باز کردن منو اصلی

فرهنگ ایران زمین، مجله پژوهشی که هر سه ماه یک بار در زمینهٔ مطالعات و تحقیقات ایرانی منتشر می‌شد. این نشریه را ایرج افشار در ۱۳۳۲ش با همکاری دوستان نزدیک خود: محمدتقی دانش‌پژوه، منوچهر ستوده، مصطفی مقرّبی و دکتر عباس زریاب‌خوئی بنیاد گذاشت.

فرهنگ ایران زمین
سردبیر ایرج افشار
دسته‌بندی ادبی، تاریخی
بسامد سه ماه‌نامه
نخستین شماره ۱۳۳۲
کشور  ایران
زبان فارسی