تبارنامه‌های سائو وی

در این مقاله، تبارنامه‌های قبیله سائو که بر سرزمین وی حکم می‌راندند آورده‌شده‌است:

سائو سونگ

سائو منگ1
曹萌
یوانوی
元偉
سائو تنگ2
曹騰
جیشینگ
季興
سائو سونگ
曹嵩
جوگائو
巨高
شیاهئو یوان
夏侯淵
میائوکای
妙才
مارکی آی هاییانگ
海陽哀侯
(نام نامعلوم)
سائو بین
曹彬
کائ سائو
曹操
منگده
孟德
سائو ده3
曹德
سائو یو6
曹玉
پسر
(نام نامشخص)
پسر4
(نام نامشخص)
سون جیان
孫堅
ونتای
文台
شیاهئو هنگ
夏侯衡
بوشو
伯叔
دختر
(نام نامشخص)
سائو جون5
曹均
سائو هوی7
曹徽
سائو آنمین6
曹安民
دختر
(نام نامشخص)
سون کوانگ
孫匡
جیزئو
季佐

سائو سائو، همسرانش، و فرزندانش

بانو بیان

سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو بیان
卞氏
سائو پی
曹丕
Zihuan
子桓
سائو ژانگ
曹彰
زیون
子文
سائو ژی
曹植
زیجیان
子建
سائو شیونگ
曹熊
سائو بینگ
曹炳

سائو ژانگ

سون بن
孫賁
بویانگ
伯陽
سائو ژانگ
曹彰
زیون
子文
بانو سون
孫氏
سائو کای
曹楷
دختر
(نام نامعلوم)
وانگ چانگ
王昌
گونگبو
公伯

سائو ژی

کوی یان
崔琰
جیگوی
季珪
برادر کوی یان
سائو ژی
曹植
زیجیان
子建
بانو کوی
崔氏
سائو میائو
曹苗
سائو ژی
曹志
یونگونگ
允恭
سائو جینهو
曹金瓠
سائو شینگنو
曹行女

بانو لیو

سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو لیو
劉氏
شیاهئو دون
夏侯惇
یوانرانگ
元讓
سائو آنگ
曹昂
زیشیو
子脩
سائو شئو
曹鑠
شاهدخت کینگهه
清河公主
(نام نامعلوم)
شیاهئو مائو
夏侯楙
زیلین
子林
سائو وان1
曹琬
سائو سونگ2
曹竦
سائو لیان
曹廉

بانو هوان

بانو هوان
環氏
سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو بیان
卞氏
بیان بینگ
卞秉
سائو چونگ
曹沖
کانگشو
倉舒
سائو جو
曹據
سائو یو
曹宇
پنگزو
彭祖
بیان لین
卞琳
سائو کونگ1
曹琮
سائو هوان
曹奐
جینگمینگ
景明
امپراتریس بیان
卞皇后

بانو دو

سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو دو
杜氏
کین ییلو
秦宜祿
سائو گون
曹袞
سائو لین
曹林
کین لانگ
秦朗
یوانمینگ
元明
سائو فو
曹孚
سائو وی
曹緯
دختر
(نام نامعلوم)
جی کانگ
嵇康
شویه
叔夜

بانو کین

سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو کین
秦氏
سائو جون
曹峻
زیئان
子安
سائو شوان
曹玹
سائو آئو
曹澳
سائو زان1
曹贊
سائو یی2
曹壹
سائو هنگ
曹恒

بانو یین

هه جین
何進
سویگائو
遂高
سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو یین
尹氏
هه شیان
何咸
سائو جو
曹矩
سائو مین1
曹敏
سائو کون
曹焜
شاهدخت جینشیانگ2
金鄉公主
(نام نامعلوم)
هه یان
何晏
پینگشو
平叔

بانو سون

سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو سون
孫姬
سائو بیائو
曹彪
ژونهو
朱虎
سائو زیشانگ
曹子上
سائو زیکین
曹子勤
سائو جیا
曹嘉

بانو لی

سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو لی
李姬
سائو زیژنگ
曹子整
سائو زیچنگ
曹子乘
سائو زیجینگ
曹子京
سائو فان1
曹範
سائو چان2
曹闡

دیگر همسران و فرزندان سائو سائو

بانو وانگ
王昭儀
بانو دینگ
丁氏
سائو سائو
曹操
منگده
孟德
شون یو
荀彧
ونرئو
文若
بانو ژئو
周姬
بانو سونگ
宋姬
بانو لیو
劉姬
بانو ژائو
趙姬
بانو چن
陳妾
شاهدخت آنیانگ
安陽公主
(نام نامعلوم)
شون یون
荀惲
سائو جون
曹均
سائو هوی
曹徽
سائو زیجی
曹子棘
سائو مائو
曹茂
سائو گان
曹幹
سائو کانگ
曹抗
سائو شی
曹翕
سائو چن
曹諶
سائو کون
曹琨
لیو شیه
劉協
بوهه
伯和
سائو شیان
曹憲
سائو جیه
曹節
سائو هوا
曹華

سائو پی، همسرانش، و فرزندانش

بانو ژن

سائو پی
曹丕
زیهوان
子桓
بانو ژن
甄氏
سائو روی
曹叡
یوانژونگ
元仲
شاهدخت دونگشیانگ
東鄉公主
(نام نامعلوم)

بانو شو

سائو پی
曹丕
زیهوان
子桓
بانو شو
徐姬
سائو لی
曹禮
شاهدخت لینفن
臨汾公主
(نام نامشخص)
دختر
(نام نامشخص)
سائو تی1
曹悌
  • سائو تی، پسر سائو کای بود؛ ولی وقتی که سائو لی مرد، به دلیل اینکه جانشینی نداشت، سائو تی بعنوان جانشینش انتخاب شد.

بانوها پان، ژو، و کیو

سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو بیان
卞氏
بیان بینگ
卞秉
سائو پی
曹丕
زیهوان
子桓
بیان لان
卞蘭
بانو پان
潘淑媛
بانو ژو
朱淑媛
بانو کیو
仇昭儀
بیان لونگ
卞隆
سائو روی
曹蕤
سائو جیان
曹鑒
سائو لین
曹霖
سائو زان1
曹贊
سائو کی
曹啟
سائو مائو
曹髦
یانشی
彥士
امپراتریس بیان
卞皇后

بانوها لی، سو، ژانگ، و سونگ

سائو پی
曹丕
زیهوان
子桓
بانو لی
李貴人
بانو سو
蘇姬
بانو ژانگ
張姬
بانو سونگ
宋姬
سائو شیه
曹協
سائو یونگ
曹邕
سائو گونگ
曹貢
سائو یان
曹儼
سائو شون
曹尋
سائو ون1
曹溫

دیگر همسران و فرزندان سائو پی

لیو شیه
劉協
بوهه
伯和
بانو لیو
劉氏
بانو لیو
劉氏
گئو یونگ
郭永
بانو دونگ
董氏
بانو یین
陰貴人
بانو چای
柴貴人
سائو پی
曹丕
زیهوان
子桓
گئو نووانگ
郭女王
بانو رن
任氏
بانو لی
李氏
سائو جیه
曹喈
ژونگیونگ
仲雍

سائو روی

مائو جیا
毛嘉
گئو مان
郭滿
بانودو
杜氏
مائو زنگ
毛曾
امپراتریس مائو
毛皇后
امپراتریس گئو
郭皇后
بانو ژانگ
張才人
بانو هه
何才人
سائو روی
曹叡
یوانژونگ
元仲
بانو یو
虞妃
سائو جیونگ
曹冏
سائو مو
曹穆
سائو یین
曹殷
سائو فنگ1
曹芳
لانکینگ
蘭卿
سائو شون2
曹詢
رن کای3
任愷
یوانبائو
元褒
نخستین شاهدخت کی
齊長公主
(نام نامعلوم)
سائو شو
曹淑

سائو فنگ

ژن یان
甄儼
ژانگ جی
張既
درونگ
德容
پدر امپراتریس ژن
(نام نامعلوم)
ژانگ جی
張緝
جینگژونگ
敬仲
وانگ کوی
王夔
امپراتریس ژن
甄皇后
امپراتریس ژانگ
張皇后
امپراتریس وانگ
王皇后
بانو ژانگ
張美人
سائو فنگ
曹芳
لانکینگ
蘭卿
لی هوا
李華
لیو شون
劉勳
یووان
禺婉
بانو شینگ
邢氏

جستارهای وابسته

منابع