کانپاکو و سشو

فهرست ویکی‌مدیا

فهرست کانپاکو و سشّو در ژاپن (انگلیسی: Sesshō and Kampaku) در ژاپن، سشو (摂 政) عنوانی برای نایب‌السلطنه است که به نمایندگی از امپراتور ژاپن تا زمانی که به سن قانونی برسد قدرت را در دست دارد. کانپاکو (関 白) از لحاظ نظری یک نوع مشاور ارشد برای امپراتور بود.

فهرست ویرایش

فهرست زیر کامل نیست.

نایب‌السلطنه، سِشّوُ Sesshō کانپاکو حکمرانی امپراتور
شوتوکو تایشی ۵۹۳–۶۲۲ امپراتریس سویکو
Fujiwara no Yoshifusa[۱] ۸۵۸–۷۲ امپراتور سیوا
Fujiwara no Mototsune ۸۷۲–۸۰ Emperor Seiwa, امپراتور یوزی
Fujiwara no Mototsune ۸۸۰–۹۰ Emperor Yōzei, امپراتور کوکو، امپراتور اودا
Fujiwara no Tokihira 909[۲] امپراتور دایگو
Fujiwara no Tadahira ۹۳۰–۴۱ امپراتور سوزاکو
Fujiwara no Tadahira ۹۴۱–۴۹ Emperor Suzaku, امپراتور موراکامی
Fujiwara no Saneyori[۳] ۹۶۷–۶۹ امپراتور ری‌زی
Fujiwara no Saneyori ۹۶۹–۷۰ امپراتور آنیو
Fujiwara no Koretada ۹۷۰–۷۲ Emperor En'yū
Fujiwara no Kanemichi[۴] ۹۷۲–۷۷ Emperor En'yū
Fujiwara no Yoritada ۹۷۷–۸۶ Emperor En'yū, امپراتور کازان
Fujiwara no Kaneie ۹۸۶–۹۰ امپراتور ایچیجو
Fujiwara no Kaneie May 5 (lunar calendar), 990 – ۸ مه ۹۹۰ Emperor Ichijō
Fujiwara no Michitaka ۸ مه ۹۹۰ – May 26, 990 Emperor Ichijō
Fujiwara no Michitaka ۹۹۰–۹۹۳ Emperor Ichijō
Fujiwara no Michitaka ۹۹۳–۹۹۵ Emperor Ichijō
Fujiwara no Michikane ۲۸ آوریل ۹۹۵ – May 8, 995 Emperor Ichijō
Fujiwara no Michinaga ۱۰۱۶–۱۷ امپراتور گو-ایچیجو
Fujiwara no Yorimichi ۱۰۱۷–۱۹ Emperor Go-Ichijō
Fujiwara no Yorimichi[۵] Emperor Go-Ichijō, امپراتور گو-سوزاکو، امپراتور گو-ریزی
فوجیوارا نو یوریمیچی ۱۰۶۸–۷۵ امپراتور گو-سانجو، امپراتور شیراکاوا
Fujiwara no Morozane ۱۰۷۵–۸۶ Emperor Shirakawa
Fujiwara no Morozane ۱۰۸۶–۱۰۹۰ امپراتور هوریکاوا
Fujiwara no Morozane ۱۰۹۰–۱۰۹۴ Emperor Horikawa
Fujiwara no Moromichi ۱۰۹۴–۱۰۹۹ Emperor Horikawa
Fujiwara no Tadazane ۱۱۰۵–۱۱۰۷ Emperor Horikawa
Fujiwara no Tadazane ۱۱۰۷–۱۱۱۳ امپراتور توبا
Fujiwara no Tadazane ۱۱۱۳–۱۱۲۱ Emperor Toba
Fujiwara no Tadamichi ۱۱۲۱–۱۱۲۳ Emperor Toba
Fujiwara no Tadamichi ۱۱۲۳–۱۱۲۹ امپراتور سوتوکو
Fujiwara no Tadamichi ۱۱۲۹–۱۱۴۱ Emperor Sutoku
Fujiwara no Tadamichi ۱۱۴۱–۱۱۵۰ امپراتور کونوئه
Fujiwara no Tadamichi ۱۱۵۰–۱۱۵۸ Emperor Konoe, امپراتور گو شیراکاوا
Konoe Motozane ۱۱۵۸–۱۱۶۵ امپراتور نیجو
Konoe Motozane ۱۱۶۵–۱۱۶۶ امپراتور روکوجو
Fujiwara no Motofusa ۱۱۶۶–۱۱۷۲ Emperor Rokujō, امپراتور تاکاکورا
فوجیوارا نو موتوفوسا ۱۱۷۲–۱۱۷۹ امپراتور تاکاکورا
کونوئه موتومیچی ۱۱۷۹–۱۱۸۰ امپراتور تاکاکورا
کونوئه موتومیچی ۱۱۸۰–۱۱۸۳ امپراتور آنتوکو
Matsudono Moroie ۱۱۸۳–۱۱۸۴ امپراتور آنتوکو
Konoe Motomichi ۱۱۸۴–۱۱۸۶ Emperor Antoku, امپراتور گو-توبا
Kujō Kanezane ۱۱۸۶–۱۱۹۱ Emperor Go-Toba
Kujō Kanezane ۱۱۹۱–۱۱۹۶ Emperor Go-Toba
Konoe Motomichi ۱۱۹۶–۱۱۹۸ امپراتور تسوچیمیکادو
Konoe Motomichi ۱۱۹۸–۱۲۰۲ Emperor Tsuchimikado
Kujō Yoshitsune ۱۲۰۲–۰۶ Emperor Tsuchimikado
Konoe Iezane[۶] ۱۲۰۶ Emperor Tsuchimikado
Konoe Iezane[۷] ۱۲۰۶–۲۱ Emperor Tsuchimikado, امپراتور جونتوکو
کوجو میچی‌ایه[۸] ۱۲۲۱ امپراتور چوکیو
Konoe Iezane.[۹] ۱۲۲۱–۲۳ امپراتور گو-هوریکاوا
Konoe Iezane[۱۰] ۱۲۲۳–۱۲۲۸ Emperor Go-Horikawa
Kujō Michiie ۱۲۲۸–۱۲۳۱ Emperor Go-Horikawa
Kujō Norizane ۱۲۳۱–۱۲۳۲ Emperor Go-Horikawa
Kujō Norizane ۱۲۳۲–۱۲۳۵ امپراتور شیجو
Kujō Michiie ۱۲۳۵–۱۲۳۷ Emperor Shijō
Konoe Kanetsune ۱۲۳۷–۱۲۴۲ Emperor Shijō
Konoe Kanetsune ۱۲۴۲ امپراتور گو-ساگا
Nijō Yoshizane ۱۲۴۲–۱۲۴۶ Emperor Go-Saga
Ichijō Sanetsune ۱۲۴۶ Emperor Go-Saga
Ichijō Sanetsune ۱۲۴۶–۱۲۴۷ امپراتور گو-فوکاکوسا
Konoe Kanetsune ۱۲۴۷–۱۲۵۲ Emperor Go-Fukakusa
Takatsukasa Kanehira ۱۲۵۲–۱۲۵۴ Emperor Go-Fukakusa
Takatsukasa Kanehira ۱۲۵۴–۱۲۶۱ Emperor Go-Fukakusa, امپراتور کامه‌یاما
Nijō Yoshizane ۱۲۶۱–۱۲۶۵ Emperor Kameyama
Ichijō Sanetsune ۱۲۶۵–۱۲۶۷ Emperor Kameyama
Konoe Motohira ۱۲۶۷–۱۲۶۸ Emperor Kameyama
Takatsukasa Mototada ۱۲۶۸–۱۲۷۳ Emperor Kameyama
Kujō Tadaie ۱۲۷۳–۱۲۷۴ Emperor Kameyama
Kujō Tadaie ۱۲۷۴ امپراتور گو-اودا
Ichijō Ietsune ۱۲۷۴–۱۲۷۵ Emperor Go-Uda
Takatsukasa Kanehira ۱۲۷۵–۱۲۷۸ Emperor Go-Uda
Takatsukasa Kanehira ۱۲۷۸–۱۲۸۷ Emperor Go-Uda
Nijō Morotada ۱۲۸۷–۱۲۸۹ Emperor Go-Uda, امپراتور فوشیمی
Konoe Iemoto ۱۲۸۹–۱۲۹۱ Emperor Fushimi
Kujō Tadanori ۱۲۹۱–۱۲۹۳ Emperor Fushimi
Konoe Iemoto ۱۲۹۳–۱۲۹۶ Emperor Fushimi
Takatsukasa Kanetada ۱۲۹۶–۱۲۹۸ Emperor Fushimi
Takatsukasa Kanetada ۱۲۹۸ امپراتور گو-فوشیمی
Nijō Kanemoto ۱۲۹۸–۱۳۰۰ Emperor Go-Fushimi
Nijō Kanemoto ۱۳۰۰–۱۳۰۵ Emperor Go-Fushimi, امپراتور گو-نیجو
Kujō Moronori ۱۳۰۵–۱۳۰۸ Emperor Go-Nijō
Kujō Moronori ۱۳۰۸ امپراتور هانازونو
Takatsukasa Fuyuhira ۱۳۰۸–۱۳۱۱ Emperor Hanazono
Takatsukasa Fuyuhira ۱۳۱۱–۱۳۱۳ Emperor Hanazono
Konoe Iehira ۱۳۱۳–۱۳۱۵ Emperor Hanazono
Takatsukasa Fuyuhira ۱۳۱۵–۱۳۱۶ Emperor Hanazono
Nijō Michihira ۱۳۱۶–۱۳۱۸ Emperor Hanazono, امپراتور گودای‌گو
Ichijō Uchitsune ۱۳۱۸–۱۳۲۳ Emperor Go-Daigo
Kujō Fusazane ۱۳۲۳–۱۳۲۴ Emperor Go-Daigo
Takatsukasa Fuyuhira ۱۳۲۴–۱۳۲۷ Emperor Go-Daigo
Nijō Michihira ۱۳۲۷–۱۳۳۰ Emperor Go-Daigo
Konoe Tsunetada ۱۳۳۰ Emperor Go-Daigo
Takatsukasa Fuyunori ۱۳۳۰–۱۳۳۳ Emperor Go-Daigo, امپراتور کوگون
Konoe Tsunetada ۱۳۳۶–۱۳۳۷ امپراتور کومیو
Konoe Mototsugu ۱۳۳۷–۱۳۳۸ Emperor Kōmyō
Ichijō Tsunemichi ۱۳۳۸–۱۳۴۲ Emperor Kōmyō
Kujō Michinori ۱۳۴۲ Emperor Kōmyō
Takatsukasa Morohira[۱۱] ۱۳۴۲–۴۶ Emperor Kōmyō
Nijō Yoshimoto ۱۳۴۶–۵۸ Emperor Kōmyō, امپراتور سوکو، امپراتور گو-کوگین
Kujō Tsunenori ۱۳۵۸–۶۱ Emperor Go-Kōgon
Konoe Michitsugu ۱۳۶۱–۶۳ Emperor Go-Kōgon
Nijō Yoshimoto ۱۳۶۳–۱۳۶۷ Emperor Go-Kōgon
Takatsukasa Fuyumichi ۱۳۶۷–۱۳۶۹ Emperor Go-Kōgon
Nijō Moroyoshi ۱۳۶۹–۱۳۷۵ Emperor Go-Kōgon, امپراتور گو-انیو
Kujō Tadamoto ۱۳۷۵–۱۳۷۹ Emperor Go-En'yū
Nijō Morotsugu ۱۳۷۹–۱۳۸۲ Emperor Go-En'yū
Nijō Yoshimoto ۱۳۸۲–۱۳۸۸ امپراتور گو-کوماتسو
Konoe Kanetsugu ۱۳۸۸ Emperor Go-Komatsu
Nijō Yoshimoto ۱۳۸۸ Emperor Go-Komatsu
Nijō Yoshimoto ۱۳۸۸ Emperor Go-Komatsu
Nijō Morotsugu ۱۳۸۸–۱۳۹۴ Emperor Go-Komatsu
Ichijō Tsunetsugu ۱۳۹۴–۱۳۹۸ Emperor Go-Komatsu
Nijō Morotsugu ۱۳۹۸–۱۳۹۹ Emperor Go-Komatsu
Ichijō Tsunetsugu ۱۳۹۹–۱۴۰۸ Emperor Go-Komatsu
Konoe Tadatsugu ۱۴۰۸–۱۴۰۹ Emperor Go-Komatsu
Nijō Mitsumoto ۱۴۰۹–۱۴۱۰ Emperor Go-Komatsu
Ichijō Tsunetsugu ۱۴۱۰–۱۴۱۸ Emperor Go-Komatsu, امپراتور شوکو
Kujō Mitsuie ۱۴۱۸–۱۴۲۴ Emperor Shōkō
Nijō Mochimoto ۱۴۲۴–۱۴۲۸ Emperor Shōkō
Nijō Mochimoto ۱۴۲۸–۱۴۳۲ امپراتور گو-هانزونو
Nijō Kaneyoshi ۱۴۳۲ Emperor Go-Hanazono
Nijō Mochimoto ۱۴۳۲–۱۴۳۳ Emperor Go-Hanazono
Nijō Mochimoto ۱۴۳۳–۱۴۴۵ Emperor Go-Hanazono
Konoe Fusatsugu ۱۴۴۵–۱۴۴۷ Emperor Go-Hanazono
Ichijō Kaneyoshi ۱۴۴۷–۱۴۵۳ Emperor Go-Hanazono
Takatsukasa Fusahira ۱۴۵۴–۱۴۵۵ Emperor Go-Hanazono
Nijō Mochimichi ۱۴۵۵–۱۴۵۸ Emperor Go-Hanazono
Ichijō Norifusa ۱۴۵۸–۱۴۶۳ Emperor Go-Hanazono
Nijō Mochimichi ۱۴۶۳–۱۴۶۷ Emperor Go-Hanazono, امپراتور گو-تسوتشیمیکادو
Ichijō Kaneyoshi ۱۴۶۷–۱۴۷۰ Emperor Go-Tsuchimikado
Nijō Masatsugu ۱۴۷۰–۱۴۷۶ Emperor Go-Tsuchimikado
Kujō Masamoto ۱۴۷۶–۱۴۷۹ Emperor Go-Tsuchimikado
Konoe Masaie ۱۴۷۹–۱۴۸۳ Emperor Go-Tsuchimikado
Takatsukasa Masahira ۱۴۸۳–۱۴۸۷ Emperor Go-Tsuchimikado
Kujō Masatada ۱۴۸۷–۱۴۸۸ Emperor Go-Tsuchimikado
Ichijō Fuyuyoshi ۱۴۸۸–۱۴۹۳ Emperor Go-Tsuchimikado
Konoe Hisamichi ۱۴۹۳–۱۴۹۷ Emperor Go-Tsuchimikado
Nijō Hisamoto ۱۴۹۷ Emperor Go-Tsuchimikado
Ichijō Fuyuyoshi ۱۴۹۷–۱۵۰۱ Emperor Go-Tsuchimikado, امپراتور گو-کاشیوابارا
Kujō Hisatsune ۱۵۰۱–۱۵۱۳ Emperor Go-Kashiwabara
Konoe Hisamichi ۱۵۱۳–۱۵۱۴ Emperor Go-Kashiwabara
Takatsukasa Kanesuke ۱۵۱۴–۱۵۱۸ Emperor Go-Kashiwabara
Nijō Korefusa ۱۵۱۸–۱۵۲۵ Emperor Go-Kashiwabara
Konoe Taneie ۱۵۲۵–۱۵۳۳ Emperor Go-Kashiwabara, امپراتور گو-نارا
Kujō Tanemichi ۱۵۳۳–۱۵۳۴ Emperor Go-Nara
Nijō Korefusa ۱۵۳۴–۱۵۳۶ Emperor Go-Nara
Konoe Taneie ۱۵۳۶–۱۵۴۲ Emperor Go-Nara
Takatsukasa Tadafuyu ۱۵۴۲–۱۵۴۵ Emperor Go-Nara
Ichijō Fusamichi ۱۵۴۵–۱۵۴۸ Emperor Go-Nara
Nijō Haruyoshi ۱۵۴۸–۱۵۵۳ Emperor Go-Nara
Ichijō Kanefuyu ۱۵۵۳–۱۵۵۴ Emperor Go-Nara
کونوئه ساکی‌هیسا ۱۵۵۴–۱۵۶۸ Emperor Go-Nara, امپراتور اوگیماتشی
Nijō Haruyoshi ۱۵۶۸–۱۵۷۸ Emperor Ōgimachi
Kujō Kanetaka ۱۵۷۸–۱۵۸۱ Emperor Ōgimachi
Ichijō Uchimoto ۱۵۸۱–۱۵۸۵ Emperor Ōgimachi
نیجو آکیزانه ۱۵۸۵ Emperor Ōgimachi
تویوتومی هیده‌یوشی ۱۵۸۵–۱۵۹۱ Emperor Ōgimachi, امپراتور گو-یوزی
تویوتومی هیده‌تسوگو ۱۵۹۱–۱۵۹۵ Emperor Go-Yōzei
Kujō Kanetaka ۱۶۰۰–۱۶۰۴ Emperor Go-Yōzei
Konoe Nobutada ۱۶۰۵–۱۶۰۶ Emperor Go-Yōzei
Takatsukasa Nobufusa ۱۶۰۶–۱۶۰۸ Emperor Go-Yōzei
کوجو یوکی‌ایه ۱۶۰۸–۱۶۱۲ Emperor Go-Yōzei, امپراتور گومیزونو
Takatsukasa Nobuhisa ۱۶۱۲–۱۶۱۵ Emperor Go-Mizunoo
Nijō Akizane ۱۶۱۵–۱۶۱۹ Emperor Go-Mizunoo
Kujō Yukiie ۱۶۱۹–۱۶۲۳ Emperor Go-Mizunoo
Konoe Nobuhiro ۱۶۲۳–۱۶۲۹ Emperor Go-Mizunoo
Ichijō Akiyoshi ۱۶۲۹ Emperor Go-Mizunoo
Ichijō Akiyoshi ۱۶۲۹–۱۶۳۵ امپراتریس میشو
نیجو یاسومیچی ۱۶۳۵–۱۶۴۷ Empress Meishō, امپراتور گو-کومیو
کوجو میچی‌فوسا ۱۶۴۷ Emperor Go-Kōmyō
Ichijō Akiyoshi ۱۶۴۷ Emperor Go-Kōmyō
Ichijō Akiyoshi ۱۶۴۷–۱۶۵۱ Emperor Go-Kōmyō
Konoe Hisatsugu ۱۶۵۱–۱۶۵۳ Emperor Go-Kōmyō
Nijō Mitsuhira ۱۶۵۳–۱۶۶۳ Emperor Go-Kōmyō, امپراتور گو-سای
Nijō Mitsuhira ۱۶۶۳–۱۶۶۴ امپراتور ریگن
Takatsukasa Fusasuke ۱۶۶۴–۱۶۶۸ Emperor Reigen
Takatsukasa Fusasuke ۱۶۶۸–۱۶۸۲ Emperor Reigen
Ichijō Kaneteru ۱۶۸۲–۱۶۸۷ Emperor Reigen
Ichijō Kaneteru ۱۶۸۷–۱۶۸۹ امپراتور هیگاشی‌یاما
Ichijō Kaneteru ۱۶۸۹–۱۶۹۰ Emperor Higashiyama
کونوئه موتوهیرو ۱۶۹۰–۱۷۰۳ Emperor Higashiyama
Takatsukasa Kanehiro ۱۷۰۳–۱۷۰۷ Emperor Higashiyama
Konoe Iehiro ۱۷۰۷–۱۷۰۹ Emperor Higashiyama
Konoe Iehiro ۱۷۰۹–۱۷۱۲ امپراتور ناکامیکادو
Kujō Sukezane ۱۷۱۲–۱۷۱۶ Emperor Nakamikado
Kujō Sukezane ۱۷۱۶–۱۷۲۲ Emperor Nakamikado
Nijō Tsunahira ۱۷۲۲–۱۷۲۶ Emperor Nakamikado
Konoe Iehisa ۱۷۲۶–۱۷۳۶ Emperor Nakamikado, امپراتور ساکوراماچی
Nijō Yoshitada ۱۷۳۶–۱۷۳۷ Emperor Sakuramachi
Ichijō Kaneka ۱۷۳۷–۱۷۴۶ Emperor Sakuramachi
Ichijō Michika ۱۷۴۶–۱۷۴۷ Emperor Sakuramachi
Ichijō Michika ۱۷۴۷–۱۷۵۵ امپراتور موموزونو
Ichijō Michika ۱۷۵۵–۱۷۵۷ Emperor Momozono
Konoe Uchisaki ۱۷۵۷–۱۷۶۲ Emperor Momozono
Konoe Uchisaki ۱۷۶۲–۱۷۷۲ امپراتریس گو-ساکوراماچی، امپراتور گو-موموزونو
Konoe Uchisaki ۱۷۷۲–۱۷۷۸ Emperor Go-Momozono
Kujō Naozane ۱۷۷۸–۱۷۷۹ Emperor Go-Momozono
Kujō Naozane ۱۷۷۹–۱۷۸۵ امپراتور کوکاکو
Kujō Naozane ۱۷۸۵–۱۷۸۷ Emperor Kōkaku
Takatsukasa Sukehira ۱۷۸۷–۱۷۹۱ Emperor Kōkaku
Ichijō Teruyoshi ۱۷۹۱–۱۷۹۵ Emperor Kōkaku
Takatsukasa Masahiro ۱۷۹۵–۱۸۱۴ Emperor Kōkaku
Ichijō Tadayoshi ۱۸۱۴–۱۸۲۳ Emperor Kōkaku, امپراتور نینکو
Takatsukasa Masamichi ۱۸۲۳–۱۸۵۶ Emperor Ninkō, امپراتور کومی
Kujō Hisatada ۱۸۵۶–۱۸۶۲ Emperor Kōmei
Konoe Tadahiro ۱۸۶۲–۶۳ امپراتور کومی
Takatsukasa Sukehiro ۱۸۶۳ امپراتور کومی
نیجو نارییوکی ۱۸۶۳–۶۶ امپراتور کومی
نیجو نوری‌یوکی ۱۸۶۷ امپراتور میجی
ولیعهد هیروهیتو ۱۹۲۱–۲۶ امپراتور تایشو

منابع ویرایش