نموداری از ترازکیسه.

ترازکیسه[۱] (statocyst) یک دریافتگر حسی ترازیاب است که در بدن برخی بی‌مهرگان آبزی وجود دارد.

بی‌مهرگان دارای ترازکیسه عبارتند از دوکفه‌ای‌ها،[۲] مرجانیان،[۳] خارپوستان،[۴] سرپایان[۵] و سخت‌پوستان.[۶] ساختار مشابهی نیز در کرم‌های عجایب Xenoturbella دیده شده است.[۷]

ترازکیسه ساختاری کیسه‌مانند دارد که در آن توده‌هایی سنگی به نام ترازسنگ statolith و شمار بسیار زیادی کُرک‌های عصب‌دار حسگر به نام زبرمو setae قرار دارند. لَختی ترازکیسه باعث می‌شود که هنگامی که جاندار در حرکت خود شتاب می‌گیرد ترازسنگ‌ها به زبرموها فشرده شوند. میزان انحرافی که زبرموها از این فشار حس می‌کنند از طریق یاخته‌های عصبی به مغز جانور رسیده و او با استفاده از این داده‌ها جهت شنای خود را برای حفظ تعادل اصلاح می‌کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. برابر فارسی از: فارسی۱۲۳
  2. Morton, Brian (2009). "Statocyst structure in the Anomalodesmata (Bivalvia)". Journal of Zoology. 206 (1): 23–34. doi:10.1111/j.1469-7998.1985.tb05633.x. ISSN 0952-8369.
  3. Spangenberg DB (1986). "Statolith formation in Cnidaria: effects of cadmium on Aurelia statoliths". Scan Electron Microsc (Pt 4): 1609&ndash, 16, discussion 1616&ndash, 8. PMID 11539690.
  4. Ehlers, Ulrich (1997). "Ultrastructure of the Statocysts in the Apodous Sea CucumberLeptosynapta inhaerens(Holothuroidea, Echinodermata)". Acta Zoologica. 78 (1): 61–68. doi:10.1111/j.1463-6395.1997.tb01127.x. ISSN 0001-7272.
  5. Clarke, Malcolm R. (2009). "The cephalopod statolithan-introduction to its form". Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 58 (03): 701. doi:10.1017/S0025315400041345. ISSN 0025-3154.
  6. "The response patterns of single receptors in the crustacean statocyst". Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences. 152 (946): 30–49. 1960. doi:10.1098/rspb.1960.0020. ISSN 2053-9193.
  7. Israelsson, O. (2007). "Ultrastructural aspects of the 'statocyst' of Xenoturbella (Deuterostomia) cast doubt on its function as a georeceptor". Tissue and Cell. 39 (3): 171–177. doi:10.1016/j.tice.2007.03.002. ISSN 0040-8166.
  • Wikipedia contributors, "Statocyst," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 5, 2013).