شیلدریک سوم (ح. ۷۱۷ – ح. ۷۵۴) از سال ۷۴۳ پادشاه فرانک‌ها بود تا اینکه در مارس ۷۵۱ توسط پاپ زکریا به و به تحریک پپن کهتر خلع شد. اگرچه اصل و نسب او نامشخص است، اما او آخرین پادشاه فرانک از سلسله مروونژی‌ها در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که شیلدریک برکنار شد، پپن، که پدر امپراتور شارلمانی بود، به پادشاهی رسید و دودمان کارولنژی را بنیان گذارد.[۱] به وی در تاریخ لقب‌های شاه خیالی و سبک‌مغز داده‌اند.

شیلدریک سوم
پادشاه فرانک‌ها
سلطنت۷۴۳–۷۵۱
پیشینتئودریک چهارم
جانشینپپن کهتر
زادهح. ۷۱۷
درگذشتهح. ۷۵۴
دودمانمروونژی‌ها
پدرشیلپریک دوم یا تئودریک چهارم
دودمان مروونژی
پادشاه همهٔ فرانک‌ها
پادشاه نوستریا
پادشاه اوسترازیا
فاراموند ۴۱۰-۴۲۶
شلودیو ۴۲۶-۴۴۷
مرووش ۴۴۷-۴۵۸
شیلدریک یکم ۴۵۸-۴۸۱
کلوویس یکم ۴۸۱ - ۵۱۱
  شیلدبرت یکم ۵۱۱-۵۵۸
  کلوتار یکم ۵۱۱-۵۶۱
  کلودومر ۵۱۱-۵۲۴
  تئودریک یکم ۵۱۱-۵۳۴
    تئودبرت یکم ۵۳۴-۵۴۸
    تئودبالد ۵۴۸-۵۵۵
کلوتار یکم ۵۸-۵۶۱
  شاریبرت یکم ۵۶۱-۵۶۷
  شیلپریک یکم ۵۶۱-۵۸۴
    کلوتار دوم ۵۸۴-۶۲۹
  گونترام ۵۶۱-۵۹۲
    شیلدبرت دوم ۵۹۲-۵۹۵
    تئودریک دوم ۵۹۵-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
  زیگبرت یکم ۵۶۱-۵۷۵
    شیلدبرت دوم ۵۷۵-۵۹۵
    تئودبرت دوم ۵۹۵-۶۱۲
    تئودریک دوم ۶۱۲-۶۱۳
    زیگبرت دوم ۶۱۳
کلوتار دوم ۶۱۳-۶۲۹
  داگوبرت یکم ۶۲۳-۶۲۹
داگوبرت یکم ۶۲۹-۶۳۹
  داگوبرت دوم ۶۲۹-۶۳۲
    شیلپریک آکیتانی ۶۳۲
  کلوویس دوم ۶۳۹-۶۵۸
    کلوتار سوم ۶۵۸-۶۷۳
    تئودریک سوم ۶۷۳
    شیلدریک دوم ۶۷۳-۶۷۵
    تئودریک سوم ۶۷۵-۶۹۱
  زیگبرت سوم ۶۳۴-۶۵۶
     شیلدبرت تعمیدی      ۶۵۶-۶۶۱
    کلوتار سوم ۶۶۱-۶۶۷
     شیلدریک دوم ۶۶۷-۶۷۵
     کلوویس سوم ۶۷۵-۶۷۶
     داگوبرت دوم ۶۷۶-۶۷۹
تئودریک سوم ۶۷۹-۶۹۱
کلوویس چهارم ۶۹۱-۶۹۵
شیلدبرت سوم ۶۹۵-۷۱۱
داگوبرت سوم ۷۱۱-۷۱۵
شیلپریک دوم ۷۱۵-۷۲۰
  کلوتار چهارم ۷۱۷-۷۷۰
تئودریک چهارم ۷۷۱-۷۳۷
شیلدریک سوم ۷۴۳-۷۵۱

زندگینامه ویرایش

پیش از پادشاهی وی تا هفت سال تاج و تخت فرانک‌ها پادشاهی نداشت، سرانجام پپن کوچک و کارلومان شهرداران کاخ‌های آن زمان بر گذاردن شیلدریک سوم بر تخت همداستان شدند.

او هیچ نقشی در فرمانروایی بر کشورش نداشت. سرانجام پس از بازنشستگی کارلومان در سال ۷۴۷ پپن به این اندیشه افتاد که خود تاج و تخت را به چنگ آورد.

از اینرو دست به نامه‌نگاری با پاپ زکریا زد و با او برای به دست آوردن تاج و تخت همداستان شد. سرانجام در ۷۵۱ او را از تخت کنار گذاشتند و موهای بلندش را که نشان شکوه شاهان فرانک بود را از ته تراشیدند. او به همراه پسرش به صومعه رانده شد و تا حدود چهار سال پس از آن که زنده بود در آنجا ماند. با برکناری او پپن به شاهی رسید و دودمان پادشاهی کارولنژی‌ها بر سر کار نشست.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  1. Riché 1993, p. 65.
  • ویکی‌پدیای انگلیسی؛ منابع یادشده اصلی:
  • Junghans, W. Die Geschichte der fränkischen Konige Childerich und Clodovech (Göttingen, 1857).
  • Chiflet, J.J. Anastasis Childerici I Francorum regis (Antwerp, 1655).
  • Cochet, J.B.D. Le Tombeau de Childeric I, roi des Francs (Paris, 1859).
  • Lavisse, E. Histoire de France, tome ii. (Paris, 1903).
  • Wallace-Hadrill, J.M., translator, 1960. The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar with its Continuations Connecticut: Greenwood Press.
  • Wallace-Hadrill, J.M. The Long-Haired Kings. London, 1962.
  • Einhard. Annales Regni Francorum.