باز کردن منو اصلی

سلسله هاشمی، سلسله ای از حکمرانان عرب سنی است.

شریف حسین، بنیانگذار سلسله هاشمیویرایش

این سلسله فرزندان حسین الهاشمی معروف به شریف حسین محسوب می‌شوند که امیر و حکمران حجاز بود. شریف حسین پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی، قدرت بیشتری گرفت.

بعد از جنگ جهانی اول، سرزمینهایی مانند عراق و اردن و فلسطین تحت قیومیت انگلیس قرار گرفت. فرزندان شریف حسین با حمایت انگلیس، دولت‌های جدیدی را در عراق و اردن پایه‌ریزی نموده و حکم رانی کردند. پسر ارشد وی شریف علی مدتی امیر و حکمران حجاز بود. دو پسر دیگر او عبدالله و فیصل به عنوان پادشاه بر اردن و عراق حکومت کردند.

سلسله هاشمی در عراقویرایش

فیصل اول پسر سوم شریف حسین اولین پادشاه عراق مدرن و بنیانگذار سلسله هاشمی در عراق بود. پس از او، فرزندش غازی به عنوان پادشاه، حکومت عراق را در دست گرفت.

آخرین پادشاه این سلسله در عراق فیصل دوم فرزند ملک غازی بود که با کودتای ۱۹۵۸ از قدرت برکنار شد. پس از کودتا، فیصل دوم همراه با ولیعهدش و نخست وزیر (نوری سعید) همگی به طرز فجیعی اعدام شدند. بعد از این کودتا، در عراق جمهوری اعلام شد، ولی تا حمله آمریکا به عراق تحت تسلط اعراب سنی باقی ماند.

سلسله هاشمی در اردنویرایش

عبدالله اول سرسلسله خاندان هاشمی در اردن دومین پسر شریف حسین بود. پس از او فرزندش طلال بن عبدالله و پس از او ملک حسین حکومت را در دست گرفتند.

در حال حاضر ملک عبدالله دوم فرزند ملک حسین پادشاه اردن است.

پادشاهانویرایش