باز کردن منو اصلی

نقطهٔ کوری (Curie temperature یا Curie point) در مواد فرومغناطیس دمایی‌ است که در آن مغناطیس دائمی به مغناطیس القایی تبدیل می‌شود و بالعکس.

دمای کوری در یک فرومغناطیس نقطه‌ای بحرانی‌ است که در آن گشتاورهای مغناطیسیِ ذاتی تغییر جهت می‌دهند.

همچنین در مواد فروالکتریک نقطهٔ کوری به دمایی اطلاق می‌شود که در آن ساختار ماده به‌سمت تقارن میل می‌کند و ماده خاصیت فروالکتریکِ خود را از دست می‌دهد.

نگارخانهویرایش