ماهی‌بالگان

ماهی‌بالگان
Utatsusaurus BW.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان

ماهی‌بالگان (نام علمی: Ichthyopterygia) نام یک بالاراسته از رده خزندگان است.

Ichthyopterygia

کوچک‌شناگر

اوتاتسوسور

ژینمینوسور

ماهی‌بالگان
گریپیا

گریپیا

گولوسور

ماهی‌خزنده‌سانان sensu Motani (1999)

چائوهوسور

Cymbospondylus

Mixosauria

Mixosaurus cornalianus

Phalarodon atavus

Toretocnemidae

Qianichthyosaurus zhoui

Toretocnemus californicus

Shastasauria

Shonisaurus popularis

Shastasaurus pacificus

Callawayia neoscapularis

Guizhouichthyosaurus tangae

Besanosaurus leptorhynchus

کالیفرنوزاروس

Parvipelvia

منابع