دهه ۵۶۰ (پیش از میلاد)

دهه

دهه ۵۶۰ پیش از میلاد پنجاه و ششمین دهه قبل از مبدأ شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰ 
سال: ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳

رویدادها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش