ماه‌های سیستانی

به استناد ابوریحان بیرونی،قوم سیستانی پیش از استعمال گاهشمار عربی، تقویم به خصوصی داشتند که ابتدای آن مقارن فروردین بود . نام های شهور سیستان از این قرارند :

منابعویرایش

  • ایرج افشار سیستانی، عشایر و طوایف سیستان و بلوچستان، صفحه ۵۵۸ .