جینفنگ‌بال

سرده‌ای از ترودونتیدس
جینفنگ‌بال
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پیشین, ۱۲۲ میلیون سال پیش
Jinfengopteryx wiki.jpg
جینفنگ‌بال، Jinfengopteryx
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
بالاراسته: پولک‌خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک
تیره: ترودونتیدس

جینفنگ‌بال (نام علمی: Jinfengopteryx) نام یک سرده از تیره ترودونتیدس است.

پیراپرندگان

اپیدکسیپتریکس

پرنده

دونده‌خزندگان

دونده‌خزندگان

Troodontidae

نیم‌پرنده

Xiaotingia

ترودونتیدس

IGM 100/1323

IGM 100/1126

جینفنگ‌بال

Mei

چینی‌شکارچی

Xixiasaurus

IGM 100/44

بیرونوسور

Sinornithoides

ترودون

Saurornithoides

Zanabazar

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش