یکای فرعی اس‌آی

یکاهای فرعی اس‌آی بخشی از یکاهای سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها هستند و از هفت واحد اصلی اس‌آی گرفته شده‌اند. این یکاها از یکاهای اصلی/یکاهای تعریف‌شدهٔ اس‌آی گرفته شده‌اند.

یکاهای فرعی با نام‌های ویژه ویرایش

یکاهای نام‌گذاری‌شده پس از یکاهای اصلی اس‌آی
نام نماد کمّیت تعبیر بر حسب یکاهای دیگر تعبیر بر حسب یکاهای اصلی اس‌آی
هرتز Hz بسامد ۱/s
رادیان rad زاویه m m−۱ بی‌بُعد
استرادیان sr زاویه فضایی m۲ m−۲ بی‌بُعد
نیوتون N نیرو، وزن m∙kg/s۲ m∙kg∙s−۲
پاسکال Pa فشار، تنش N/m۲ m−۱∙kg∙s−۲
ژول J انرژی، کار، گرما N∙m = C·V = W·s m۲∙kg∙s−۲
- E اندازهٔ نیروی میدان الکتریکی N/C=V/m  
وات W توان، توان تشعشع J/s = V·A m2∙kg∙s−3
کولن C بار الکتریکی یا شار الکتریکی s∙A s∙A
ولت V ولتاژ، اختلاف پتانسیل الکتریکی، نیروی محرکه الکتریکی W/A = J/C m۲∙kg∙s−۳∙A−۱
فاراد F ظرفیت الکتریکی C/V m−۲∙kg−۱∙s۴∙A۲
اهم Ω مقاومت الکتریکی، مقاومت ظاهری، مقاومت واکنشی V/A m۲∙kg∙s−۳∙A−۲
زیمنس S رسانایی الکتریکی ۱/Ω m−۲∙kg−۱∙s۳∙A۲
وبر Wb شار مغناطیسی J/A m۲∙kg∙s−۲∙A−۱
تسلا T چگالی شار مغناطیسی V∙s/m۲ = Wb/m۲ = N/(A∙m) kg∙s−۲∙A−1
هانری H القا V∙s/A = Wb/A m۲∙kg∙s−۲∙A−۲
درجه سلسیوس °C دما K − ۲۷۳٫۱۵ K
لومن lm شار نوری cd∙sr cd
لاکس lx شدت روشنایی lm/m2 m−2∙cd
بکرل Bq واپاشی هسته‌ای (decays per unit time) 1/s s−۱
گری Gy دز جذبی (از پرتوافکنی یونش) J/kg m۲∙s−۲
سیورت Sv دز معادل (از پرتوافکنی یونش) J/kg m۲∙s−۲
کاتال kat فعالیت کاتالیزی mol/s s−۱∙mol

طول

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • I. Mills, Tomislav Cvitas, Klaus Homann, Nikola Kallay, IUPAC: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry، 2nd edition (ژوئن ۱۹۹۳)، Blackwell Science Inc (p. ۷۲)