تااوانگ یکی از واژگان کره‌ای است که برای خطاب قرار دادن پادشاه گوگوریو یعنی «گوانگائتو» استفاده می‌شد. واژهٔ «Pea» (په آ) در زبان کره‌ای به معنای سرور و بلند مرتبه است که با قراردادن این کلمه کنار واژه قبل کلمه جدیدی به نام «تاوانگ په آ» به وجود آمد که به معنی شاه شاهان بود.

این واژه از آن جهت برای گوانگائتو انتخاب شد که وی بر پادشاهان چندین سرزمین قبیله و کشور پادشاهی می‌کرد، پادشاهان کشورهای باکجه، شیلا، موه، هویان، بیریوچنگ، مالگال تحت فرمانروایی گوانگائتو به وی خدمت می‌کردند و به وی وفاداری عظیمی داشتند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش