باز کردن منو اصلی
در این اثر از آگوست رودن با نام حوا پس از هبوط دیده میشود که حوا خود را پوشانده و سرش را به نشانه شرم پایین آورده است.

شرم عموماً یک تأثیر، هیجان، شناخت و یک فعل است.

جستارهای وابستهویرایش