فهرست مادران شاهنشاهان هخامنشی

این فهرست شامل ۱۲ تن از مادران شاهنشاهان شاهنشاهی هخامنشی در طول ۲۳۰ سال حکومت آن‌ها است.

ردیف نام القاب همسر اصالت مرگ پسر(ان)
۱ ماندانا شاهدخت مادی
شهبانوی هخامنشی
کمبوجیه یکم شاهدخت مادی دختر ایشتوویگو آخرین شاه ماد و آرینیس شاهدخت لیدیه احتمالاً ۵۵۹ پیش از میلاد کوروش بزرگ
۲ کاساندان شاهدخت پارسی
شهبانوی هخامنشی
کوروش بزرگ دختر فرناسپه یکی از بزرگان پارس و خواهر هوتن ۵۳۸ پیش از میلاد کمبوجیه دوم
بردیا
۳ روزگونه شهبانوی مادر ویشتاسپ شاهدختی پارتی یا پارسی قرن پنجم پیش از میلاد داریوش یکم
۴ آتوسا شاهدخت هخامنشی
شهبانوی هخامنشی
داریوش یکم دختر کوروش بزرگ و شهبانو کاساندان ۴۷۵ پیش از میلاد خشایارشا
۵ آمستریس شاهدخت هخامنشی
شهبانو هخامنشی
خشایارشا دختر هوتن یکی از بزرگان پارسی و خواهر داریوش یکم حدود ۴۲۰ پیش از میلاد اردشیر یکم
۶ داماسپیا شاهدخت پارسی
شهبانوی هخامنشی
اردشیر یکم دختر یکی از بزرگان پارس و یا بابل ۴۲۴ پیش از میلاد خشایارشا دوم
۷ آلوگونه شهبانوی مادر اردشیر یکم کنیز بابلی از همسران صیغه‌ای شاهنشاه احتمالاً ۴۲۳ پیش از میلاد سغدیانه
۸ کسمارتیدن شهبانوی مادر اردشیر یکم کنیز بابلی از همسران صیغه‌ای شاهنشاه قرن پنجم پیش از میلاد داریوش دوم
۹ پروشات شاهدخت هخامنشی
شهبانوی هخامنشی
داریوش دوم دختر اردشیر یکم از آندریا همسر بابلی شاهنشاه قرن چهارم پیش از میلاد اردشیر دوم
۱۰ استاتیرا شاهدخت پارسی
شهبانوی هخامنشی
اردشیر دوم دختر ویدرنه یکی از بزرگان پارس ۴۰۰ پیش از میلاد اردشیر سوم
۱۱ آتوسا شاهدخت هخامنشی
شهبانوی هخامنشی
اردشیر سوم دختر اردشیر سوم و شهبانو استاتیرا قرن چهارم پیش از میلاد اردشیر چهارم
۱۲ سیسی گامبیس شاهدخت هخامنشی
شهبانوی مادر
آرشام یکی از دختران اردشیر دوم ۳۲۳ پیش از میلاد داریوش سوم

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Dandamayev, Muhammad A (1993a). "CYRUS iii. Cyrus II The Great". Encyclopædia Iranica. ۶. New York: Bibliotheca Persica Press. p. ۵۱۶–۵۲۱. Retrieved ۲۰۱۲-۰۴-۲۵.
  • ROSENBLOOM, David (2013). "Atossa". In Hanna M. Roisman. The Blackwell Encyclopedia of Greek Tragedy. ۱. Wiley-Blackwell. p. ۱۷۰–۱۷۱. Retrieved 30 April 2015.
  • Amestris made human sacrifice. See Boyce, Mary (1989). A History of Zoroastrianism: The early period, p. 141.
  • Schmitt, R: "Damaspia", in Encyclopaedia Iranica. [۱]
  • M. Brosius: Women in ancient Persia 559-331 BC. Oxford 1996.
  • William Greenwalt: Statira I. In: Women in World History. Vol. 14 (2002), p. 745-746.