باز کردن منو اصلی
ویرایش گوناگون ۱

درگاه:جغرافیا/گوناگون/۱

موقعیت قاره آسیا در جهان

آسیا کهنترین و پهناورترین قاره جهان است که مساحت آن ۳، ۴۳ میلیون کیلومتر مربع بوده و جمعیت این قاره حداقل ۳، ۳ میلیارد نفر است. بزرگ‌ترین و پرشمارترین کشورهای جهان در این قاره‌اند. آسیا به همراه اروپا خشکی بزرگ اوراسیا را می‌سازند. این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به اقیانوس هند، از شرق به اقیانوس آرام و از غرب به دریای مدیترانه و بخش میانی روسیه مرزبندی شده‌است.

ویرایش گوناگون ۲
ویرایش گوناگون ۳
ویرایش گوناگون ۴
ویرایش گوناگون ۵
ویرایش گوناگون ۶
ویرایش گوناگون ۷
ویرایش گوناگون ۸
ویرایش گوناگون ۹
ویرایش گوناگون ۱۰
ویرایش گوناگون ۱۱
ویرایش گوناگون ۱۲
ویرایش گوناگون ۱۳
ویرایش گوناگون ۱۴
ویرایش گوناگون ۱۵
ویرایش گوناگون ۱۶
ویرایش گوناگون ۱۷
ویرایش گوناگون ۱۸
ویرایش گوناگون ۱۹
ویرایش گوناگون ۲۰
ویرایش گوناگون ۲۱
ویرایش گوناگون ۲۲
ویرایش گوناگون ۲۳
ویرایش گوناگون ۲۴
ویرایش گوناگون ۲۵
ویرایش گوناگون ۲۶
ویرایش گوناگون ۲۷
ویرایش گوناگون ۲۸
ویرایش گوناگون ۲۹
ویرایش گوناگون ۳۰
ویرایش گوناگون ۳۱
ویرایش گوناگون ۳۲
ویرایش گوناگون ۳۳
ویرایش گوناگون ۳۴
ویرایش گوناگون ۳۵
ویرایش گوناگون ۳۶
ویرایش گوناگون ۳۷
ویرایش گوناگون ۳۸
ویرایش گوناگون ۳۹
ویرایش گوناگون ۴۰
ویرایش گوناگون ۴۱
ویرایش گوناگون ۴۲
ویرایش گوناگون ۴۳
ویرایش گوناگون ۴۴
ویرایش گوناگون ۴۵
ویرایش گوناگون ۴۶
ویرایش گوناگون ۴۷
ویرایش گوناگون ۴۸
ویرایش گوناگون ۴۹
ویرایش گوناگون ۵۰
ویرایش گوناگون ۵۱
ویرایش گوناگون ۵۲
ویرایش گوناگون ۵۳
ویرایش گوناگون ۵۴
ویرایش گوناگون ۵۵
ویرایش گوناگون ۵۶
ویرایش گوناگون ۵۷
ویرایش گوناگون ۵۸
ویرایش گوناگون ۵۹
ویرایش گوناگون ۶۰
ویرایش گوناگون ۶۱
ویرایش گوناگون ۶۲
ویرایش گوناگون ۶۳
ویرایش گوناگون ۶۴
ویرایش گوناگون ۶۵
ویرایش گوناگون ۶۶
ویرایش گوناگون ۶۷
ویرایش گوناگون ۶۸
ویرایش گوناگون ۶۹
ویرایش گوناگون ۷۰
ویرایش گوناگون ۷۱
ویرایش گوناگون ۷۲
ویرایش گوناگون ۷۳
ویرایش گوناگون ۷۴
ویرایش گوناگون ۷۵
ویرایش گوناگون ۷۶
ویرایش گوناگون ۷۷
ویرایش گوناگون ۷۸
ویرایش گوناگون ۷۹
ویرایش گوناگون ۸۰
ویرایش گوناگون ۸۱
ویرایش گوناگون ۸۲
ویرایش گوناگون ۸۳
ویرایش گوناگون ۸۴
ویرایش گوناگون ۸۵
ویرایش گوناگون ۸۶
ویرایش گوناگون ۸۷
ویرایش گوناگون ۸۸
ویرایش گوناگون ۸۹
ویرایش گوناگون ۹۰
ویرایش گوناگون ۹۱
ویرایش گوناگون ۹۲
ویرایش گوناگون ۹۳
ویرایش گوناگون ۹۴
ویرایش گوناگون ۹۵
ویرایش گوناگون ۹۶
ویرایش گوناگون ۹۷
ویرایش گوناگون ۹۸
ویرایش گوناگون ۹۹