تانک منهدم شدهء ارتش سرخ در رودخانه پنجشیر.

رود پنجشیر یکی از روهای بزرگ افغانستان است که در ولایت پنجشیر افغانستان قرار دارد.