گام دوم رشد

(تغییرمسیر از دومین مرحله رشد)

گام دوم رشد (G2) یکی از مرحله‌های چرخهٔ یاخته‌ای در طی میان‌چهر می‌باشد. گام دوم رشد پس از ساخت (S) و پیش از رشتمان رخ می‌دهد.

در این مرحله تمهیدات لازم برای تقسیم هسته فراهم می‌شود و همانندسازی میتوکندری و دیگر اندامک‌ها صورت می‌گیرد. این مرحله بسیار سریع (در حدود ۴ تا ۵ ساعت) می‌باشد و در پایان، یاخته پیش از وارد شدن به رشتمان، توسط یک نقطهٔ وارسی بازبینی می‌شود. این نقطهٔ وارسی بازرسی می‌کند که آیا یاخته اجازهٔ وارد شدن به رشتمان را دارد یا نه. این نقطهٔ وارسی از ورود یاخته با دی‌ان‌ای آسیب‌دیده به رشتمان جلوگیری می‌کند و زمانی را فراهم می‌کند تا یاخته به ویرایش دی‌ان‌ای بپردازد. این نقطهٔ وارسی به دلیل اینکه از انتقال جهش در دی‌ان‌ای یاخته به یاخته‌های دختری جلوگیری می‌کند در پژوهش‌های انجام‌شده بر روی سرطان بسیار مورد توجه می‌باشد.

منابعویرایش