سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
میائولینگین گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
وولیوئن ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

فورونجین (انگلیسی: Furongian) چهارمین و آخرین ردیف از دوره کامبرین است که از ۴۹۷ تا ۴۸۵٫۴ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. این ردیف پس از ردیف ۳ کامبرین و پیش از اشکوب ترمادوسین از دور اردویسین پیشین قرار دارد.

فورونجین به سه اشکوب پایبین، ژیانگشانین و اشکوب نام‌گذاری نشده ۱۰ کامبرین تقسیم می‌شود.

مرز بالای فورونجین با اشکوب ترمادوسین به عنوان زمان پدیدار شدن نخستین قیف‌دندانان در حدود ۴۸۵٫۴ میلیون سال پیش شناخته می‌شود.

منابع ویرایش

پیش از آن پیشین‌زیستی ابردوران پیدازیستی
دوران دیرینه‌زیستی دوران میانه‌زیستی دوران نوزیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین تریاس ژوراسیک کرتاسه پالئوژن نئوژن کواترنری