دلتاپروتئوباکتریا

رده‌ای از پروتئوباکتریا

دلتاپروتئوباکتریا (نام علمی: Deltaproteobacteria) نام یک رده از شاخه پروتئوباکتریا است. پروتئوباکتریا شاخه بزرگی از باکتری‌های گرم منفی است که شامل باکتریهای متنوعی می‌شود. همه آنها غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.

دلتاپروتئوباکتریا
Dvulgaris micrograph.JPG
دلتاپروتئوباکتریا، Deltaproteobacteria
رده‌بندی علمی
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: دلتاپروتئوباکتریا

دلتا پروتئوباکتریا گونه‌های متنوعی را شامل می‌شوند مانند میکسوباکتریا.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش