درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی

برج‌های فلکی فروردین

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/فروردین

Aries.svg

برج حمل نخستین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه فروردین به مدت ۳۰روز و ۱۵ساعت است.از این رو برج حمل در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر فروردین ماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی اردیبهشت

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/اردیبهشت

Taurus.svg

برج ثور دومین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه اردیبهشت به مدت ۳۱ روز و ۵/۲ساعت است. از این رو برج ثور در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر اردیبهشت ماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی خرداد

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/خرداد

Gemini.svg

برج جوزا سومین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در برج خرداد به مدت ۳۱روز و ۹ساعت است.از این رو برج جوزا در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر برج خرداد نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی تیر

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/تیر

Cancer.svg

برج سرطان چهارمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه تیر به مدت ۳۱روز و ۱۰ ساعت است. از این رو برج سرطان در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر تیرماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی مرداد

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/مرداد

Leo.svg

برج اسد پنجمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه امرداد به مدت ۳۱روز و ۵ساعت است.از این رو برج اسد در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر امرداد ماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی شهریور

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/شهریور

Virgo.svg

برج سنبله ششمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه شهریور به مدت ۳۰روز و ۱۹ساعت است.از این رو برج سنبله در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر شهریور ماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی مهر

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/مهر

Libra.svg

برج میزان هفتمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه مهر به مدت ۳۰روز و ۶ساعت است.از این رو برج میزان در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر مهرماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی آبان

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/آبان

Scorpio.svg

برج عقرب هشتمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه آبان به مدت ۲۹روز و ۱۹ساعت است. از این رو برج عقرب در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر آبان ماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی آذر

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/آذر

Sagittarius.svg

برج قوس نهمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه آذر به مدت ۲۹روز و ۱۲ساعت است. از این رو برج قوس در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر آذرماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی دی

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/دی

Capricorn.svg

برج جدی دهمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه دی به مدت ۲۹روز و ۱۰ساعت است. از این رو برج جدی در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر دی ماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی بهمن

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/بهمن

Aquarius.svg

برج دلو یازدهمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه بهمن به مدت ۲۹روز و ۱۶ساعت است. از این رو برج دلو در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر بهمن ماه نیز می‌باشد.

برج‌های فلکی اسفند

درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/اسفند

Pisces.svg

برج حوت دوازدهمین برج یا خانه خورشید است. این برج خط سیر خورشید در ماه اسفند به مدت ۳۰روز و ۲ساعت است. از این رو برج حوت در گاه‌شماری خورشیدی نام دیگر اسفند ماه نیز می‌باشد.