درگاه:ادبیات آذربایجانی/داستان‌ها

ویرایش داستان‌ها ۱

درگاه:ادبیات آذربایجانی/داستان‌ها/۱

1989 CPA 6091-2.jpg

کوراوغلو قهرمان حماسهٔ افسانه‌ای برجسته در سنت‌های شفاهی مردم ترک است. که در مورد نقل داستان‌های افسانه‌ای کوراوغلو و نیز موسیقی در میان ترک‌ها رواج دارد. روایت کوراوغلو در جغرافیای وسیعی از قفقاز، ایران، افغانستان، آسیای مرکزی و برخی نقاط دیگر گسترده‌است. و به عنوان داستان فولکوریک کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان شناخته می‌شود.

ویرایش داستان‌ها ۲

درگاه:ادبیات آذربایجانی/داستان‌ها/۲

Perforation diagram.jpg

اصلی و کرم داستان عاشقانهٔ ترکی که روایت‌های گوناگون از آن در فرهنگ و ادبیات کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه و برخی کشورهای آسیای میانه رواج دارد، در اوایل سدهٔ دهم قمری‌/ شانزدهم میلادی به وجود آمده و از همین زمان به بعد در میان مردم ترک ایران، قفقاز، آسیای میانه و آسیای صغیر رواج یافته‌است.

ویرایش داستان‌ها ۳
ویرایش داستان‌ها ۴
ویرایش داستان‌ها ۵
ویرایش داستان‌ها ۶
ویرایش داستان‌ها ۷
ویرایش داستان‌ها ۸
ویرایش داستان‌ها ۹
ویرایش داستان‌ها ۱۰
ویرایش داستان‌ها ۱۱
ویرایش داستان‌ها ۱۲
ویرایش داستان‌ها ۱۳
ویرایش داستان‌ها ۱۴
ویرایش داستان‌ها ۱۵
ویرایش داستان‌ها ۱۶
ویرایش داستان‌ها ۱۷
ویرایش داستان‌ها ۱۸
ویرایش داستان‌ها ۱۹
ویرایش داستان‌ها ۲۰
ویرایش داستان‌ها ۲۱
ویرایش داستان‌ها ۲۲
ویرایش داستان‌ها ۲۳
ویرایش داستان‌ها ۲۴
ویرایش داستان‌ها ۲۵
ویرایش داستان‌ها ۲۶
ویرایش داستان‌ها ۲۷
ویرایش داستان‌ها ۲۸
ویرایش داستان‌ها ۲۹
ویرایش داستان‌ها ۳۰
ویرایش داستان‌ها ۳۱
ویرایش داستان‌ها ۳۲
ویرایش داستان‌ها ۳۳
ویرایش داستان‌ها ۳۴
ویرایش داستان‌ها ۳۵
ویرایش داستان‌ها ۳۶
ویرایش داستان‌ها ۳۷
ویرایش داستان‌ها ۳۸
ویرایش داستان‌ها ۳۹
ویرایش داستان‌ها ۴۰
ویرایش داستان‌ها ۴۱
ویرایش داستان‌ها ۴۲
ویرایش داستان‌ها ۴۳
ویرایش داستان‌ها ۴۴
ویرایش داستان‌ها ۴۵
ویرایش داستان‌ها ۴۶
ویرایش داستان‌ها ۴۷
ویرایش داستان‌ها ۴۸
ویرایش داستان‌ها ۴۹
ویرایش داستان‌ها ۵۰
ویرایش داستان‌ها ۵۱
ویرایش داستان‌ها ۵۲
ویرایش داستان‌ها ۵۳
ویرایش داستان‌ها ۵۴
ویرایش داستان‌ها ۵۵
ویرایش داستان‌ها ۵۶
ویرایش داستان‌ها ۵۷
ویرایش داستان‌ها ۵۸
ویرایش داستان‌ها ۵۹
ویرایش داستان‌ها ۶۰
ویرایش داستان‌ها ۶۱
ویرایش داستان‌ها ۶۲
ویرایش داستان‌ها ۶۳
ویرایش داستان‌ها ۶۴
ویرایش داستان‌ها ۶۵
ویرایش داستان‌ها ۶۶
ویرایش داستان‌ها ۶۷
ویرایش داستان‌ها ۶۸
ویرایش داستان‌ها ۶۹
ویرایش داستان‌ها ۷۰
ویرایش داستان‌ها ۷۱
ویرایش داستان‌ها ۷۲
ویرایش داستان‌ها ۷۳
ویرایش داستان‌ها ۷۴
ویرایش داستان‌ها ۷۵
ویرایش داستان‌ها ۷۶
ویرایش داستان‌ها ۷۷
ویرایش داستان‌ها ۷۸
ویرایش داستان‌ها ۷۹
ویرایش داستان‌ها ۸۰
ویرایش داستان‌ها ۸۱
ویرایش داستان‌ها ۸۲
ویرایش داستان‌ها ۸۳
ویرایش داستان‌ها ۸۴
ویرایش داستان‌ها ۸۵
ویرایش داستان‌ها ۸۶
ویرایش داستان‌ها ۸۷
ویرایش داستان‌ها ۸۸
ویرایش داستان‌ها ۸۹
ویرایش داستان‌ها ۹۰
ویرایش داستان‌ها ۹۱
ویرایش داستان‌ها ۹۲
ویرایش داستان‌ها ۹۳
ویرایش داستان‌ها ۹۴
ویرایش داستان‌ها ۹۵
ویرایش داستان‌ها ۹۶
ویرایش داستان‌ها ۹۷
ویرایش داستان‌ها ۹۸
ویرایش داستان‌ها ۹۹