فهرست چیزهایی که به افتخار آگوستین لویی کوشی نام‌گذاری شده‌است