فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در کشورهای بالتیک

این مقاله شامل فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در کشورهای حوزه دریای بالتیک است.

پرچم فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در کشورهای بالتیک
پرچم
پرچم فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در کشورهای بالتیک
پرچم
پرچم فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در کشورهای بالتیک
پرچم

مسافران ویرایش

آمار سال ۲۰۱۲ ویرایش

 
فرودگاه بین‌المللی ریگا
 
فرودگاه لنارت مری تالین
 
فرودگاه کاناس
 
فرودگاه بین‌المللی پالانگا
 
فرودگاه کورسار
 
فرودگاه کاردلا
 
فرودگاه پارنو
 
فرودگاه بین‌المللی ریگا
 
فرودگاه بین‌المللی ریگا
 
فرودگاه بین‌المللی ریگا
 
فرودگاه بین‌المللی ریگا
 
فرودگاه لنارت مری تالین
 
فرودگاه لنارت مری تالین
 
فرودگاه لنارت مری تالین
 
فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس
 
فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس
 
فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس
 
فرودگاه کاناس
 
فرودگاه کاناس
 
فرودگاه بین‌المللی پالانگا
 
فرودگاه بین‌المللی پالانگا
رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
مسافران
(۲۰۱۲)
تغییر
۲۰۱۱–۲۰۱۲
۱.   لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 4,767,878 -۶٫۶٪
۲.   لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 2,208,096 +۲۸٫۹٪
۳.   استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 2,206,692 +۱۵٫۳٪
۴.   لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 830,268 -۴٫۹٪
۵.   لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 128,169 +۱۵٫۳٪
۶.   استونی تارتو فرودگاه تارتو TAY/EETU ---۱ +۰٫۰٪
۷.   استونی کورساره فرودگاه کورسار URE/EEKE ---۱ +۰٫۰٪
۸.   استونی کاردلا فرودگاه کاردلا KDL/EEKA ---۱ +۰٫۰٪
۹.   استونی پارنو فرودگاه پارنو EPU/EEPU ---۱ +۰٫۰٪
۱۰.   استونی Kihnu Kihnu Airfield ---/EEKU ---۱ +۰٫۰٪
۱۱.   استونی روهنو Ruhnu Airfield ---/EERU ---۱ +۰٫۰٪

آمار ۲۰۱۱ ویرایش

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
مسافران
(۲۰۱۱)
تغییر
۲۰۱۰–۲۰۱۱
۱.   لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 5,106,926 +۹٫۵٪
۲.   استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 1,913,172 +۳۸٫۲٪
۳.   لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 1,712,467 +۲۴٫۷٪
۴.   لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 872,618 +۷٫۸٪
۵.   لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 111,133 +۸٫۴٪
۶.   استونی تارتو فرودگاه تارتو TAY/EETU 18,583 -۲۰٫۹٪
۷.   استونی کورساره فرودگاه کورسار URE/EEKE 17,822 -۹٫۵٪
۸.   استونی کاردلا فرودگاه کاردلا KDL/EEKA 10,695 +۱٫۴٪
۹.   استونی پارنو فرودگاه پارنو EPU/EEPU 3,863 -۲۵٫۰٪
۱۰.   استونی Kihnu Kihnu Airfield ---/EEKU 2,257 +۱٫۹٪
۱۱.   استونی روهنو Ruhnu Airfield ---/EERU 1,468 -۵۲٫۴٪

آمار ۲۰۱۰ ویرایش

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
مسافران
(۲۰۱۰)
تغییر
۲۰۰۹–۲۰۱۰
۱.   لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 4,663,647 +۱۴٫۷٪
۲.   استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 1,384,831 +۲٫۹٪
۳.   لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 1,373,859 +۴٫۹٪
۴.   لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 809,732 +۷۷٫۳٪
۵.   لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 102,528 -۲٫۰٪
۶.   استونی تارتو فرودگاه تارتو TAY/EETU 23,504 +۱۴۲٫۱٪
۷.   استونی کورساره فرودگاه کورسار URE/EEKE 19,702 +۰٫۹٪
۸.   استونی کاردلا فرودگاه کاردلا KDL/EEKA 10,551 +۱۴٫۰٪
۹.   استونی پارنو فرودگاه پارنو EPU/EEPU 5,148 +۲۷٫۹٪
۱۰.   استونی روهنو Ruhnu Airfield ---/EERU 3,086 -۸٫۵٪
۱۱.   استونی Kihnu Kihnu Airfield ---/EEKU 2,215 +۴۶٫۴٪

آمار ۲۰۰۹ ویرایش

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
مسافران
(۲۰۰۹)
تغییر
۲۰۰۸–۲۰۰۹
۱.   لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 4,066,854 +۱۰٫۲٪
۲.   استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 1,346,236 -۲۵٫۷٪
۳.   لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 1,308,632 -۳۶٫۱٪
۴.   لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 456,698 +۱۱٫۴٪
۵.   لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 104,602 +۳٫۰٪
۶.   استونی کورساره فرودگاه کورسار URE/EEKE 19,519 -۱۷٫۸٪
۷.   استونی تارتو فرودگاه تارتو TAY/EETU 9,707 +۱۰۷۵٫۲٪
۸.   استونی کاردلا فرودگاه کاردلا KDL/EEKA 9,255 -۱۱٫۵٪
۹.   استونی پارنو فرودگاه پارنو EPU/EEPU 4,025 +۶۲٫۶٪
۱۰.   استونی روهنو Ruhnu Airfield ---/EERU 3,373 +۷۳٫۴٪
۱۱.   استونی Kihnu Kihnu Airfield ---/EEKU 1,513 +۷۴٫۵٪

پروازها ویرایش

آمار ۲۰۱۲ ویرایش

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
پروازها
(۲۰۱۲)
تغییر
۲۰۱۱–۲۰۱۲
۱.   لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 68,570 -۵٫۹٪
۲.   استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 48,531 +۲۰٫۴٪
۳.   لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 29,995 +۸٫۳٪
۴.   لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 8,559 -۵٫۱٪
۵.   لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 3,047 +۲٫۹٪

آمار ۲۰۱۱ ویرایش

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
پروازها
(۲۰۱۱)
تغییر
۲۰۱۰–۲۰۱۱
۱.   لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 72,855 +۶٫۹٪
۲.   استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 40,298 +۲۰٫۰٪
۳.   لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 27,703 +۶٫۱٪
۴.   لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 9,168 +۴٫۷٪
۵.   لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 2,960 -۶٫۱٪

حمل و نقل باری ویرایش

آمار ۲۰۱۲ ویرایش

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
بار
(۲۰۱۲)
تغییر
۲۰۱۱–۲۰۱۲
۱.   لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 32،۹۵۳۱ +۱۶۰٫۲٪
۲.   استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 23,921 +۳۰٫۲٪
۳.   لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 5,927 +۲٫۵٪
۴.   لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 3,364 -۲۰٫۳٪
۵.   لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 104 +۳۱۶٫۰٪

آمار ۲۰۱۱ ویرایش

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
بار
(۲۰۱۱)
تغییر
۲۰۱۰–۲۰۱۱
۱.   استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 18,371 +۵۳٫۶٪
۲.   لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 12,665 +۳٫۰٪
۳.   لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 5,781 +۷٫۷٪
۴.   لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 4,222 -۵٫۱٪
۵.   لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 25 -۶۰٫۳٪

پر رفت‌وآمدترین مسیرهای هوایی ویرایش

آمار ۲۰۱۱ ویرایش

مسیرهای هوایی برپایهٔ شماره‌های 1، 2، 5، 10، 11، 12، 14، 17 و 22 رتبه‌بندی می‌شوند:

رتبه شهر ۱ شهر ۲ مسافران (۲۰۱۱) تغییر
۲۰۱۰-۲۰۱۱
۱.   ریگا   لندن ۳۴۵٬۷۸۰ +۱٫۰٪
۲.   کاوناس   لندن ۲۷۲٬۶۷۲ -۱٫۳٪
۳.   ریگا   هلسینکی ۲۶۴٬۹۰۳ +۱۵٫۳٪
۴.   ریگا   مسکو ۲۲۶٬۴۸۱ +۲۴٫۱٪
۵.   ریگا   استکهلم ۲۱۵٬۵۹۲ -۳٫۳٪
۶.   ریگا   ویلنیوس ۱۹۱٬۹۷۷ +۲۲٫۵٪
۷.   ریگا   اسلو ۱۸۸٬۹۴۰ +۴٫۹٪
۸.   تالین   هلسینکی ۱۸۴٬۷۶۲ +۲۴٫۹٪
۹.   ریگا   تالین ۱۷۳٬۷۶۸ +۱۵٫۸٪
۱۰.   تالین   لندن ۱۶۱٬۴۲۳ +۹۱٫۴٪
۱۱.   ریگا   میلان ۱۵۵٬۲۷۴ +۱۲۶٫۴٪
۱۲.   ریگا   بروکسل ۱۵۲٬۳۶۲ +۰٫۴٪
۱۳.   ویلنیوس   فرانکفورت ۱۴۹٬۹۰۹ +۴۵٫۴٪
۱۴.   تالین   استکهلم ۱۴۵٬۹۶۴ +۲۶٫۹٪
۱۵.   ریگا   برلین ۱۴۳٬۶۵۸ +۷٫۴٪
۱۶.   ریگا   کپنهاگ ۱۳۷٬۲۶۷ +۰٫۰٪
۱۷.   ویلنیوس   لندن ۱۳۵٬۴۹۸ +۲۰۰٫۰٪
۱۸.   ریگا   فرانکفورت ۱۳۳٬۲۱۰ ۶٫۳٪
۱۹.   تالین   کپنهاگ ۱۳۳٬۱۰۱ -۵٫۶٪
۲۰.   ریگا   کی‌یف ۱۲۳٬۸۳۴ +۴۱٫۹٪
۲۱.   ریگا   دوبلین ۱۲۲٬۵۰۸ -۱۸٫۷٪
۲۲.   تالین   اسلو ۱۲۱٬۱۸۴ +۴۰٫۹٪
۲۳.   ویلنیوس   کپنهاگ ۱۱۸٬۴۶۴ -۲۰٫۰٪
۲۴.   ریگا   استانبول ۱۱۴٬۳۱۴ +۴٫۳٪
۲۵.   ریگا   پاریس ۹۸٬۵۷۷ +۱۴٫۹٪
۲۶.   ریگا   بارسلون ۹۴٬۴۱۷ +۱۱٫۵٪
۲۷.   ریگا   آمستردام ۹۲٬۶۴۷ +۳۴٫۳٪
۲۸.   ریگا   رم ۸۹٬۸۰۹ +۹٫۸٪
۲۹.   ریگا   سن پترزبورگ ۸۹٬۰۳۷ +۵۶٫۴٪
۳۰.   ویلنیوس   آنتالیا ۸۶٬۵۵۰ -۴٫۲٪

آمار ۲۰۱۰ ویرایش

The routes ranked no 1, 3, 4, 6, 9, 17 and 27 includes the following airports:

رتبه شهر ۱ شهر ۲ مسافران (۲۰۱۰) تغییر
۲۰۰۹-۲۰۱۰
۱.   ریگا   لندن ۳۴۲٬۴۴۸ +۵٫۱٪
۲.   ریگا   هلسینکی ۲۲۹٬۸۰۴ +۳۲٫۲٪
۳.   ریگا   استکهلم ۲۲۲٬۹۲۲ -۷٫۱٪
۴.   کاوناس   لندن ۱۹۶٬۹۲۰ -۱۰٫۴٪
۵.   ریگا   مسکو ۱۸۲٬۴۵۰ +۳۳٫۷٪
۶.   ریگا   فرانکفورت ۱۸۱٬۲۱۲ +۳۲٫۹٪
۷.   ریگا   اسلو ۱۸۰٬۰۹۴ +۹٫۱٪
۸.   ریگا   ویلنیوس ۱۵۶٬۶۷۹ -۱۸٫۳٪
۹.   ریگا   بروکسل ۱۵۱٬۰۸۱ +۸۴٫۵٪
۱۰.   ریگا   دوبلین ۱۵۰٬۶۵۵ +۵٫۶٪
۱۱.   ریگا   تالین ۱۵۰٬۰۲۴ -۳٫۰٪
۱۲.   ویلنیوس   کپنهاگ ۱۴۸٬۰۰۵ +۳۱٫۴٪
۱۳.   تالین   هلسینکی ۱۴۷٬۹۴۵ -۱٫۰٪
۱۴.   تالین   کپنهاگ ۱۴۰٬۹۹۷ -۱٫۰٪
۱۵.   ریگا   کپنهاگ ۱۳۷٬۲۵۹ +۳٫۷٪
۱۶.   ریگا   برلین ۱۳۳٬۸۱۳ -۹٫۲٪
۱۷.   ریگا   میلان ۱۲۹٬۵۳۳ -۳٫۳٪
۱۸.   تالین   استکهلم ۱۱۵٬۰۴۶ +۱٫۹٪
۱۹.   ریگا   استانبول ۱۰۹٬۵۹۴ +۱۳٫۵٪
۲۰.   ویلنیوس   فرانکفورت ۱۰۳٬۱۰۲ +۷٫۰٪
۲۱.   کاوناس   دوبلین ۹۰٬۴۶۸ +۹٫۰٪
۲۲.   ریگا   کی‌یف ۸۷٬۲۹۲ +۳۰٫۶٪
۲۳.   ریگا   تامپری ۸۶٬۷۲۲ -۱٫۴٪
۲۴.   تالین   اسلو ۸۶٬۰۱۹ -۳٫۰٪
۲۵.   ریگا   پاریس ۸۵٬۷۸۹ +۰٫۷٪
۲۶.   ریگا   بارسلون ۸۴٬۷۰۱ +۲۴٫۶٪
۲۷.   تالین   لندن ۸۴٬۳۲۹ -۱۵٫۶٪
۲۸.   ریگا   رم ۸۱٬۷۸۴ +۴٫۱٪
۲۹.   ویلنیوس   دوبلین ۷۹٬۲۳۵ +۵٫۷٪
۳۰.   تالین   فرانکفورت ۷۳٬۹۲۹ +۹٫۲٪

آمار ۲۰۰۹ ویرایش

The routes ranked no 1, 2, 3, 13, 14 and 20 includes the following airports:

رتبه شهر ۱ شهر ۲ مسافران (۲۰۰۹) تغییر
۲۰۰۸-۲۰۰۹
۱.   ریگا   لندن ۳۲۵٬۸۱۰ +۱۲٫۴٪
۲.   ریگا   استکهلم ۲۳۹٬۸۸۸ +۱۸٫۱٪
۳.   کاوناس   لندن ۲۱۹٬۷۷۱ +۲۳٫۹٪
۴.   ریگا   ویلنیوس ۱۹۱٬۸۶۴ +۱۲۱٫۷٪
۵.   ریگا   هلسینکی ۱۷۳٬۸۴۶ +۲۳٫۲٪
۶.   ریگا   اسلو ۱۶۵٬۰۸۱ +۱۸٫۹٪
۷.   ریگا   تالین ۱۵۴٬۷۴۲ +۹۸٫۲٪
۸.   تالین   هلسینکی ۱۴۹٬۳۹۰ -۱۴٫۰٪
۹.   ریگا   برلین ۱۴۷٬۳۶۹ +۸٫۵٪
۱۰.   ریگا   دوبلین ۱۴۲٬۷۳۱ -۳۰٫۷٪
۱۱.   تالین   کپنهاگ ۱۴۲٬۴۴۹ -۲٫۹٪
۱۲.   ریگا   مسکو ۱۳۶٬۵۰۸ +۳۰٫۸٪
۱۳.   ریگا   فرانکفورت ۱۳۶٬۳۵۸ +۱۱٫۹٪
۱۴.   ریگا   میلان ۱۳۳٬۹۴۹ +۱۹٫۹٪
۱۵.   ریگا   کپنهاگ ۱۳۲٬۳۹۸ -۲۱٫۳٪
۱۶.   ویلنیوس   پراگ ۱۱۳٬۸۲۴ +۲۴٫۰٪
۱۷.   تالین   استکهلم ۱۱۲٬۸۶۱ -۲۵٫۵٪
۱۸.   ویلنیوس   کپنهاگ ۱۱۲٬۶۵۱ -۳۰٫۱٪
۱۹.   ریگا   آمستردام ۱۰۶٬۹۹۸ +۳٫۸٪
۲۰.   تالین   لندن ۹۹٬۸۶۴ -۳۶٫۵٪
۲۱.   ریگا   استانبول ۹۶٬۵۵۶ +۲۹٫۸٪
۲۲.   ویلنیوس   فرانکفورت ۹۶٬۳۲۵ -۹٫۱٪
۲۳.   تالین   اسلو ۸۸٬۷۱۷ -۱۴٫۹٪
۲۴.   ریگا   تامپری ۸۷٬۹۷۵ +۵٫۶٪
۲۵.   ریگا   پاریس ۸۵٬۱۹۸ +۴۰٫۹٪
۲۶.   کاوناس   دوبلین ۸۳٬۰۰۰ -۲۸٫۹٪
۲۷.   ریگا   بروکسل ۸۲٬۲۸۰ +۲۴٫۸٪
۲۸.   ریگا   رم ۷۸٬۵۲۹ +۷۹٬۳٪
۲۹.   ویلنیوس   هلسینکی ۷۶٬۱۸۴ -۲۶٫۹٪
۳۰.   ویلنیوس   دوبلین ۷۴٬۹۷۷ -۲۳٫۳٪

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش