تسلا (T) واحد چگالی شار مغناطیسی (B) و برابر با ۱۰٬۰۰۰ گاوس است.

تسلا
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایمیدان مغناطیسی
نشانT 
برگرفته از نامنیکولا تسلا
In یکای اصلی اس‌آی:1 T=۱ کیلوگرم·ثانیه−2·آمپر−1

تسلا به افتخار نیکولا تسلا نامگذاری شده و با رابطهٔ زیر تعریف می‌گردد:

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Tesla (unit)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesla_(unit)&oldid=195207498