footnotes  = <ref name="GNIS">{{cite gnis|1617959|Detroit|2009-07-27}}.</ref>
|pushpin_map      =USA
|pushpin_map_caption  = Location in the United States
|subdivision_type    = [[List of countries|Country]]
|subdivision_name    = United States
|subdivision_type1    = [[U.S. state|State]]
|subdivision_name1    = [[Michigan]]
|subdivision_type2    = [[List of counties in Michigan|County]]
|subdivision_name2    = [[Wayne County, Michigan|Wayne]]
|established_title    = Founded
|established_date    = 1701
|established_title2   = Incorporation
|established_date2    = 1806
|government_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
|government_type     = [[Mayor-council government|Mayor-Council]]
|leader_title      = [[List of mayors of Detroit, Michigan|Mayor]]
|leader_name       = [[دیو بینگ|Dave Bing]]
|leader_party      = D
|leader_title1      = City Council
|leader_name1      = {{Collapsible list
 |title    = Members' List
 |frame_style = border:none; padding: 0;
 |title_style = <!-- (optional) -->
 |list_style = text-align:left;display:none;
 |1      = • [[Charles Pugh]] - Council President
 |2      = • [[Gary Brown (Detroit politician)|Gary Brown]] - Council President Pro-Tem
 |3      = • [[JoAnn Watson]]
 |4      = • [[Kenneth V. Cockrel, Jr.]]
 |5      = • [[Saunteel Jenkins]]
 |6      = • [[Andre Spivery]]
 |7      = • [[James Tate (Detroit politician)|James Tate]]
 |8      = • [[Brenda Jones (Detroit politician)|Brenda Jones]]
 |9      = • [[Kwame Kenyatta]]
}}
|area_footnotes     = <!-- for references: use <ref> tags -->
|area_magnitude     = 1 E8
|area_total_sq_mi    = 143.0
|area_land_sq_mi     = 138.8
|area_water_sq_mi    = 4.2
|area_urban_sq_mi    = 1295
|area_metro_sq_mi    = 3913
|elevation_footnotes   = <ref name="GNIS" />
|elevation_ft      = 600
|population_footnotes  = <ref name=CensusCSA/>
|population_as_of    = 2008
|population_total    = 912062
|population_rank     = [[List of United States cities by population|11th in U.S.]]
|population_urban    = 3903377
|population_metro    = 4425110
|population_blank1_title = [[Combined statistical area|CSA]]
|population_blank1    = 5354225
|population_density_sq_mi= auto
|population_demonym   = Detroiter
|population_note     =
|timezone        = [[Eastern Time Zone (North America)|EST]]
|utc_offset       = -5
|timezone_DST      = [[Eastern Daylight Time|EDT]]
|utc_offset_DST     = -4
|postal_code_type    =
|postal_code       =
|area_code        = [[Area code 313|313]]
|blank_name       = [[Federal Information Processing Standard|FIPS code]]
|blank_info       = 26-22000 {{GR|2}}
|blank1_name       = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
|blank1_info       = 1617959 <ref name="GNIS" />
|blank2_name       = Major airport
|blank2_info       = [[Detroit Metropolitan Wayne County Airport]] (DTW)
|website         = {{URL|DetroitMI.gov}}
|footnotes        =
}}

Microformatویرایش

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیر-الگوهاویرایش

اگر مکان دارای تاریخ "احداث‌", "پایه‌گذاری‌", "گشایش" یا موارد مشابه است، از {{تاریخ آغاز}} مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک قبل از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد، از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

Please do not remove instances of these sub-templates.

دسته‌بندی‌هاویرایش

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

لطفاً این دسته‌بندی‌ها را جابجا نکنید، تغییر نام ندهید، و زیربخش‌های آن را نهفته نکنید

دقتویرایش

هنگام ارائه مختصات، لطفاً از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

جعبه اطلاعات شهر غیر ایرانی