زمان‌بندی زمین‌شناسی
 پیدازیستی (فانروزوئیک)   نوزیستی (سنوزوئیک)  کواترنری
نئوژن
پالئوژن
 میانه‌زیستی (مزوزوئیک)  کرتاسه
ژوراسیک
تریاس
 دیرینه‌زیستی (پالئوزوئیک)  پرمین
کربونیفر
دوونین
سیلورین
اردویسین
کامبرین
 نهان‌زیستی  (پرکامبرین) پیشین‌زیستی (پروتروزوئیک)
نخست‌زیستی (آرکئن)
پیشازیستی (هادئن)

ترمادوسین (انگلیسی: Tremadocian) اشکوب زیرین دوره اردویسین است که به همراه اشکوب پس از خود یعنی فلوئین دور اردویسین پیشین را شکل می‌دهد. ترمادوسین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب ۱۰ کامبرین و پیش از فلوئین جای می‌گیرد و بازه زمانی ۴۸۵٫۴ تا ۴۷۷٫۷ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. مرز زیرین این اشکوب با نخستین پیدایش گونه‌های قیف‌دندانان در جزیره نیوفاندلند هم‌زمان است.

منابعویرایش

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین