فهرست آثار ملی استان هرمزگان

ابوموسیویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
ساختمان اداری بانک ملی بارگذاری تصویر معاصر ـ پهلوی دوم ۱۳۸۷-۰۵-۰۲ ۲۳۰۸۹ بخش مرکزی، شهر ابوموسی


بستکویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
بازار بستک بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۷۹-۰۸-۱۶ ۲۸۲۸ داخل شهربستک، خ امام


مسجد جامع بستک بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۱۰۷ بستک، خیابان مسجد جامع


مدرسه مصطفویه   قاجاریه ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۱۰۸ بستک، محل تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان مصطفویه


آرامگاه شیخ احمد شیخ راشد بارگذاری تصویر پهلوی (۱۳۱۰ ه‍.ش) ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۱۰۹ بستک، بلوار نیروی هوایی


قلعه خان بستک بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۱۱۰ بستک، ضلع شرقی میدان دفاع مقدس، جنب مدرسه مصطفویه


برج گری کوه بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۱۱۱ ۴۰ کیلومتری غرب شهر بستک، روستای گری کوه


مسجد بن نادار بارگذاری تصویر اواخر قاجار ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۱۱۲ بستک، خیابان امام خمینی، جنب بازار مدنی


آرامگاه عبدالرحمن شیخ   قاجاریه ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۲۴ بخش کوخرد هرنگ، روستای کوخرد


آرامگاه سید مظفر   قاجاریه ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۲۵ بخش کوخرد هرنگ، روستای کوخرد


کاروانسرای الفتح‌خان بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجار ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۲۶ بخش مرکزی، ۱۵ کیلومتری شمال شرق بستک، مسیر جاده بستک، لار، روستای فتویه


ترنه   صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۲۷ بخش کوخرد هرنگ، روستای کوخرد


آسیاب آبی فتویه شماره ۱ بارگذاری تصویر قاجاریه ـ پهلوی ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۵۵ بخش مرکزی، ابتدای نخلستان غربی روستای فتویه، ادامه چشمه‌های آبگرم


مکتب خانه نامی فتویه بارگذاری تصویر تیموری ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۵۶ بخش مرکزی، روستای فتویه، پشت نخلستان


آسیاب کریکی   قاجاریه ـ پهلوی اول ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۵۷ بخش مرکزی، منطقه کریکی، حدود ۳ کیلومتری غرب بستک


برکه کریکی بستک   قاجاریه ـ پهلوی ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۵۸ بخش مرکزی، ۳ کیلومتری غرب بستک، منطقه کریکی، جنب بنگله کریکی


اشکفت آهو بستک بارگذاری تصویر نوسنگی ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۵۹ کوه گاوبست، ۴–۵ کیلومتری شمال شهر بستک


برکه شیخ بستک   قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۰ شهربستک، میدان معلم، ضلع جنوبی میدان معلم، انتهای خ کاروانسرا


برکه یوسف خان بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۱ شهربستک، میدان معلم، خ کاروانسرا، شمال غربی کاروانسرا


طاق ده‌تا ناخهری بارگذاری تصویر تیموری ـ قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۲ بخش مرکزی، دهستان گوده، یک کیلومتری جنوب شرقی روستای ناخواهری


برکه آقا احمد بستک   زندیه تا پهلوی ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۳ شهربستک، خ مصطفویه، انتهای محله خوانین، جنب مسجد بی بی لطیفه


طاق نه‌تا ناخهری بارگذاری تصویر تیموری تا قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۴ بخش مرکزی، دهستان گوده، دو کیلومتری جنوب شرقی روستای ناخواهری


گاوچاه کاظم بستک   صفویه تا پهلوی ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۵ شهربستک، خ کاروانسرا، پایین‌تر از کاروانسرا، جنب برکه شیخ یوسف


برکه کاروانسرا بارگذاری تصویر صفویه تا قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۶ شهربستک، میدان معلم، ضلع شرقی خ کاروانسرا، غرب کاروانسرا


برکه حاجی محمد رشید   قاجاریه ـ پهلوی ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۷ شهربستک، میدان معلم، پشت اداره جهاد کشاورزی


برکه شفیع بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۸ بخش مرکزی، دهستان گوده، ۵۰۰ م جنوب روستای دهنگ، شمال غربی تپه کوشک


آسیاب آبی فتویه شماره ۲ بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۶۹ بخش مرکزی، اواسط نخلستان ضلع غربی روستای فتویه


برکه شیخ محمد شیخ عبدالهادی بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۰ شهربستک، خ کمربندی، خ دانشگاه، روبروی آلومینیوم سازی شعیب


برکه شیخ یوسف بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۱ شهربستک، ضلع جنوب شرقی میدان معلم، ضلع شرقی خ کاروانسرا، جنوب کاروانسرا


برکه شیخ محمد خان بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۲ شهربستک، م مصطفویه، پشت پمپ بنزین، پشت اداره پست قدیم


برکه ملا بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۳ بخش مرکزی، دهستان گوده، جنوب روستای دهنگ


آسیاب آبی فاریاب سنگویه ۳ بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۴ بخش مرکزی، دهستان فتویه، یک کیلومتری شمال روستای فاریاب سنگویه


آسیاب آبی فاریاب سنگویه ۲ بارگذاری تصویر تیموری ـ قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۵ بخش مرکزی، دهستان فتویه، روستای فاریاب سنگویه، یک کیلومتری شمال روستای فاریاب سنگویه


آسیاب دومن بارگذاری تصویر صفویه ـ پهلوی ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۶ بخش بخش کوخرد هرنگ، دهستان هرنگ، دو کیلومتری شمال شرقی روستای فاریاب


آسیاب آبی تدرویه شماره ۵ بارگذاری تصویر صفوی ـ قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۷ بخش مرکزی، دهستان گوده، ۶ کیلومتری جنوب شرقی روستای تدرویه


آسیاب آبی تدرویه شماره ۴ بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۸ بخش مرکزی، دهستان گوده، ۶ کیلومتری جنوب شرقی روستای تدرویه


آسیاب آبی تدرویه شماره ۳ بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۷۹ بخش مرکزی، دهستان گوده، ۶ کیلومتری جنوب شرقی روستای تدرویه


آسیاب آبی تدرویه شماره ۱ بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۸۰ بخش مرکزی، دهستان گوده، ۶ کیلومتری جنوب شرق روستای تدرویه


قلعه کوهیج بارگذاری تصویر صفوی ـ پهلوی ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۸۳ بخش جناح، روی تپه وسط روستای کوهیج


موزه مردم‌شناسی   پهلوی ۱۳۸۴-۱۲-۲۴ ۱۵۳۸۴ شهر جناح، م بخشداری، انتهای خ بخشداری، موزه جناح


آسیاب آبی فاریاب سنگویه ۵ بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۸۶ بخش مرکزی، دهستان فتویه، یک کیلومتری شمال روستای فاریاب سنگویه


طاق یکی ناخهری بارگذاری تصویر تیموری ـ قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۸۷ بخش مرکزی، دهستان گوده، یک کیلومتری جنوب شرقی روستای ناخواهری


آسیاب آبی فاریاب سنگویه ۴ بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۸۸ بخش مرکزی، دهستان فتویه، حدود یک کیلومتری شمال روستای فاریاب سنگویه چشمه‌های آبگرم


آسیاب آبی فتویه شماره ۳ بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۸۹ بخش مرکزی، دهستان فتویه، اواسط نخلستان ضلع غربی روستای فتویه


بنگله کریکی   قاجاریه ـ پهلوی اول ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۱ شهربستک، سراه جاده اصلی بستک به لنگه، منطقه کریکی، حدود ۳ کیلومتری غرب بستک


آرامگاه سید تاج‌الدین منصور بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۲ شهر بستک، م شوری، خ امام خمینی، پشت بانک ملی شعبه مرکزی


آرامگاه زاهد محمد بارگذاری تصویر تیموری ـ صفویه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۳ بخش مرکزی، دهستان ده تل، منتهی الیه جنوب شرقی روستای ایلود، روی تپه‌ای در میان قبرستان قدیمی


آرامگاه شیخ عبدالقادر بستکی بارگذاری تصویر صفوی ـ قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۴ بخش جناح، دهستان فرامرزان، روستای گچویه، جنب مسجد جامع امام شافعی


آرامگاه کمال الدین بهزاد بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۵ بخش مرکزی، دهستان گوده، روستای دهنگ، غرب مقبره بی بی فاطمه قتال


قلعه ایلود بارگذاری تصویر اشکانی ـ صفوی ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۶ بخش مرکزی، دهستان ده تل، کوه جنوب روستای ایلود


آرامگاه شیخ حسن عالی بارگذاری تصویر صفوی ـ پهلوی دوم ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۸ بخش جناح، دهستان جناح، روستای کوهیج، قبرستان عمومی در ضلع جنوبی روستا


خانه کاظم بستک   قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۰ شهر بستک، ضلع شرقی خ امام خمینی، محله اوزیها، روبروی دبستان و مدرسه راهنمایی دخترانه نبوت


آرامگاه محمد بلند پرواز بارگذاری تصویر تیموری ـ معاصر ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۲۴ بخش مرکزی، دهستان ده تل، جنوب غربی روستای ایلود، پشت نخلستان


قلعه دولاب بارگذاری تصویر ساسانی ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۵۱ بخش جناح، دهستان فرامرزان، ۳–۵ کیلومتری شمال روستای کمشک


تپه تمب تالار بارگذاری تصویر ساسانی ـ صدر اسلام ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۵۲ بخش جناح، دهستان فرامرزان، ۵۰۰ م شرق روستای کمشک


تپه تمب پرگان   ساسانی ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۵۳ شهستان بستک، بخش جناح، دهستان جناح، روستای جناح، ۱٫۵ ک م جنوب جناح


محوطه روستای کوهیج بارگذاری تصویر تاریخی ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۵۴ بخش جناح، دهستان جناح، روستای کوهیچ، دو کیلومتری جنوب روستا


قلعه رودبار بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۵۵ بخش مرکزی، دهستان ده تل، روستای رودبار


پل گچوییه بارگذاری تصویر ساسانی ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۵۶ بخش جناح، دهستان فرامرزان، روستای گچوییه


قلعه اشگفت منه بارگذاری تصویر ساسانی ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۵۷ بخش جناح، دهستان فرامرزان، یک کیلومتری شمال روستای کمشک


گورستان دهمه بارگذاری تصویر ساسانی ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۵۸ بخش مرکزی، دهستان دهتل، روستای ده تل، ۵۰۰ م شمال دهتل


تپه تمب شهرستان بارگذاری تصویر هخامنشی ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۵۹ بخش جناح، دهستان فرامرزان، ۷۰۰ م شرق روستای کمشک


پل درب پری بارگذاری تصویر دوران متأخر اسلامی ۱۳۸۶-۰۶-۱۲ ۱۹۴۶۰ بخش مرکزی، دهستان گوده، روستای زنگارد، حاشیه شرقی روستا


حمام خانی بستک بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۷۷-۱۲-۰۳ ۲۲۱۱ شهر بستک روبروی دبستان مصطفویه
۲۷°۱۱′۵۲″شمالی ۵۴°۲۲′۱۷″شرقی / ۲۷٫۱۹۷۸۸°شمالی ۵۴٫۳۷۱۴۱°شرقی / 27.19788; 54.37141


کاروانسرای بستک بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۷۷-۱۲-۰۳ ۲۲۳۳ شمال شرقی بستک نزدیک شهر


بندرعباسویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
مجموعه آب‌انبارهای موزه بارگذاری تصویر صفویه ـ اوایل قاجار ۱۳۵۴-۰۳-۰۷ ۱۰۷۴ بندر عباس، پاسداران، جنب اداره کل ارشاد اسلامی


مسجد گله‌داری بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۵۷-۰۱-۱۴ ۱۵۹۵ بلوار امام خمینی، محله اوزیها


مسجد جامع دلگشا   زندیه ۱۳۵۷-۰۱-۰۴ ۱۵۹۹ حاشیه جنوبی بندرعباس، سه راه مسجد جامع، روبروی هتل امین


پرستشگاه بت‌گوران   قاجاریه ۱۳۷۷-۰۲-۰۱ ۱۹۹۹ بلوار امام خمینی، روبروی بازار روز


حمام گله‌داری   قاجاریه ۱۳۷۷-۰۲-۰۱ ۲۰۰۳ بندرعباس، محله اوزیها ـپشت هتل امین


پل لاتیدان   صفویه ۱۳۷۷-۰۲-۰۱ ۲۰۰۵ ۵۰ کیلومتری غرب بندرعباس، روستای نیم کار


کاروان‌سرای خونسرخ بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۷۷-۱۲-۰۳ ۲۲۳۲ جاده پالایشگاه روبروی شهرک شهید رجائی


کاروان‌سرای گچین بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۷۸-۰۳-۰۲ ۲۳۲۷ ۳۵ک، غ بندرعباس، مسیر جاده بندرلنگه، بندرعباس


کاروان‌سرای کهورستان بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۷۸-۰۳-۰۲ ۲۳۲۸ ۷۰ ک ش غ بندرعباس، مسیر جاده بندر لنگه، بندرعباس


کاروانسرای تقی‌خانی بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۷۸-۰۳-۰۲ ۲۳۲۹ ۶۰ ک ش غ بندرعباس، مسیر جاده بندرلنگه، بندرعباس


برکه طولی بارگذاری تصویر ۱۳۷۹-۱۲-۲۵ ۳۰۵۸ بندرعباس، بلوار پاسداران، سه راهی ۲۲ بهمن


برکه گرد بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۷۹-۱۲-۲۵ ۳۶۷۸ بندر عباس، بلوار شهدای محراب، سه راهی ۲۲ بهمن


آسیاب‌های آبی گنو   قاجاریه ۱۳۸۰-۰۷-۱۰ ۳۹۷۴ ۲۰ کیلومتری جاده بندرعباس، حاجی‌آباد، در دامنه کوه‌های گنو


مسجد دزک بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۰-۰۷-۱۰ ۴۱۹۱ ۳۰ کیلومتری شمال روستای دزک


گنبد سرخ بارگذاری تصویر قرون میانه اسلامی ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۴۹۴ بندر عباس، بخش مرکزی، دهستان شمیل، روستای گنبد سرخ
۳۷°۱۳′۳۱″شمالی ۴۶°۰۸′۳۳″شرقی / ۳۷٫۲۲۵۳۴°شمالی ۴۶٫۱۴۲۵۵°شرقی / 37.22534; 46.14255


آب‌انبار شاه حسینی بارگذاری تصویر اواخر قاجار ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۴۹۵ بندر عباس، بلوار امام حسین، جنب مسجد اصغریه (محله برکه گرد)


حمام بزرگ- حمام گپ بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۴۹۶ بندر عباس، خیابان امام موسی صدر، نزدیک سه راه سازمان، جنب اطلاعات نیروی انتظامی


بادگیر منبر گپ بارگذاری تصویر اواخر قاجار ۱۳۸۱-۱۰-۱۰ ۶۷۶۸ بندر عباس، فلکه بلوکی، ضلع جنوبی خیابان امام خمینی، روبروی پاساژ طلا


قلعه فین بارگذاری تصویر ایلخانی تا صفوی ۱۳۸۱-۱۱-۱۲ ۷۲۷۰ بندرعباس، جنوب شهر فین


کاروان‌سرای کیشی دری بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۱-۱۲-۱۷ ۷۷۱۹ بخش خمیر، دهستان کهورستان، نزدیک روستای چاماخور


کاروان‌سرای برکه سلطان بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۱-۱۲-۱۷ ۷۷۲۱ بخش خمیر، دهستان کهورستان، روستای برکه سلطان


کاروان‌سرای برکه سفید بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۱-۱۲-۱۷ ۷۷۲۲ بخش خمیر، دهستان کهورستان، ۶ ک. م غرب کاروانسرای تقی خانی (تکیه خانی)


تپه چاه لرد بارگذاری تصویر پیش از تاریخ ـ تاریخی ۱۳۸۱-۱۲-۱۷ ۷۷۲۳ بندر عباس، بخش مرکزی، دهستان ایسین، روستای سرخون
۲۷°۱۱′۰۰″شمالی ۵۶°۱۶′۰۰″شرقی / ۲۷٫۱۸۳۳۳°شمالی ۵۶٫۲۶۶۶۶°شرقی / 27.18333; 56.26666


خانه احمدی بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۲-۰۲-۰۹ ۸۵۰۹ بندرعباس، بلوار ساحلی، جنب مسجد دلگشاد


خانه گله‌داری بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۲-۰۲-۰۹ ۸۵۱۰ بندرعباس، بلوار ساحلی روبروی اتوبوسرانی قدیم، جنب بانک ملت شعبه بازار پلاک یک


حمام فین بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۳-۱۲-۲۴ ۱۱۴۷۶ شهر فین، جنب منبع آب در نزدیکی استخر فین


حمام ایسین بارگذاری تصویر اسلامی ـ قاجار ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۷۷۷ بخش مرکزی، دهستان ایسین، داخل روستای پشته ایسین


خانه شریف بارگذاری تصویر پهلوی اول ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۷۷۸ بندر عباس، بلوار ناصر، محله شهناز سابق، پشت بیمارستان شریعتی


آسیاب بهرغ ۵ بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۱ بخش مرکزی، دهستان تخت، روستای بهرغ، به موازات آسیاب شماره ۴


آسیاب بهرغ چهار بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۲ بخش مرکزی، دهستان تخت، روستای بهرغ، نزدیک آبگرم و کوه بهرغ


آب‌انبار عبدالله مداوی بارگذاری تصویر اواخر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۹ بندر خمیر، خ اصلی شهر، خ ورزش، غرب آب انبار عبدالله


آب‌انبار عبدالله بارگذاری تصویر اواخر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۳۰ بندر خمیر، خ اصلی شهر، خ ورزش، شرق آب انبار عبدالله مداوی


برج قلعه خمیر بارگذاری تصویر قاجاری ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۳۱ بندر خمیر، بلوار ملا سلیمان خمیری، خ فرعی قلعه، ضلع شمالی مخابرات


عمارت کلاه فرنگی و اسکله شهید حقانی بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۳۵ بندر عباس، بلوار ساحلی، غرب و شرق بازار اوزی‌ها، حوزه علمیه بندر عباس


دیوار سدار بارگذاری تصویر زندیه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۳۶ شمال جاده بندر عباس، لنگه، ۵ کیلومتری شرق بندر خمیر، ارتفاعات سدار


آسیاب بهرغ دو بارگذاری تصویر قاجاری ۱۳۸۴-۱۱-۰۹ ۱۴۰۴۰ بخش تخت، روستای بهرغ، به موازات آسیاب بهرغ ۳


آسیاب بهرغ یک بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۱-۰۹ ۱۴۰۴۱ بخش تخت، روستای بهرغ، به موازات آسیاب بهرغ ۲


آسیاب بهرغ سه بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۱-۰۹ ۱۴۰۴۲ بخش تخت، روستای بهرغ، ۳–۵ کیلومتری شمال جاده تخت چاهستان


آسیاب مارم یک فین بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۱-۰۹ ۱۴۰۴۳ بخش فین، روستای مارم، جنب چشمه امام رضا


آسیاب مارم دو فین بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۱-۰۹ ۱۴۰۴۴ بخش فین، روستای مارم، جنب چشمه امام رضا، ۱۰۰ م آسیاب شماره ۱


بندرلنگهویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
مسجد افغان بارگذاری تصویر اوایل افشاریه ۱۳۵۴-۰۲-۱۷ ۱۰۶۲ بندر لنگه، محله افغان


مسجد ملک بن عباس   اوائل صفویه ۱۳۵۴-۰۲-۱۷ ۱۰۶۳ حاشیه جنوبی بلوار جدید بندرلنگه


مسجد آقا بارگذاری تصویر اوایل زندیه ۱۳۵۴-۰۲-۱۷ ۱۰۶۴ بندر لنگه، محله مساح


مسجد خداداد بارگذاری تصویر زندیه ۱۳۵۴-۰۲-۱۷ ۱۰۶۵ محله مساح بندرلنگه


مسجد غیاث بارگذاری تصویر اوائل صفویه ۱۳۵۴-۰۲-۱۷ ۱۰۶۶ بندر لنگه، محله غیاث


حسینیه غضنفر بارگذاری تصویر اواخر زندیه ـ قاجاریه ۱۳۵۴-۰۳-۲۸ ۱۰۸۱ بندر لنگه، حاشیه شمالی میدان مسجد آقا


حسینیه بنگی بارگذاری تصویر اواخر زندیه ـ قاجاریه ۱۳۵۴-۰۳-۲۸ ۱۰۸۲ بندر لنگه، جنوب شرقی میدان آقا


بنای فکری   اواخر قاجار ۱۳۷۵-۱۱-۲۴ ۱۸۳۳ بندر لنگه، محله پاکرتی‌ها، ابتدای شهر مدخل ورودی


شهر حریره   از قرن ۵ تا ۱۰ ق ۱۳۷۶-۰۶-۰۱ ۱۸۸۶ بندر لنگه، شمال جزیره کیش


مسجد امیر بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۷۷-۰۹-۱۶ ۲۱۹۳ جزیره کیش


مسجد ماشه بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۷۷-۱۰-۲۷ ۲۱۹۴ جزیره کیش


خانه واحدی بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۷۷-۱۲-۰۳ ۲۲۲۸ بندرلنگه، محله گرگها، ضلع جنوبی خانه فکری


خانه گلبتان   قاجاریه ۱۳۷۷-۱۲-۰۳ ۲۲۲۹ بندر کنگ کنار ساحل


قلعه مغویه   قاجاریه ۱۳۷۷-۱۲-۰۳ ۲۲۳۰ ۳۵ ک غرب شهرستان بندرلنگه بندر مغویه


قلعه پرتقالیهای کنگ   صفویه ۱۳۷۷-۱۲-۰۳ ۲۲۳۱ بندر گنگ، کنار دریا


خانه بستکی بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۷۷-۱۲-۰۳ ۲۲۳۴ جنب مخابرات ماکرویی شهر بندرلنگه


مسجد شیخی بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۰-۱۰-۱۱ ۴۵۹۶ محله مساح، ضلع شمالی بازار


برکه دریادولت بارگذاری تصویر اواخر قاجار ۱۳۸۰-۱۰-۱۱ ۴۵۹۹ ابتدای جاده لار، بندر گنک، مجاور پایانه بار


آب‌انبار پنج برکه بارگذاری تصویر اواخر قاجار ۱۳۸۰-۱۰-۱۱ ۴۶۰۰ بندر کنگ، محله پیمایی، کنار گورستان اهل تسنن


حسینیه حدادی بارگذاری تصویر اواخر قاجار ۱۳۸۰-۱۰-۱۱ ۴۶۰۱ محمله بحرینی، خ پاسداران، روبروی اداره کار


مجموعه بافت قدیم کنگ بارگذاری تصویر قاجاریه ـ پهلوی ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۵۳۰ ۶ کیلومتری شرق شهرستان بندرلنگه مسیر جاده بندرلنگه به بندر عباس، بندر کنگ، ۳ کیلومتری کوه سیاه


برکه شماره ۵ بشاری بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۱-۱۰-۱۰ ۶۷۶۴ خیابان اصلی، روبروی بیمارستان


برکه شماره ۲ بشاری بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۱-۱۰-۱۰ ۶۷۶۵ خیابان اصلی، روبروی بیمارستان


برکه شماره ۴ بشاری بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۱-۱۰-۱۰ ۶۷۶۶ خیابان اصلی، روبروی بیمارستان


برکه شماره ۱ بشاری بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۱-۱۰-۱۰ ۶۷۶۷ خیابان اصلی، روبروی بیمارستان


آب‌انبار حاجی ابراهیم بارگذاری تصویر پهلوی دوم ۱۳۸۳-۱۲-۲۴ ۱۱۴۷۴ بندرلنگه، خیابان شهید بهشتی، روبروی آزمایشگاه مرکزی


آب‌انبار حاجی محمد بارگذاری تصویر پهلوی دوم ۱۳۸۳-۱۲-۲۴ ۱۱۴۷۵ بندرلنگه، خیابان شهید بهشتی، روبروی آزمایشگاه مرکزی


مسجد و مدرسه محمدیه دژگان بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۷-۲۳ ۱۳۵۶۵ بخش مرکزی، دهستان دژگان، روستای دژگان


مقبره شیخ احمد سرحان بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۸۵ بندر لنگه، خ پاسداران، کوچه پاسداران ۲۰، محله حیدرآباد


حسینیه بی بی‌هاشمیه بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۰ شهربندر لنگه، بلوار امام خمینی، بلوار ساحلی، مجله بحرینی‌ها


خانه گله‌داری بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۷ شهربندر لنگه، بلوار معلم، محله رودباری‌ها، شمال شرقی خانه فکری


برکه بنگله بستکی بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۳۹۹ شهربندر لنگه، م ۲۲بهمن، خ شهید بهشتی، انتهای محله رود باری‌ها، جنوب غربی بنگله بستکی


حسینیه کربلایی عزت بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۱ شهربندر لنگه، بلوار انقلاب، خ شهید نیک سیر، محله لاری‌ها، حسینیه کربلایی عزت


مسجد کرچی بارگذاری تصویر پهلوی اول ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۲ شهر کنگ، بلوار ساحلی، روبروی اسکله


زیارتگاه خضر بارگذاری تصویر ساسانی ـ صدر اسلام ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۳ شهر کنگ، حدود دو کیلومتری شمال شهر، ابتدای جاده کنگ به گزیر


مسجد خالدی بارگذاری تصویر پهلوی اول ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۴ شهربندر لنگه، محله بلوکی، جنب مدرسه دینی خالدی و خانه خالدی


فرودگاه قدیم لنگه بارگذاری تصویر پهلوی ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۵ بخش مرکزی، دهستان مغویه، محوطه روستای فرودگاه


برکه شکری بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۶ شهر کنگ، جنوب شرقی م ناخدا، ضلع شرقی بلوار آیت ا… خامنه‌ای


برکه می‌ریزی بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۷ شهر کنگ، محوطه شمالی قلعه پرتغالی‌ها


برکه مش شائو بارگذاری تصویر صفوی ـ قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۸ شهر کنگ، محوطه شمالی قلعه پرتغالی‌ها


برکه خلیفه۳ بارگذاری تصویر قاجاریه ـ پهلوی ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۰۹ شهر بندر لنگه، تقاطع بلوار صدف و خ پاسداران


برکه خلیفه ۲ بارگذاری تصویر قاجاریه ـ پهلوی ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۱۰ شهربندر لنگه، تقاطع بلوار صدف و خ پاسداران


برکه خلیفه ۱ بارگذاری تصویر قاجاریه ـ پهلوی ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۱۱ شهربندر لنگه، تقاطع خ پاسداران و بلوار صدف


برکه عباس بارگذاری تصویر زندیه ـ قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۱۲ شهر بندر لنگه، م معلم، خ شهید بهشتی، انتهای محله بلوکی، پشت مرکز آموزش کودکان استثنائی


خانه فاروق بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۱۴ شهر بندر لنگه، محله بلوکی، جنب مدرسه دینی و مسجد خالدی، دفتر رسمی ثبت ازدواج ۴۳


بنگله هودی بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۱۵ شهر بندر لنگه، م معلم، سمت چپ خ شهید بهشتی، محله بلوکی، روبروی برکه و بنگله بستکی


مسجد احمد بن حنبل بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۳-۱۷ ۱۵۴۱۶ شهر کنگ، میدان انقلاب، نبش بلوار شهید بهشتی و بلوار ساحلی، پشت پاسگاه ساحلی کنگ


قلعه لشتان   ساسانی ـ قرون اولیه و متأخر اسلامی ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۱۶ هفت کیلومتری شمال شرق شهر بندر لنگه


کاخ الیت کیش بارگذاری تصویر معاصر ـ پهلوی ۱۳۸۷-۱۲-۱۰ ۲۴۳۸۰ جزیره کیش، شرق جزیره کیش، جنب مجمتع‌های مسکونی آفتاب


جاسکویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
غار سادرمند   ساسانی تا اسلامی ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۴۶۵ (جاسک کهنه) روستای گزدان


برج سیاه و سفید   قاجاریه ۱۳۸۱-۱۰-۱۰ ۶۷۶۹ هرمزگان، شهر جاسک، نزدیک خیابان مطهری به فاصله ۵۲ متری دریا


گورستان جگین بارگذاری تصویر هزاره یک ق‌م ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۳۲ بخش مرکزی، دهستان گابریک، روستای جگین


تلگرافخانه جاسک بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۶۹ شهر بندر جاسک، بلوار ساحلی، محوطه پایگاه نیروی هوایی


محوطه تنگ لاشون ۱ بارگذاری تصویر هزاره یک ۳ ق‌م ۱۳۸۵-۱۱-۲۳ ۱۷۳۶۵ بخش بشاگرد، دهستان سردشت، روستای پشتگر، تنگ لاشون (۵ کیلومتری شرق پشتگر)، نرسیده به آبگرم


مجموعه گوهران بارگذاری تصویر صفویه ـ قاجاریه ۱۳۸۵-۱۱-۲۳ ۱۷۳۶۶ بخش بشاگرد، دهستان گوهران، کمتر از یک کیلومتری شمال غربی روستای گوهران


گورستان وائن بارگذاری تصویر ساسانی ـ صدر اسلام ۱۳۸۵-۱۱-۲۳ ۱۷۳۶۷ بخش بشاگرد، دهستان گوهران، ۱٫۵ کیلومتری شرق روستای وائن، پایین دست دره هیزنا


گورستان سرای ۷ دختران بارگذاری تصویر ساسانی ـ صدر اسلام ۱۳۸۵-۱۱-۲۳ ۱۷۳۶۸ بخش بشاگرد، دهستان گوهران، ۱٫۵ کیلومتری جنوب شرقی روستای گوهران


تپه سردشت بارگذاری تصویر هزاره دو و یک ق‌م ۱۳۸۵-۱۱-۲۳ ۱۷۳۶۹ بخش بشاگرد، دهستان سردشت، میانه ضلع غربی روستای سردشت، پشت اداره هواشناسی


قلعه شیرآهن بارگذاری تصویر قرون میانه اسلامی ۱۳۸۵-۱۱-۲۳ ۱۷۳۷۰ بخش مرکزی، دهستان کنگان، کمتر از یک کیلومتری جنوب شرقی روستای شیرآهن


قلعه شیرآهن پایین بارگذاری تصویر قرون میانی اسلامی ۱۳۸۵-۱۱-۲۳ ۱۷۳۷۱ بخش مرکزی ۰ دهستان کنگان، کمتر از یک کیلومتری شرق روستای شیر آهن پایین


محوطه سر زهورودخانه بارگذاری تصویر هزاره ۳ ق‌م ـ هزاره یک ق‌م ۱۳۸۵-۱۱-۲۳ ۱۷۳۷۲ بخش بشاگرد، دهستان سردشت، حدود ۵ کیلومتری غرب روستای بابک


حاجی‌آبادویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
قلعه حاجی‌آباد بارگذاری تصویر ایلخانیان ـ تیموریان ـ صفویه ۱۳۸۱-۱۱-۱۲ ۷۲۷۱ وسط شهر حاجی‌آباد


آرامگاه سید حمدی بارگذاری تصویر اوایل قاجار ۱۳۸۳-۱۲-۲۴ ۱۱۴۶۹ بخش مرکزی، دهستان طارم، ۳ کیلومتری جنوب روستای طارم جدید


آسیاب‌آبی فارغان بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۳-۱۲-۲۴ ۱۱۴۷۰ بخش فارغان جنوب شرقی روستای فارغان، جنب ایستگاه ایران گاز


آسیاب کله گوش فارغان بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۳ بخش فارغان، دهستان فارغان، جنب کتابخانه نشاط


آسیاب آبشار تزرج ۳ بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۴ بخش مرکزی، دهستان طارم، روستای تزرج، ۲۰۰ م غرب آبشار تزرج


آسیاب آبشار تزرج ۱ بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۵ ۲۰ کیلومتری بخش مرکزی، دهستان طارم، روستای تزرج


آسیاب آبشار تزرج دو بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۶ بخش مرکزی، دهستان طارم، روستای تزرج، ۳–۵ م آسیاب تزرج یک


محوطه تاریخی طارم بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۷ دهستان طارم (طارم قدیم)


آسیاب تزرج بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۸ بخش مرکزی، دهستان طارم، دو کیلومتری شرق روستای تزرج


برج فارغان بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۳۲ ۲–۵ کیلومتری شمال فارغان


آسیاب منظر خان فارغان بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۱۱-۰۹ ۱۴۰۴۵ شهر فارغان، روبروی بانک کشاورزی


کاروان‌سرای گهکم بارگذاری تصویر صفوی ۱۳۸۴-۱۱-۰۹ ۱۴۰۴۶ دهستان طارم، روستای گهکم


خمیرویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
خانه قاضی   قاجاریه ۱۳۸۷-۱۰-۱۶ ۲۴۴۹۲ بخش رویدر، شهر رویدر
۲۷°۲۷′۱۷″شمالی ۵۵°۲۵′۵۱″شرقی / ۲۷٫۴۵۴۷۳۱°شمالی ۵۵٫۴۳۰۷۳°شرقی / 27.454731; 55.43073


رودانویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
قلعه کمیز بارگذاری تصویر اواسط اسلامی ۱۳۸۱-۱۰-۱۰ ۶۷۶۳ بخش مرکزی، دهستان آب‌نما، روستای کمیز


تپه مارو بارگذاری تصویر پیش از تاریخ ـ اسلامی ۱۳۸۱-۱۱-۱۲ ۷۲۷۲ بخش مرکزی، دهستان آب‌نما، روستای خیرآباد


بقایای دژ کلات آب شورک بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۶۷ بخش مرکزی، دهستان رهدار، ۳ک م شمال شرق روستای دهنو


گورستان گروی ۱ بارگذاری تصویر اواسط هزاره اول ق‌م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۶۸ بخش مرکزی، دهستان رهدار، یک کیلومتری غرب روستای کم کردان


گورستان گروی ۳ بارگذاری تصویر اواسط هزاره اول ق‌م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۷۰ بخش مرکزی، دهستان رهدار، روستای کم کردان، منطقه گروی


گورستان بیدان بارگذاری تصویر اواسط هزاره اول ق. م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۷۱ بخش مرکزی، دهستان رهدار، ۵۰۰ م شرق روستای بیدان


گورستان کم کلات بارگذاری تصویر قرون میانه اسلامی ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۷۲ بخش مرکزی، دهستان فاریاب، ۵۰۰ م جنوب روستای صحرارود


تم سید دمورون بارگذاری تصویر هزاره ۵ و ۳ ق‌م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۱ بخش مرکزی، شمال غربی روستای خیرآباد


بقایای دژ کلات صحرارود بارگذاری تصویر ایلخانی ـ تیموری ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۳۵ بخش مرکزی، دهستان فاریاب، ۱٫۵ کیلومتری جنوب روستای صحرارود


گورستان کوه اسبی بارگذاری تصویر هزاره اول ق‌م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۳۷ بخش مرکزی، دهستان رهدار، ۱٫۵ کیلومتری جنوب شرق روستای دهنو، دامنه کوه اسبی


گورستان پاگدار سیاه مغان بارگذاری تصویر اواسط هزاره یک ق‌م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۳۸ بخش مرکزی، دهستان رهدار، ۱٫۵ کیلومتری شمال روستای سیاه مغان


گورستان گروی ۲ بارگذاری تصویر اواسط هزاره یک ق. م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۳۹ بخش مرکزی، دهستان رهدار، روستای کم کردان، ضلع شمالی رودخانه گروی


تپه کلات کهنه بارگذاری تصویر ساسانی تا صفویه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۴۰ حومه شهر رودان (دهباز)، جاده فرعی سنگی، جنوب شرقی زیارت شاه قطب الدین حیدر


کاخ نازدشت بارگذاری تصویر پهلوی دوم ۱۳۸۷-۰۳-۰۷ ۲۳۰۱۰ بخش رودخانه، دهستان رودخانه، روستای کردی شیرازی


قشمویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
قلعه هرمز   قاجاریه ۱۳۷۷-۰۲-۰۱ ۱۹۹۸ شمال جزیره هرمز شهرستان قشم
۲۷°۰۶′شمالی ۵۶°۲۷′شرقی / ۲۷٫۱۰°شمالی ۵۶٫۴۵°شرقی / 27.10; 56.45


چاه‌های تلا لافت   تاریخی ـ اسلامی ۱۳۷۷-۱۰-۲۷ ۲۱۹۵ جزیره قشم، روستای لافت


آرامگاه شیخ زین العباد بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۷۷-۱۰-۲۷ ۲۱۹۶ جنوب فرودگاه قشم


دست کند خربز یا خربس   اسلامی ۱۳۷۷-۱۰-۲۷ ۲۱۹۷ ۱۰ ک غربی جزیره قشم


محوطه باستانی کول گان یا کولغان بارگذاری تصویر تاریخی ـ پیش از اسلام ۱۳۷۷-۱۰-۲۷ ۲۱۹۸ ۳٫۵ کیلومتر شمال شهر قشم، کنارجاده


آرامگاه بی‌بی مریم بارگذاری تصویر قرن ۸ ق ۱۳۷۷-۱۰-۲۷ ۲۱۹۹ روستای تم سنتی، ۲۲ کیلومتری بندر عباس


آرامگاه سیدان بارگذاری تصویر تیموریان ـ صفویه ۱۳۷۷-۱۰-۲۷ ۲۲۰۰ جزیره قشم، محله لافت کهنه، ۲۲ کیلومتری بندر عباس


مسجدجامع قشم   صفویه ۱۳۷۷-۰۹-۱۶ ۲۲۰۱ جزیره قشم، ۲۲ کیلومتری بندرعباس


قلعه قشم- پرتقالیها   صفویه ۱۳۷۷-۰۹-۱۶ ۲۲۰۲ جزیره قشم


مقبره شیخ برخ و مسجد آن بارگذاری تصویر قرن ۳ تا ۱۳ ق ۱۳۷۷-۰۹-۱۶ ۲۲۰۳ جزیره قشم، خارج از روستای کوشه، ۲۲ کیلومتری بندرعباس


سد گوران بارگذاری تصویر ۱۳۷۹-۱۲-۲۵ ۳۰۵۷ جزیره قشم، روستای گوران


سد ملا حاجی بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۰-۱۰-۱۱ ۴۵۹۷ ۸۰ کیلومتری قشم، روستای سلخ


خانه جری کولاک و محوطه اطراف آن بارگذاری تصویر قرون اولیه اسلامی ۱۳۸۰-۱۰-۱۱ ۴۵۹۸ شهر هرمز، نزدیک اسکله جدید


قلعه لافت بارگذاری تصویر قرون میانه اسلامی ۱۳۸۱-۰۷-۰۷ ۶۴۹۷ روستای لافت


برکه شماره یک درگهان بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۱-۱۱-۱۲ ۷۲۷۳ بخش مرکزی، روستای درگهان


برکه شماره دو درگهان بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۱-۱۱-۱۲ ۷۲۷۴ بخش مرکزی، روستای درگهان


برکه شماره سه درگهان بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۱-۱۱-۱۲ ۷۲۷۵ بخش مرکزی، روستای درگهان


برکه شماره چهار درگهان بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۱-۱۱-۱۲ ۷۲۷۶ بخش مرکزی، روستای درگهان


برکه شماره ۵ درگهان بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۱-۱۱-۱۲ ۷۲۷۷ بخش مرکزی، دهستان درگهان، روستای درگهان
۲۶°۵۸′۰۰″شمالی ۵۶°۰۴′۰۰″شرقی / ۲۶٫۹۶۶۶۶°شمالی ۵۶٫۰۶۶۶۶°شرقی / 26.96666; 56.06666


مجموعه الف برکه‌های گیاهدان بارگذاری تصویر پهلوی ۱۳۸۲-۰۵-۲۷ ۹۵۴۶ بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای گیاهدان


مجموعه الف برکه‌های گیاهدان۲ بارگذاری تصویر پهلوی ۱۳۸۲-۰۵-۲۷ ۹۵۴۷ بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای گیاهدان


مجموعه الف برکه‌های گیاهدان ۳ بارگذاری تصویر پهلوی ۱۳۸۲-۰۵-۲۷ ۹۵۴۸ بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای گیاهدان


مجموعه الف برکه‌های گیاهدان ۴ بارگذاری تصویر پهلوی ۱۳۸۲-۰۵-۲۷ ۹۵۴۹ بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای گیاهدان


مجموعه الف برکه‌های کووه‌ای۱ بارگذاری تصویر پهلوی ۱۳۸۲-۰۵-۲۷ ۹۵۵۰ بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای کووه‌ای


مجموعه الف برکه‌های کووه‌ای ۲ بارگذاری تصویر پهلوی ۱۳۸۲-۰۵-۲۷ ۹۵۵۱ بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای کووه‌ای


برکه بی‌بی بارگذاری تصویر قاجاریه ـ پهلوی ۱۳۸۲-۰۵-۲۷ ۹۵۵۲ شمال شرقی پشت بازار ستاره


قلعه لارک بارگذاری تصویر صفوی ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۲۲ بخش هرمز، شمال جزیره لارک، روستای لارک


زیارت خضر نبی بارگذاری تصویر صفوی ـ قاجاریه ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۲۳ بخش هرمز، ۸ کیلومتری جنوب شرقی هرمز


آب‌انبار هلر بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۲۸ بخش مرکزی، ۱۸ کیلومتری غرب بندر قشم، روستای هلر


دبستان دکتر علی شریعتی بارگذاری تصویر پهلوی ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۲۹ بخش هرمز، جزیره هرمز


آب‌انبار مجموعه۲۷ واحدی قشم بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۳۰ بخش مرکزی، مرکز شهرستان قشم


چهار طاقی مکتب خانه بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۲-۱۱-۲۷ ۱۰۹۳۱ بخش هرمز، جزیره هرمز


آب‌انبار قصرصورت بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۳-۱۲-۲۴ ۱۱۴۷۱ ۵ کیلومتری جنوب شرقی جزیره هرمز


پاسگاه قدیم هرمز بارگذاری تصویر پهلوی اول ۱۳۸۳-۱۲-۲۴ ۱۱۴۷۲ شمال شرقی جزیره هرمز، جنب فروشگاه‌های شهرداری


برکه گرد بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ پهلوی اول ۱۳۸۴-۰۴-۳۰ ۱۲۲۸۴ بخش مرکزی، دو کیلومتری جاده فرعی درگهان، کوه‌ای


برکه گرد بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ پهلوی اول ۱۳۸۴-۰۴-۳۰ ۱۲۲۸۵ ابتدای جاده درگهان، گیاهدان، روبروی نیروگاه برق


برکه طولی بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ پهلوی اول ۱۳۸۴-۰۴-۳۰ ۱۲۲۸۶ بخش مرکزی، ۵ کیلومتری جاده قشم ـ درگهان، ۵ کیلومتری جاده قشم، درگهان


برکه طولی بارگذاری تصویر اواخر قاجار ـ پهلوی اول ۱۳۸۴-۰۴-۳۰ ۱۲۲۸۷ بخش مرکزی، دهستان حومه، ابتدای جاده درگهان ـ گیاهدان، روبروی پمپ بنزین


چهار طاقی شماره یک هرمز بارگذاری تصویر تیموری ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۱۸ جزیره هرمز، بلوار امام خمینی، میدان شهدا، غرب بلوار شهدا، مدرسه شریعتی، شمال چهار طاقی ۲


چهار طاقی شماره دو هرمز بارگذاری تصویر تیموری ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۱۹ جزیره هرمز، میدان امام خمینی، میدان شهدا، خ شهدا به فاصله ۸۰ م شمال غرب چهار طاقی شماره ۳


چهار طاقی شماره سه هرمز بارگذاری تصویر تیموری ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۲۰ جزیره هرمز، بلوار امام خمینی، میدان شهدا، ۶۰ م غرب خ شهدا (ورزش)


خانه زعفرانیه بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۳۴ جزیره هرمز، ساحل شمالی جنب گورستان و قدمگاه مولی


بافت قدیم روستای لافت   اواخر قاجاریه ـ اوایل پهلوی ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۱۵ بخش شهاب، دهستان صلخ، روستای لافت


مینابویرایش

# نام تصویر قدمت تاریخ ثبت شمارهٔ ثبت موقعیت توضیحات
تپه کوره خانه واحدی بارگذاری تصویر هزاره ۴ ق‌م ۱۳۵۲-۰۵-۰۹ ۱۰۳۲ شهر میناب


قلعه میناب   قرون میانه اسلامی ۱۳۸۲-۰۵-۲۷ ۹۵۵۳ وسط شهر میناب


قلعه کردر بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۳-۱۲-۲۴ ۱۱۴۷۳ بخش مرکزی، روستای کردر


قلعه گوربند بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۴-۰۸-۲۵ ۱۳۸۳۳ بخش مرکزی، دهستان گوربند، جنب حسینیه حضرت ابوالفضل


تم سرخ چلو گاومیشی بارگذاری تصویر اشکانی ـ صفوی ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۰ بخش مرکزی، دهستان تیاب، یک کیلومتری جنوب شرقی روستای چلو گاومیشی


بقایای قلعه نصرت‌آباد بارگذاری تصویر قاجاریه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۲ بخش مرکزی، دهستان تیاب، روستای باغونی


آرامگاه سید علی حسن بارگذاری تصویر ایلخانی ـ صفویه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۳ بخش مرکزی، دهستان تیاب، روستای ماه خاتونی، جنب کارگاه شیره خرما


محوطه تم سرخ حاجی‌آباد بارگذاری تصویر اشکانی ـ صفویه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۴ بخش مرکزی، دهستان تیاب، جنوب غربی روستای حاجی‌آباد


نخل ابراهیمی بارگذاری تصویر اشکانی ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۵ بخش مرکزی، دهستان تیاب، ۳ کیلومتری شمال روستای نخل ابراهیمی


بقایای دژ نخل ابراهیمی بارگذاری تصویر اشکانی ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۶ بخش مرکزی، دهستان تیاب، ۳ کیلومتری شمال غرب روستای نخل ابراهیمی


محوطه دروزاه گشنو بارگذاری تصویر اشکانی تا صفویه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۷ بخش مرکزی، دهستان تیاب، جنوب غرب روستای گشنو


گورستان پا زیارت بارگذاری تصویر هزاره سوم ق‌م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۸ بخش مرکزی، دهستان کریان، روستای پازیارت


گورستان گبری محمودی بارگذاری تصویر هزاره یک ق‌م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۲۹۹ بخش مرکزی، دهستان بندزرک، روستای محمودی


گورستان هلاوان بارگذاری تصویر هزاره ۳ق‌م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۰۰ بخش مرکزی، دهستان کریان، ۵ کیلومتری جنوب روستای هلاوان


گورستان گبری گبرانی بارگذاری تصویر هزاره یک ق‌م ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۰۱ بخش مرکزی، دهستان بندزرک، ۵ کیلومتری شمال روستای گبران


گورستان دمبیا بارگذاری تصویر اشکانی ـ ساسانی ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۰۲ بخش مرکزی، دهستان کریان، ۳ کیلومتری شمال روستای پا زیارت


محوطه پا برج بارگذاری تصویر اشکانی تا صفویه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۰۳ بخش مرکزی، دهستان تیاب، روستای دهو


محوطه تاریخی شاه ابراهیم بارگذاری تصویر اشکانی ـ صفویه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۰۴ بخش مرکزی ۰ دهستان تیاب، روستای دهو


محوطه چاخا بارگذاری تصویر سلجوقی ـ صفویه ۱۳۸۵-۰۸-۲۴ ۱۶۳۰۵ بخش مرکزی، دهشتان بندزرک، ۱۱ کیلومتری جنوب بندزرک در کنار ساحل


معبد عشاق بارگذاری تصویر صفویه ۱۳۸۶-۱۰-۲۶ ۲۰۵۳۱ بخش بیابان، دهستان سیریک، روستای گروگ


گمرک کوهستک بارگذاری تصویر پهلوی دوم ۱۳۸۶-۱۰-۲۶ ۲۰۵۳۳ بخش مرکزی، دهستان بندزرک، روستای کوهستک


تپه تم مهتر بارگذاری تصویر هزاره ۳ و یک ق‌م ـ قرون اولیه اسلامی ۱۳۸۶-۱۲-۲۶ ۲۲۰۹۸ بخش توکهور، دهستان چراغ آباد، روستای چراغ آباد


تپه تم لالی بارگذاری تصویر قرون میانه اسلامی ـ ایلخانی ۱۳۸۶-۱۲-۲۶ ۲۲۱۰۴ بخش توکهور، دهستان چراغ آباد، روستای چراغ آباد


منابعویرایش

  • «دانشنامهٔ تاریخ معماری ایران‌شهر». سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۱-۰۵-۱۹.