الفبای عِبْری یا الفبای عِبْرانی (به زبان عبری:آلف بت אָלֶף־בֵּית) در نوشتن خط عبری و نیز برخی نشانه‌های علمی و ریاضی بکار می‌رود. دو دستور خط پالئو و استاندارد (منظم) را شامل می‌گردد که نوع دوم که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد از رسم‌الخط آرامی شکل گرفته است.[۲][۳]

الفبای عبری
نوعابجد
زبان‌هاعبری، ییدیش، لادینو
دورهٔ زمانیسده ۲ الی ۱ پیش از میلاد– اکنون[۱]
سامانهٔ مادر
سامانهٔ فرزندالفبای ییدیش
سامانهٔ خواهر
ایزو ۱۵۹۲۴Hebr, 125
جهتراست به چپ
مخفف یونیکدHebrew
دامنه یونیکد
الفبای عبری

الفبای عبری از ۲۲ حرف تشکیل شده‌است. صداهای زیر شیوهٔ تلفظ حروف عبری هستند:

آلِف א -- بِت ב – وِت ב -- گیمِل ג – دالِت ד – هِ ה – واو ו – زایین ז – خِت ח – تِت ט – یُد י – کاف כ – خاف כ -- خافْ سُفیت ך -- لامِد ל – مِم מ – مِمْ سُفیت ם -- نون נ – نون سُفیت ן -- سامِخ ס – عایین ע – پِ פ -- فِ פ -- فِ سُفیت ף -- تْسادی צ – تْسادی سُفیت ץ -- کُف ק – رِش ר – شین ש – سین ש -- تاو ת

الفبای عبری[۴] ویرایش

حرف آوا نام حرف
نام عبری تلفظ عبری نوین تلفظ ییدیش/اشکنازی
א [ʔ]، الف אָלֶף /’alɛf/ /’aləf/
בּ [b] بت בֵּית /bet/ /bɛɪs/، /bɛɪz/
ב [v] בֵית /vet/ /vɛɪs/، /vɛɪz/
ג [ɡ] گیمل גִּימֵל /ˈɡimel/ /ˈɡiməl/
ד [d] دالت דָּלֶת /ˈdalɛt/، /ˈdalɛd/ /ˈdaləd/، /ˈdaləs/
ה [h]~[ʔ]، هه הֵא /he/، /hej/ /hɛɪ/
ו [v]، [w] واو וָו /vav/ /vɔv/
ז [z] زین זַיִן /ˈzajin/، /ˈza.in/ /ˈzajin/
ח [x]~[χ] خت חֵית /χet/ /χɛs/
ט [t] طت טֵית /tet/ /tɛs/
י [j] یود יוֹד /jod/، /jud/ /jud/
כּ [k] کاف כַּף /kaf/ /kɔf/
כ [x]~[χ] כַף /χaf/ /χɔf/
ךּ [k] כַּף סוֹפִית /kaf sofit/ /ˈlaŋɡə kɔf/
ך [x]~[χ] כַף סוֹפִית /χaf sofit/ /ˈlaŋɡə χɔf/
ל [l] لمد לָמֶד /ˈlamɛd/ /ˈlaməd/
מ [m] مم מֵם /mem/ /mɛm/
ם מֵם סוֹפִית /mem sofit/ /ˈʃlɔs mɛm/
נ [n] نون נוּן /nun/ /nun/
ן נוּן סוֹפִית /nun sofit/ /ˈlaŋɡə nun/
ס [s] سمخ ְסָמֶך /ˈsamɛχ/ /ˈsaməχ/
ע [ʕ]، عین עַיִן /‘ajin/، /‘a.in/ /‘ajin/
פּ [p] په פֵּא, פה /pe/، /pej/ /pɛɪ/
פ [f] פֵא, פה /fe/، /fej/ /fɛɪ/
ף פֵּא סוֹפִית,
פה סופית
/pe sofit/، /pej sofit/ /ˈlaŋɡə fɛɪ/
צ [t͡s] تسادی צַדִי, צדיק /ˈtsadi/ /ˈtsadi/، /ˈtsadək/
ץ צַדִי סוֹפִית,
צדיק סופית
/ˈtsadi sofit/ /ˈlaŋɡə ˈtsadik/، /ˈlaŋɡə ˈtsadək/
ק [k] قاف קוֹף /kuf/، /kof/ /kuf/
ר [ɣ]~[ʁ] رش רֵישׁ /ʁeʃ/ /ʁɛɪʃ/
שׁ [ʃ] شین שִׁין /ʃin/ /ʃin/
שׂ [s] שִׂין /sin/ /sin/
תּ [t] تاو תּו /tav/، /taf/ /tɔv/، /tɔf/
ת תו /θav/، /θaf/ /sɔv/، /sɔf/

حروف بی‌صدا ویرایش

نیا سامی IPA عبری نمونه
نوشتاری توراتی طبریه نو واژه معنا
*b [b] ב3 /b /b/ /v/, /b/ /v/, /b/ בית خانه
*d [d] ד3 /d /d/ /ð/, /d/ /d/ דב خرس
*g [ɡ] ג3 /g /ɡ/ /ɣ/, /g/ /ɡ/ גמל شتر
*p [p] פ3 /p /p/ /f/, /p/ /f/, /p/ פחם زغال
*t [t] ת3 /t /t/ /θ/, /t/ /t/ תחת زیر
*k [k] כ3 /k /k/ /x/, /k/ /χ/, /k/ כוכב ستاره
*ṭ [] ט /tˤ/ /t/ טבח پختن
*q [] ק q q /q/ /k/ קבר مقبره
*ḏ [ð] / [d͡ð] ז2 z /ð/ /z/ /z/ זכר مَرد
*z [z] / [d͡z] /z/ זרק پرتاب کردن
*s [s] / [t͡s] ס s /s/ /s/ /s/ סוכר شکر
[ʃ] / [t͡ʃ] שׁ2 š /ʃ/ /ʃ/ /ʃ/ שׁמים آسمان
*ṯ [θ] / [t͡θ] /θ/ שׁמונה هشت
[ɬ] / [t͡ɬ] שׂ1 ś /ɬ/ /s/ /s/ שׂמאל چپ
*ṱ [θʼ] / [t͡θʼ] צ /sˤ/ /ts/ צל سایه
*ṣ [] / [t͡sʼ] צרח فریاد زدن
*ṣ́ [ɬʼ] / [t͡ɬʼ] צחק خندیدن
[ɣ]~[ʁ] ע ʻ /ʁ/ /ʕ/ /ʔ/, - עורב کلاغ
[ʕ] /ʕ/ עשׂר ده (عدد)
[ʔ] א ʼ /ʔ/ /ʔ/ /ʔ/, - אב پدر
*ḫ [x]~[χ] ח2 /χ/ /ħ/ /χ/ חמשׁ پنج
*ḥ [ħ] /ħ/ חבל طناب
*h [h] ה h /h/ /h/ /h/, - הגר مهاجرت کردن
*m [m] מ m /m/ /m/ /m/ מים آب
*n [n] נ n /n/ /n/ /n/ נביא پیامبر
*r [ɾ] ר r /ɾ/ /ɾ/ /ʁ/ רגל پا
*l [l] ל l /l/ /l/ /l/ לשׁון زبان
*y [j] י y /j/ /j/ /j/ יד دست
*w [w] ו w /w/ /w/ /v/ ורד گل رُز
نیا سامی IPA عبری نمونه
نوشتاری توراتی طبریه نو واژه معنا

منابع ویرایش

  1. "Hebrew alphabet." Encyclopedia Britannica. "Square Hebrew became established in the 2nd and 1st centuries bce and developed into the modern Hebrew alphabet over the next 1,500 years."
  2. A History of the Hebrew Language (انتشارات دانشگاه کمبریج، بریتانیا)
  3. «آکادمی آموزش زبان عبری». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ اکتبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱.
  4. انجمن کلیمیان تهران

پیوند به بیرون ویرایش

آموزش الفبای عبری آنلاین بایگانی‌شده در ۲۰۱۴-۱۰-۱۹ توسط Wayback Machine