آنفارکتوس (به فرانسوی: Infarctus) نوعی از نکروز یا مرگ در بافت است که بر اثر انسداد در مسیر خون‌رسانی ایجاد می‌شود.

انفارکتوس شش در سمت راست و بافت سالم در سمت چپ

انواع

انفارکتوس سفید

این نوع انفارکتوس بر اثر قطع جریان سرخ رگها و در بافتهای جامد و سخت ایجاد میشود مثل صفرا این نوع از انفارکتوس در برخی ارگان‌ها مثل قلب و کلیه به شکل سفید با هاله ی قرمز ایجاد میشود

انفارکتوس قرمز

انفارکتوس قرمز بر اثر گرفتگی سیاهرگ در بافتهایی مثل شش و روده ایجاد میشود.

انواع نسبت به میزان انفارکتوس

کلی

مانند وقتی که تمام ارگان تحت تاثیر قرار گرفته باشد

نیمه کلی

زمانی که تنها بخشی از اندام آسیب دیده است

میکروانفارکت

زمانی که انفارکتوس تنها به صورت میکروسکوپی قابل مشاهده است

مراحل پیشرفت

  • هایپرمیا بر اثر کاهش اکسیژن
  • ورم در ارگان بر اثر خونریزی و خیز(اِدِم)
  • تغییرات سلول مثل کبودی سلول و افزایش واکوئل‌ها و انحطاط سلول
  • تجزیه بافت مرده و گلبولهای قرمز(همولیز)
  • افزایش خون و التهاب در بافت‌های اطراف
  • افزایش رنگ دانه‌های پاتولوژیک مثل هموسایدرین و بیلی روبین
  • شروع تجمع فیبرین از اطراف انفارکتوس