تبدیل انتگرالی

در ریاضیات، تبدیل انتگرالی هر تبدیلی به شکل زیر می‌باشد:

که ورودی این تبدیل تابع و خروجی آن تابع است. به تابع دو متغیره هسته تبدیل گفته می‌شود. تابع هسته اساس تبدیل انتگرالی است که در انواع تبدیلات این هسته تعیین‌کننده نوع نگاشت است. تابع هسته دارای دو متغیر می‌باشد که u مشخصه و متغیر اصلی هسته است. تبدیلات لاپلاس و فوریه از جمله معروفترین تبدیلات انتگرالی می‌باشند.

جدول تبدیلاتویرایش

Table of integral transforms
تبدیل نشان   t1 t2   u1 u2
تبدیل فوریه              
تبدیل سینوسی فوریه              
تبدیل کسینوسی فوریه              
تبدیل هارتلی              
تبدیل ملین              
تبدیل لاپلاس دوسویه              
تبدیل لاپلاس              
تبدیل وایرشتراس              
تبدیل هنکل            
تبدیل آبل            
تبدیل هیلبرت              
کرنل پواسون      
تبدیل همانی