فهرست قورچی‌باشی‌ها

قورچی‌باشی رئیس قورچی‌ها،، محافظ سلطنتی شاه صفوی بود. همچنین قورچی‌هایی در برخی از استانها و شهرها مستقر بودند، وجود داشت. با این حال، همه آنها تحت تسلط بر قورچی-باشی عالی قرار داشتند که در این مقاله ذکر شده‌است.

فهرست قورچی-بشایسویرایش

سلطنت اسماعیل اولویرایش

 • ابدال بیگ تالش (۱۵۰۶–۱۵۰۷)
 • یکان بگ تکلو (۱۵۰۹–۱۵۱۰)
 • ساروپیره اوستاجلو (۱۵۱۲)
 • منتشا سلطان اوستاجلو (۱۵۱۳)
 • یاراش بیگ اوستاجلو (۱۵۱۴)
 • علی سلطان چیکلو (۱۵۱۸)

سلطنت طهماسب اولویرایش

 • نادر بیگ (۱۵۲۴)
 • باکر بیگ اوستاجلو (۱۵۲۶–۱۵۲۷)
 • تاتاراوغلی تکلو (۱۵۲۸–۱۵۲۹)
 • دوراغ گ تکلو (۱۵۲۹–۱۵۳۰)
 • دوره بیگ یا دده بیگ (۱۵۳۱)
 • پروانه بگ تکلو (۱۵۳۱)
 • خلیفه محمد شاملو (۱۵۳۴–۱۵۳۳)
 • اوغلان خلیفه شاملو (۱۵۳۴)
 • شیخ حسن (ذوالقدرا؟ ۱۵۳۴)
 • سون‌دوک بیگ افشار (۱۵۶۲–۱۵۶۲)
 • ؟
 • احمد بیگ افشار (۱۵۷۴)
 • یوسف‌قلی سلطان افشار (۱۵۷۷–۱۵۷۷)
 • قلی بیگ افشار (۱۵۷۶–۱۵۷۷)

سلطنت اسماعیل دومویرایش

 • یوسف‌قلی سلطان افشار (۱۵۷۷–۱۵۷۷)
 • قلی بیگ افشار (۱۵۷۶–۱۵۷۷)
 • اسکندر بیگ افشار (۱۵۷۷)
 • قلی بیگ افشار
 • (۱۵۷۷)
 • تهماسپ‌قلی سلطان افشار (۱۵۷۷)
 • کچل‌مصطفی افشار (۱۵۷۷)

سلطنت محمد خدابندهویرایش

 • اسماعیل‌قلی خان (۱۵۸۴)

سلطنت عباس اولویرایش

 • یوسف خان فرزند قلی افشار (۱۵۸۸–۱۵۸۸)
 • بدر بیگ افشار (۱۵۸۸–۱۵۸۸)
 • ولی خان افشار (۱۵۸۹–۱۵۸۸)
 • الله‌قلی بیگ قاپمه‌اوغلی قاجار (۱۵۹۱–۱۶۱۲)
 • اسحاق صفوی (۱۶۳۱–۱۶۱۲)

سلطنت شاه صفیویرایش

 • اسحاق صفوی (۱۶۳۱–۱۶۱۲)
 • چراغ خان زاهدی (۱۶۳۲–۱۶۳۲)
 • امیرخان سوکلان ذوالقدر (۱۶۳۲–۱۶۳۸)
 • جانی بیگ خان شاملو (۱۶۴۵–۱۶۳۸)

سلطنت عباس دومویرایش

 • جانی بیگ خان شاملو (۱۶۴۵–۱۶۳۸)
 • مرتضی‌قلی خان بیگدلی شاملو (۱۶۴۸–۱۶۴۵)
 • مرتضی‌قلی قاجار (۱۶۶۴–۱۶۶۳)

سلطنت سلیمان اولویرایش

 • کلب علی خان (۱۶۸۲–۱۶۶۸)
 • ساروخان سهندلو (۱۶۸۲–۱۶۹۱)
 • شاهقلی خان زنگنه (۱۶۹۹–۱۶۹۱)

حکومت سلطان حسینویرایش

 • مرتضی‌قلی خان بیجرلو (۱۶۹۹–۱۶۹۹)
 • شاهقلی خان زنگنه (-۱۷۰۷)
 • جعفرقلی خان حاتمی (۱۷۱؟)
 • محمد زمان خان شاملو (۱۷۱۱)
 • صفی‌قلی خان (۱۷۱۵)
 • محمدقلی خان شاملو (۱۷۱۶–۱۷۲۰)
 • علیقلی خان زنگنه (۱۷۲۱–۱۷۲۰)
 • شیخ علی خان زنگنه (۱۷۲۱)
 • مصطفی‌قلی خان سعدلو (۱۷۲۱)
 • فرج اله خان عبدلو ۱۷۲۱)
 • محمد خان عبدلو (۱۷۲۱)

سلطنت طهماسب دومویرایش

سلطنت عباس سومویرایش

محمدرضا خان عبدلو (۱۷۳۰–۱۷۳۳)

 • محمد رضا خان عبدالله (۱۷۳۰–۱۷۳۳)
 • قاسم بیگ قاجار (۱۷۳۶–۱۷۳۳)

منابعویرایش

 • Floor, Willem (2001). Safavid Government Institutions. Costa Mesa, California: Mazda Publishers. pp. 140–149. ISBN 978-1-56859-135-3.
 • Haneda, Masashi (1989). The Evolution of the Safavid Royal Guard. Journal of Near Eastern Studies, vol. 22, no. 2/3. pp. 57–85. ISBN 0-85773-181-5. JSTOR 4310668.
 • Michael Axworthy, The Sword of Persia: Nader Shah, from Tribal Warrior to Conquering Tyrant Hardcover 348 pages (۲۶ ژوئیه ۲۰۰۶) Publisher: I.B. Tauris Language: English شابک ‎۱-۸۵۰۴۳-۷۰۶-۸
 • Floor, Willem M. (1998). A Fiscal History of Iran in the Safavid and Qajar Periods, 1500-1925. Bibliotheca Persica Press. pp. 1–573. ISBN 978-0-933273-29-0.