رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۵۵ (میلادی)

سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال (میلادی) ۱۹۵۲  ۱۹۵۳  ۱۹۵۴  ۱۹۵۵ ۱۹۵۶  ۱۹۵۷  ۱۹۵۸
سال‌ها (میلادی) ۱۹۵۲  ۱۹۵۳  ۱۹۵۴  ۱۹۵۵ ۱۹۵۶  ۱۹۵۷  ۱۹۵۸