باز کردن منو اصلی

بید می‌تواند دارای معناها و کاربردهای زیر باشد:

محتویات

حشرات و جانورانویرایش

جغرافیاویرایش

شش بید روستایی از توابع بخش مرکزی روانسر استان کرمانشاه

گیاهویرایش

ادبیات و فیلمویرایش