دامنه تابع

(تغییرمسیر از دامنه یک تابع)

در علم ریاضیات دامنه یک تابع عبارت است از مجموع مقادیر مجاز ورودی به یک تابع که منجر به تولید خروجی (برد) می‌شود.[۱] به بیان دیگر مؤلفه‌های اول هر تابع که به صورت زوج مرتب نوشته شده باشد را دامنه میگویند و به صورت Df نوشته می شود .

پیدا کردن دامنه از روی ضابطهویرایش

یعنی تابع مورد نظر در چه بازه ای تعریف شده‌است. با توجه به انواع توابع ابتدا باید نوع تابع را بشناسیم.

تعبیر هندسی:

اگر نمودار تابع را داشته باشیم سایه ی این نمودار بر محور x ها همان دامنه تابع است

پیدا کردن دامنه توابع چندجمله‌ای از روی ضابطهویرایش

دامنه این توابع   (مجموعه اعداد حقیقی ) است.

پیدا کردن دامنه توابع گویا از روی ضابطهویرایش

تابعی به شکل زیر:

   

دامنه این توابع اعداد حقیقی بجز ریشه‌های مخرج است.

پیدا کردن دامنه توابع گنگ (رادیکالی) با فرجه زوج از روی ضابطهویرایش

باید زیر رادیکال نامنفی (بزرگتر و مخالف صفر) باشد

نکته دامنه توابع رادیکالی با فرجه فرد همانند توابع چندجمله‌ای است.

منابعویرایش