شاه‌خزنده‌ریختان

شاه‌خزنده‌ریختان (نام علمی: Archosauromorpha) نام یک کلاد دوکاوان است.

شاه‌خزنده‌ریختان
محدودهٔ زمانی: Late Permian تا Present
شاه‌خزنده‌ریختان، Archosauromorpha
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
Archosauriformes 

پروتروسوکوس

سارماتوسوکوس

فوگوسوکوس

اوسمولسکینا

Koilamasuchus

 سرخ‌سوسماران 

شانسیسوکوس

وجوشکویا

اریتروسوکوس

ائوپارکریا

چانارسوکوس

Vancleavea

دوسولیا

 شاه‌خزندگان 

سوسمارنماها

پرنده‌گردنان

Archosauriformes 
 نخست‌سوسماران 

آرکوسور

پروتروسوکوس

اریتروسوکوس

Vancleavea

 Proterochampsia 

تروپیدوسوکوس

چانارسوکوس

ائوپارکریا

 کروروتارسی 
 فیتوسور

Parasuchus

Smilosuchus

Pseudopalatus

 شاه‌خزندگان 

سوسمارنماها

پرنده‌گردنان

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش