دونده‌خزندگان

دونده‌خزندگان
Utahraptor BW.jpg
دونده‌خزندگان، Dromaeosauridae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
بالاراسته: پولک‌خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک

دونده‌خزندگان(نام علمی: Dromaeosauridae) نام یک تیره از کلاد پیراپرندگان است.

Dromaeosauridae

Mahakalaپیروراپتور
Neuquenraptor


نیم‌مرغیان

بیم‌زاپرنده
Buitreraptor
یوتادزدنیم‌مرغShanagریزربایان

GraciliraptorHesperonychusTianyuraptor
ریزدزدسینورنیتوسور
هوتندروخزندگان
Dromaeosaurinae

آکیلوباتورAtrociraptorDromaeosaurusUtahraptorزودربائیان

بامبی‌ربا
Tsaagan
سارورنیتولستس
آداسورسهمگین‌پنجه
دزد چابک (دایناسور)Balaur
Dromaeosauridae

Xiaotingiaنیم‌مرغیان


یوتادزدMahakala

Buitreraptorبیم‌زاپرندهنیم‌مرغ


Shanagریزربایان

Tianyuraptor
Hesperonychus

ریزدزد sp.
ریزدزدریزدزد


ریزدزدGraciliraptorسینورنیتوسور


هوتندروخزندگان


بامبی‌ربا
زودربائیان

آداسور
Tsaaganدزد چابک (دایناسور)
Dromaeosaurinae

سهمگین‌پنجه
آکیلوباتورDromaeosaurusUtahraptorیورگووچیا


منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش