زهره بن کلاب

(تغییرمسیر از زهرة بن کلاب)

زهرة بن کلاب (عربی: زُهرَةِ بن كِلاب بن مُرَّة) پدرِ پدربزرگِ آمنه بنت وهب و بدین‌ترتیب، پدرِ پدرِ پدربزرگِ مادری محمد پیامبر اسلام بود. او همچنین بزرگ طایفهٔ بنی‌زهره از قبیلهٔ قریش در مکه بود.

زهرة بن کلاب
شناخته‌شده برایاز اجداد محمد
فرزندانعبدمناف بن زهره (پسر)
والدینکلاب بن مره (پدر)
فاطمه بنت سعد (مادر)
خویشاوندانقصی بن کلاب (برادر)
عبدمناف (پسر برادر)
عبدالدار بن قصی (پسر برادر)

زندگی ویرایش

پدرش، کِلاب بن مُرَّه از فرزندان ابراهیم از طریق پسرش اسماعیل بود. برادر کوچکش قصی بن کلاب، اولین متولی کعبه بود. پس از مرگ پدرش، مادرش، فاطمه بنت سعد با ربیعه بن حرم از قبیلهٔ بنی‌عذره ازدواج کرد.

برادر کوچکترش، قصی بن کلاب، نخستین متولی قریشی کعبه شد و قریش را که نزدیکترین خویشانش بودند، آورد و در مکه در کنار حرم مستقر کرد. که شامل خودش، عمویش، تیم بن مره، پسرعموی دیگرش، مخزوم بن یقظه، و عموزاده‌های دیگرش، جمعه و سهم بودند.

منابع ویرایش