عبری میشنایی گونه‌ای از زبان عبری است که در تلمود یافت می‌شود. گونه‌های عبری موجود در تلمود به دو گونهٔ عبری کلاسیک برای گفتاوردهای مستقیم از تورات عبری، و عبری میشنایی تقسیم کرد که خود به دو دستهٔ عبری میشنایی اصلی (که به نام عبری تنائیمی، عبری ربیایی نخستین یا عبری میشنایی ۱ نیز شناخته می‌شود)، که یک زبان گفتاری بود و عبری آمورائیمی (که به نام عبری ربیایی پسین یا عبری میشنایی ۲ نیز شناخته می‌شود)، که فقط یک زبان ادبی بود، بخش‌پذیر است.

عبری میشنایی
לשון חז"ל Leshon Chazal
بخشی از میشنا
منطقهیهودیه، سوریه فلسطین
دورهاز عبری توراتی در سده ۱ میلادی ایجاد شد؛ در سده چهارم به عنوان زبان گفتاری بومی از میان رفت و به عنوان یک زبان فرهنگی به نام عبری قرون وسطایی به حیات خود ادامه داد.
گونه‌های نخستین
عبری توراتی
  • عبری میشنایی
الفبای عبری
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹
گلاتولوگهیچ کدام

منابع ویرایش

  • Bar-Asher, Moshe, Mishnaic Hebrew: An Introductory Survey, Hebrew Studies 40 (1999) 115-151.
  • Kutscher, E.Y. A Short History of the Hebrew Language, Jerusalem: Magnes Press, Leiden: E.J.Brill, 1982 pp. 115–146.
  • Pérez Fernández, Miguel, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew (trans. John Elwolde), Leiden: E.J. Brill 1997.
  • Sáenz-Badillos, Angel, A History of the Hebrew Language (شابک ‎۰−۵۲۱−۵۵۶۳۴−۱) (trans. John Elwolde), Cambridge, England: Cambridge University Press, ۱۹۹۳.
  • M. H. Segal, Mishnaic Hebrew and its Relation to Biblical Hebrew and to Aramaic, JQR 20 (1908): 647–73

پیوند به بیرون ویرایش