فهرست نخست‌وزیران ترکیه

'فهرست نخست‌وزیران ترکیه بعد از پیروزی انقلاب

جنگ استقلال (۱۹۲۰–۱۹۲۳)ویرایش

جمهوری ترکیه (از ۱۹۲۳)ویرایش

No. نام
(Born–Died)
پرتره Term of Office حزب سیاسی کابینه Elected رئیس‌جمهور
Term of Office
۱ عصمت اینونو
(۱۸۸۴–۱۹۷۳)
  ۱ نوامبر ۱۹۲۳ ۶ مارس ۱۹۲۴ حزب جمهوری‌خواه خلق 1 İnönü I ۱۹۲۳ مصطفی کمال آتاترک

۱۹۲۳–۱۹۳۸
۶ مارس ۱۹۲۴ ۲۱ نوامبر ۱۹۲۴ 2 İnönü II
۲ علی فتحی اوکیار
(۱۸۸۰–۱۹۴۳)
  ۲۱ نوامبر ۱۹۲۴ ۶ مارس ۱۹۲۵ حزب جمهوری‌خواه خلق 3 Okyar
(1) عصمت اینونو
(۱۸۸۴–۱۹۷۳)
  ۶ مارس ۱۹۲۵ ۱ نوامبر ۱۹۲۷ حزب جمهوری‌خواه خلق 4 İnönü III
۱ نوامبر ۱۹۲۷ ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰ 5 İnönü IV
۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰ ۴ مه ۱۹۳۱ 6 İnönü V ۱۹۲۷
۴ مه ۱۹۳۱ ۱ مارس ۱۹۳۵ 7 İnönü VI ۱۹۳۱
۱ مارس ۱۹۳۵ ۲۵ اکتبر ۱۹۳۷ 8 İnönü VII ۱۹۳۵
۳ جلال بایار
(۱۸۸۳–۱۹۸۶)
rowspan=2 ۲۵ اکتبر ۱۹۳۷ ۱۱ نوامبر ۱۹۳۸ حزب جمهوری‌خواه خلق 9 Bayar I
۱۱ نوامبر ۱۹۳۸ ۲۵ ژانویه ۱۹۳۹ 10 Bayar II عصمت اینونو
 
1938–1950
۴ رفیق سایدام
(۱۸۸۱–۱۹۴۲)
  ۲۵ ژانویه ۱۹۳۹ ۳ آوریل ۱۹۳۹ حزب جمهوری‌خواه خلق 11 Saydam I
۳ آوریل ۱۹۳۹ ۸ ژوئیه ۱۹۴۲[۱] 12 Saydam II ۱۹۳۹
احمد فکری توزر (کفیل)
(۱۸۷۸–۱۹۴۲)
  ۸ ژوئیه ۱۹۴۲ ۹ ژوئیه ۱۹۴۲ حزب جمهوری‌خواه خلق
۵ شکرو سراج‌اغلو
(۱۸۸۷–۱۹۵۳)
  ۹ ژوئیه ۱۹۴۲ ۹ مارس ۱۹۴۳ حزب جمهوری‌خواه خلق 13 Saracoğlu I
۹ مارس ۱۹۴۳ ۷ اوت ۱۹۴۶ 14 Saracoğlu II ۱۹۴۳
۶ رجب پکر
(۱۸۸۹–۱۹۵۰)
  ۷ اوت ۱۹۴۶ ۹ سپتامبر ۱۹۴۷ حزب جمهوری‌خواه خلق 15 Peker ۱۹۴۶
۷ حسن ساکا
(۱۸۸۵–۱۹۶۰)
  ۱۰ سپتامبر ۱۹۴۷ ۱۰ ژوئن ۱۹۴۸ حزب جمهوری‌خواه خلق 16 Saka I
۱۰ ژوئن ۱۹۴۸ ۱۶ ژانویه ۱۹۴۹ 17 Saka II
۸ شمس‌الدین گون‌آلتای
(۱۸۸۳– ۱۹۶۱)
  ۱۶ ژانویه ۱۹۴۹ ۲۲ مه ۱۹۵۰ حزب جمهوری‌خواه خلق 18 Günaltay
۹ عدنان مندرس
(۱۸۹۹–۱۹۶۱)
  ۲۲ مه ۱۹۵۰ ۹ مارس 1951 Democrat Party 19 Menderes I ۱۹۵۰ جلال بایار

۱۹۵۰–۱۹۶۰
۹ مارس ۱۹۵۱ ۱۷ مه ۱۹۵۴ 20 Menderes II
۱۷ مه ۱۹۵۴ ۹ دسامبر ۱۹۵۵ 21 Menderes III ۱۹۵۴
۹ دسامبر ۱۹۵۵ ۲۵ نوامبر ۱۹۵۷ 22 Menderes IV
۲۵ نوامبر ۱۹۵۷ ۲۷ مه ۱۹۶۰[۲] 23 Menderes V ۱۹۵۷
۱۰ جمال گورسل
(۱۸۹۵–۱۹۶۶)
rowspan=2 ۲۸ مه ۱۹۶۰ ۵ ژانویه ۱۹۶۱ بدون حزب
نظامی
24 Gürsel I Natl. Unity Cttee.
۱۹۶۰–۱۹۶۱
۵ ژانویه ۱۹۶۱ ۷ اکتبر ۱۹۶۱ 25 Gürsel II
امین فخرالدین اوزدیلک (کفیل)
(۱۸۹۸–۱۹۸۹)
  ۳۰ اکتبر ۱۹۶۱ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۱ بدون حزب
نظامی
۱۹۶۱ جمال گورسل

۱۹۶۱–۱۹۶۶
(1) عصمت اینونو
(۱۸۸۴–۱۹۷۳)
  ۲۰ نوامبر ۱۹۶۱ ۲۵ ژوئن ۱۹۶۲ حزب جمهوری‌خواه خلق 26 İnönü VIII
۲۵ ژوئن ۱۹۶۲ ۲۵ دسامبر ۱۹۶۳ 27 İnönü IX
۲۵ دسامبر ۱۹۶۳ ۲۰ فوریه ۱۹۶۵ 28 İnönü X
۱۱ سعاد خیری اورگوپلو
(۱۹۰۳–۱۹۸۱)
  ۲۰ فوریه ۱۹۶۵ ۲۷ اکتبر ۱۹۶۵ بدون حزب 29 Ürgüplü
۱۲ سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
  ۲۷ اکتبر ۱۹۶۵ ۳ نوامبر ۱۹۶۹ Justice Party 30 Demirel I ۱۹۶۵
۳ نوامبر ۱۹۶۹ ۶ مارس ۱۹۷۰ 31 Demirel II ۱۹۶۹ جودت سونای

۱۹۶۶–۱۹۷۳
۶ مارس ۱۹۷۰ ۲۶ مارس ۱۹۷۱[۳] 32 Demirel III
۱۳ نهاد اریم
(۱۹۱۲–۱۹۸۰)
  ۲۶ مارس ۱۹۷۱ ۱۱ دسامبر ۱۹۷۱ بدون حزب 33 Erim I
۱۱ دسامبر ۱۹۷۱ ۱۷ آوریل ۱۹۷۲ 34 Erim II
۱۴ فرید ملن
(۱۹۰۶–۱۹۸۸)
  ۱۷ آوریل ۱۹۷۲ ۱۵ آوریل ۱۹۷۳ Republican Reliance Party 35 Melen
۱۵ نعیم تالو
(۱۹۱۹–۱۹۹۸)
  ۱۵ آوریل ۱۹۷۳ ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴ بدون حزب 36 Talu ۱۹۷۳ فخری کوروترک

۱۹۷۳–۱۹۸۰
۱۶ بولنت اجویت
(۱۹۲۵–۲۰۰۶)
  ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴ ۱۷ نوامبر ۱۹۷۴ حزب جمهوری‌خواه خلق 37 Ecevit I
۱۷ سعدی ایرماک
(۱۹۰۶–۱۹۹۰)
  ۱۷ نوامبر ۱۹۷۴ ۳۱ مارس ۱۹۷۵ بدون حزب 38 Irmak
(12) سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
  ۳۱ مارس ۱۹۷۵ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷ Justice Party 39 Demirel IV
(16) بولنت اجویت
(۱۹۲۵–۲۰۰۶)
  ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷ ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۷ حزب جمهوری‌خواه خلق 40 Ecevit II ۱۹۷۷
(12) سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
  ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۷ ۵ ژانویه ۱۹۷۸ Justice Party 41 Demirel V
(16) بولنت اجویت
(۱۹۲۵–۲۰۰۶)
  ۵ ژانویه ۱۹۷۸ ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ حزب جمهوری‌خواه خلق 42 Ecevit III
(12) سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
  ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰[۴] Justice Party 43 Demirel VI
۱۸ بولنت اولوسو
(۱۹۲۳– ۲۰۱۵)
rowspan=2 rowspan=۲|۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۳ بدون حزب
نظامی
44 Ulusu Natl. Security Council
۱۹۸۰–۱۹۸۲
فخری کوروترک

۱۹۸۲–۱۹۸۹
۱۹ تورگوت اوزال
(۱۹۲۷–۱۹۹۳)
  ۱۳ دسامبر ۱۹۸۳ ۲۱ دسامبر ۱۹۸۷ Motherland Party 45 Özal I ۱۹۸۳
۲۱ دسامبر ۱۹۸۷ ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ 46 Özal II ۱۹۸۷
علی بوزر (کفیل)
(۱۹۲۵–۲۰۲۰)
  ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ ۹ نوامبر ۱۹۸۹ Motherland Party
۲۰ ییلدیریم آک‌بولوت
(۱۹۳۵-۲۰۲۱)
  ۹ نوامبر ۱۹۸۹ ۲۳ ژوئن ۱۹۹۱ Motherland Party 47 Akbulut تورگوت اوزال
 
۱۹۸۹–۱۹۹۳
۲۱ مسعود ییلماز
(۱۹۴۷–۲۰۲۰)
  ۲۳ ژوئن ۱۹۹۱ ۲۰ نوامبر ۱۹۹۱ Motherland Party 48 Yılmaz I ۱۹۹۱
(12) سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
  ۲۰ نوامبر ۱۹۹۱ ۱۶ مه ۱۹۹۳ True Path Party 49 Demirel VII
اردال اینونو (کفیل)
(۱۹۲۶–۲۰۰۷)
  ۱۶ مه ۱۹۹۳ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ Social Democratic Populist Party سلیمان دمیرل
 
۱۹۹۳–۲۰۰۰
۲۲ تانسو چیللر
(۱۹۴۶–)
rowspan=3 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ ۵ اکتبر ۱۹۹۵ True Path Party 50 Çiller I
۵ اکتبر ۱۹۹۵ ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵ 51 Çiller II
۳۰ اکتبر ۱۹۹۵ ۶ مارس ۱۹۹۶ 52 Çiller III ۱۹۹۵
(21) مسعود ییلماز
(۱۹۴۷–۲۰۲۰)
  ۶ مارس ۱۹۹۶ ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ Motherland Party 53 Yılmaz II
۲۳ نجم‌الدین اربکان
(۱۹۲۶–۲۰۱۱)
  ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ Welfare Party 54 Erbakan
(21) مسعود ییلماز
(۱۹۴۷–۲۰۲۰)
  ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹ Motherland Party 55 Yılmaz III
(16) بولنت اجویت
(۱۹۲۵–۲۰۰۶)
  ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹ ۲۸ مه 1999 Democratic Left Party 56 Ecevit IV
۲۸ مه ۱۹۹۹ ۱۸ نوامبر 2002 57 Ecevit V ۱۹۹۹ احمد نجدت سزر
 
۲۰۰۰–۲۰۰۷
۲۴ عبدالله گل
(۱۹۵۰–)
۲۵ رجب طیب اردوغان
(۱۹۵۴–)
  ۱۴ مارس ۲۰۰۳ ۲۹ اوت ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه 59 Erdoğan I
۲۹ اوت ۲۰۰۷ ۶ ژوئیه ۲۰۱۱ 60 Erdoğan II ۲۰۰۷ عبدالله گل

۲۰۰۷–۲۰۱۴
۶ ژوئیه ۲۰۱۱ ۲۸ اوت ۲۰۱۴ 61 Erdoğan III ۲۰۱۱
۲۶ احمد داووداغلو
(۱۹۵۹–)
  ۲۹ اوت ۲۰۱۴ Incumbent حزب عدالت و توسعه 62 Davutoğlu رجب طیب اردوغان
 
۲۰۱۴–

منابعویرایش

  1. مرگ در دفتر
  2. Deposed in the 1960 Turkish coup d'état
  3. Resigned after the 1971 Turkish coup d'état
  4. Deposed in the 1980 Turkish coup d'état